PLÀNOL DE SABADELL Adreces i telèfons d'emergències FARMÀCIES DE GUÀRDIA RESTRICCIÓ DE TRÀNSIT

CA EN ES
 
          

L'AJUNTAMENT

 

Compte General de l'Ajuntament de Sabadell 2018

1. FORMULACIÓ DEL COMPTE GENERAL

2. ESTATS I COMPTES DE L'AJUNTAMENT DE SABADELL
    2.1 - Balanç
    2.2 - Compte del resultat econòmic-patrimonial
    2.3 - Estat de canvis en el patrimoni net
    2.4 - Estat de fluxos d'efectiu
    2.5 - Estat de liquidació del pressupost
    2.6 - Memòria

3. ESTATS I COMPTES DELS ORGANISMES AUTÒNOMS
    3.1 - INFORMÀTICA AJUNTAMENT DE SABADELL
      3.1.1 - Balanç
      3.1.2 - Compte del resultat econòmic-patrimonial
      3.1.3 - Estat de canvis en el patrimoni net
      3.1.4 - Estat de fluxos d'efectiu
      3.1.5 - Estat de liquidació del pressupost
      3.1.6 - Memòria
      3.1.7 - Informe de gestió
    3.2 - OAL DE MUSEUS I ARXIU HISTÒRIC DE SABADELL
      3.2.1 - Balanç
      3.2.2 - Compte del resultat econòmic-patrimonial
      3.2.3 - Estat de canvis en el patrimoni net
      3.2.4 - Estat de fluxos d'efectiu
      3.2.5 - Estat de liquidació del pressupost
      3.2.6 - Memòria
      3.2.7 - Informe de gestió
    3.3 - AGÈNCIA TRIBUTÀRIA DE SABADELL
      3.3.1 - Balanç
      3.3.2 - Compte del resultat econòmic-patrimonial
      3.3.3 - Estat de canvis en el patrimoni net
      3.3.4 - Estat de fluxos d'efectiu
      3.3.5 - Estat de liquidació del pressupost
      3.3.6 - Memòria
      3.3.7 - Informe de gestió

4. ESTATS I COMPTES DE LES SOCIETATS MERCANTILS
   4.1 - COMUNICACIONS AUDIOVISUALS DE SABADELL SL
     4.1.1 - Balanç de situació
     4.1.2 - Compte de pèrdues i guanys
     4.1.3 - Memòria
     4.1.4 - Informe d'auditoria
  4.2 - HABITATGES MUNICIPALS DE SABADELL SA
    4.2.1 - Balanç de situació
    4.2.2 - Compte de pèrdues i guanys
    4.2.3 - Estat de canvis en el patrimoni net
    4.2.4 - Estat de fluxos d'efectiu
    4.2.5 - Memòria
    4.2.6 - Informe d'auditoria
  4.3 - PROMOCIÓ ECONÒMICA DE SABADELL SL
    4.3.1 - Balanç de situació
    4.3.2 - Compte de pèrdues i guanys
    4.3.3 - Estat de canvis en el patrimoni net
    4.3.4 - Estat de fluxos d'efectiu
    4.3.5 - Memòria
    4.3.6 - Informe d'auditoria

5. DOCUMENTACIÓ COMPLEMENTÀRIA
  5.1 - ACTES D'ARQUEIG I CERTIFICACIONS BANCÀRIES
    5.1.1 - Ajuntament
    5.1.2 - Informàtica Ajuntament de Sabadell
    5.1.3 - OAL de Museus i Arxiu Històric de Sabadell
    5.1.4 - Agència Tributària de Sabadell
  5.2 - ESTATS I COMPTES CONSOLIDATS
   5.2.1 - Balanç i comptes del resultat econòmic-patrimonial, ECPN i EFE consolidats Ajuntament i OOAA
   5.2.2 - Balanç i comptes del resultat econòmic-patrimonial consolidats sector administració pública
   5.2.3 - Balanç i comptes del resultat econòmic-patrimonial consolidats grup Ajuntament de Sabadell
   5.2.4 - Estats de liquidació del pressupost consolidats Ajuntament i OOAA
  5.3 - MEMÒRIA DEMOSTRATIVA DEL GRAU DE COMPLIMENT DELS OBJECTIUS PROGRAMATS I DEL COST I RENDIMENT DELS SERVEIS
  5.4 - LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST
   5.4.1 - Informe 7/2019 de la Intervenció General de la Liquidació del pressupost de l'Ajuntament 2018
   5.4.2 - Informe 8/2019 de la Intervenció General de l'avaluació dels objectius de LOEPSF de l'exercici 2018
   5.4.3 - Decret d'Aprovació 2163/2019
   5.4.4 - Informe 25/2019 de la Intervenció General de l'avaluació dels objectius de LOEPSF de l'exercici 2018 - Tancament definitiu.
  5.5 - FORMULACIÓ DE LES OPERACIONS DE FI D'EXERCICI DE LA COMPTABILITAT DE L'AJUNTAMENT DE SABADELL CORRESPONENTS A L'EXERCICI 2018
   5.5.1 - Ajuntament
   5.5.2 - Organisme Autònom Informàtica Ajuntament de Sabadell
   5.5.3 - Organisme Autònom Museus i Arxiu Històric de Sabadell
   5.5.4 - Organisme Autònom Agència Tributària de Sabadell
  5.6 - ALTRA DOCUMENTACIÓ
   5.6.1 - Informe IGAS 13/2019 de 12 de febrer, relatiu a les resolucions i acords adoptats pel president i ple de la corporació contraris a reparaments formulats, aicí com un resum de les principals anomalies detectades en matèria d'ingresos. Exercici 2018
   5.6.2 - Informe IGAS 82/2019, de 12 d'agost, relatiu a la intergració dels organismes autònoms municipals al sistema comptable de l'Ajuntament de Sabadell

 

Accés al Compte General d'any anteriors