PLÀNOL DE SABADELL Adreces i telèfons d'emergències FARMÀCIES DE GUÀRDIA RESTRICCIÓ DE TRÀNSIT

CA EN ES

Compte General de l'Ajuntament de Sabadell 2020

1.  FORMULACIÓ DEL COMPTE GENERAL

2. ESTATS I COMPTES DE L’AJUNTAMENT DE SABADELL
  2.1. BALANÇ
  2.2. COMPTE DEL RESULTAT ECONÒMIC – PATRIMONIAL
  2.3. ESTAT DE CANVIS EN EL PATRIMONI NET
  2.4. ESTAT DE FLUXOS D’EFECTIU
  2.5. ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST (aquesta informació consta a l’expedient INT/2021/18 Liquidació del pressupost 2020 Ajuntament de Sabadell)
  2.6. MEMÒRIA

3. ESTATS I COMPTES DE LES SOCIETATS MERCANTILS
  3.1. COMUNICACIONS AUDIOVISUALS DE SABADELL, SL
   3.1.1. BALANÇ DE SITUACIÓ
   3.1.2. COMPTE DE PÈRDUES I GUANYS
   3.1.3. MEMÒRIA

   3.1.4. CERTIFICAT APROVACIÓ PER JGA
 3.2. HABITATGES MUNICIPALS DE SABADELL, SA
   3.2.1. BALANÇ DE SITUACIÓ
   3.2.2. COMPTE DE PÈRDUES I GUANYS
   3.2.3. ESTAT DE CANVIS EN EL PATRIMONI NET
   3.2.4. ESTAT DE FLUXOS D’EFECTIU
   3.2.5. MEMÒRIA
   3.2.6. INFORME D’AUDITORIA

   3.2.7. CERTIFICAT APROVACIÓ PER JGA

3.3. PROMOCIÓ ECONÒMICA DE SABADELL, SL
  3.3.1. BALANÇ DE SITUACIÓ
   3.3.2. COMPTE DE PÈRDUES I GUANYS
   3.3.3. ESTAT DE CANVIS EN EL PATRIMONI NET
   3.3.4. ESTAT DE FLUXOS D’EFECTIU
   3.3.5. MEMÒRIA
   3.3.6. INFORME D’AUDITORIA

   3.3.7. CERTIFICAT APROVACIÓ PER JGA

4. DOCUMENTACIÓ COMPLEMENTÀRIA
 4.1. ACTA D’ARQUEIG I CERTIFICACIONS BANCÀRIES AJUNTAMENT

4.2. ESTATS I COMPTES CONSOLIDATS
 4.2.1. BALANÇ I COMPTES DEL RESULTAT ECONÒMIC-PATRIMONIAL CONSOLIDATS SECTOR ADMINISTRACIÓ PÚBLICA
 4.2.2. BALANÇ I COMPTES DEL RESULTAT ECONÒMIC-PATRIMONIAL CONSOLIDATS GRUP AJUNTAMENT DE SABADELL

4.3. MEMÒRIA DEMOSTRATIVA DEL GRAU DE COMPLIMENT DELS OBJECTIUS PROGRAMATS I DEL COST I RENDIMENT DELS SERVEIS

4.4. FORMULACIÓ DE LES OPERACIONS DE FI D’EXERCICI DE LA COMPTABILITAT DE L’AJUNTAMENT DE SABADELL CORRESPONENTS A L’EXERCICI 2020

5. INFORME 13/2022 COMPTE GENERAL DE LES CORPORACIONS LOCALS, EXERCICI 2020
 5.1. INFORME 13/2022 COMPTE GENERAL DE LES CORPORACIONS LOCALS, EXERCICI 2020, AJUNTAMENT DE SABADELL

 5.2. ACORD INFORME 13/2022 COMPTE GENERAL 2020 AJUNTAMENT DE SABADELL DE LA SINDICATURA DE COMPTES DE CATALUNYA

 

 

Accés al Compte General d'anys anteriors