02
Març
2022

El Ple Municipal del mes de març

El Ple del mes de març celebrat el dia 1, va aprovar el Pla de Memòria Democràtica de Sabadell 2022-2026 Més informació. Entre altres aspectes, també va aprovar inicialment el Reglament per a la Igualtat de Gènere i la Defensa i la Promoció dels Drets de les persones LGTBI.  Més informació.

Entre d’altres qüestions es va aprovar una declaració institucional de compromís de lluita contra la corrupció i el Pla de mesures antifrau. Més informació. Destaca també l’acceptació de l'aportació econòmica de la Generalitat de Catalunya, per a la integració urbana de la línia de Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya als barris de Gràcia i Can Feu. Més informació.

Altres punts que es van tractar i aprovar durant la part resolutiva del Ple van ser:

  • Aprovació inicial de la cessió d'ús a l'Associació Andi Down Sabadell d'una part del bé patrimonial situat al carrer La República, 35-39.
  • Aprovació inicial de la cessió d'ús a l'Associació de Víudes de Sabadell d'una part del bé patrimonial situat al carrer de Sant Joan, 34, baixos.
  • Aprovació inicial de la cessió d'ús a l'Associació Dones de Torreguitart d'una part del bé patrimonial situat a l'avinguda Alcalde Moix, 24, baixos primera.
  • Resolució d'al·legacions i aprovació definitiva de l'alteració de la qualificació jurídica de la finca de propietat municipal situada a l'antiga fàbrica Artèxtil, a fi de desafectar-la com a bé de domini públic i qualificar-la com a bé patrimonial.
  • Aprovació de l'estudi de viabilitat economicofinancera del contracte de concessió del servei de menjador opcional als centres docents públics d'educació infantil i primària, instituts i instituts-escola que formen part del sistema de gestió agrupada de Sabadell amb criteris de qualitat, inclusió, salut, educació i sostenibilitat.
  • Aprovació de la justificació de la subvenció directa de caràcter nominatiu concedida a l'Associació Amical de Mauthausen, per a l'execució del projecte "Sabadell-Mauthausen: Programa d'activitats 2020".
  • Aprovació de la justificació de la subvenció directa de caràcter nominatiu concedida a la Federació d'Associacions de Veïns de Sabadell, per a l'execució del projecte "A-Porta, acompanyant porta a porta" al barri de Can Puiggener.
  • Dació de compte de l'acord de la Comissió Territorial d'Urbanisme de l'Arc Metropolità de Barcelona de 25 d'octubre de 2021, pel qual s'aprova definitivament la Modificació puntual del Pla general d'ordenació "Passatge dels Ferrocarrils”, àmbit Rambla d'Ibèria.
  • Dació de compte de l'acord de la Comissió Territorial d'Urbanisme de l'Arc Metropolità de Barcelona de 27 de setembre de 2021, pel qual es dona conformitat al Text refós del Pla de millora urbana del sector definit com a àrea de desenvolupament A-48 en dues illes situades a la carretera de Barcelona i al carrer Duran i Sors.
  • Aprovació inicial del Document Únic de Protecció Civil Municipal (DUPROCIM).

A la part deliberativa i de control, el Ple va donar compte  del compliment i execució de les mocions dels grups municipals aprovades pel Ple i per la Junta de Portaveus durant l'any 2021.

El Ple, així mateix, va aprovar per unanimitat una moció dels grups municipals de Ciutadans i del PSC, per a la millora dels serveis d'atenció als clients de les entitats bancàries a Sabadell. Moció

D’altra banda, es va aprovar una moció dels grup municipal d'Esquerra Republicana de Catalunya, per a l'elaboració d'un pla de contingència davant la possibilitat de nul·litat del contracte de serveis de neteja i residus per garantir el servei a la ciutadania i els llocs de treball. Es va aprovar per  majoria amb el vot favorable de tots els grups, tret del PSC, que es va abstenir. Moció

A més, una moció del grup municipal de Crida per Sabadell per promoure l’habitatge cooperatiu, es va aprovar per unanimitat. Moció

Finalment, una moció del grup municipal de Junts per Sabadell, sobre la brutícia urbana es va aprovar per majoria, amb els vots favorables dels grups dels PSC, Junts per Sabadell i la regidora no adscrita Marta Morell, i els vots en contra dels grups d’ERC, La Crida i Ciutadans. Moció