PLÀNOL DE SABADELL Adreces i telèfons d'emergències FARMÀCIES DE GUÀRDIA RESTRICCIÓ DE TRÀNSIT

CA EN ES
 
          

L'AJUNTAMENT

 

Liquidació pressupost 2016

EXPEDIENT DE LA LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST 2016 DE L'AJUNTAMENT I ELS SEUS ORGANISMES AUTÒNOMS

TOM I
I. 1. Cronograma
I. 2. Quadres Resum
I. 3. Organisme Autònom Informàtica Ajuntament de Sabadell
  I.3.1. Informe d'Intervenció 13/2017 TRLHL
  I.3.2. Proposta de Liquidació
  I.3.3. Acord del Consell Rector
I.4. Organisme Autònom Local Museus i Arxiu Històric de Sabadell
  I.4.1. Informe dIntervenció 14/2017 TRLRHL
  I.4.2. Proposta de Liquidació
  I.4.3. Acord del Consell Rector
I.5. Organisme Autònom Agència Tributària de Sabadell
  I.5.1. Informe d'Intervenció 15/2017 TRLRHL
  I.5.2. Proposta de Liquidació
  I.5.3. Acord del Consell Rector
I.6. Informe de la Intervenció General 4/2017, de 18 de febrer, relatiu a lavaluació de lestimació dels saldos de dubtós cobrament realitzada en la liquidació de lexercici 2015 i el càlcul dels saldos de dubtós cobrament per a lexercici 2016
I.7. Informe de la Intervenció General 22/2017, de 20 de febrer, relatiu a la liquidació del pressupost de 2016 de lAjuntament de Sabadell
I.8. Informe de la Intervenció General 23/2017, de 22 de febrer, relatiu a la formulació dels estats de liquidació consolidats Ajuntament i Organismes Autònoms

I.9. Informe de la Intervenció General 24/2017, de 24 de febrer, relatiu a lavaluació provisional dels objectius de la LOEPSF del sector administracions públiques exercici 2016
I.10. Decret 2300/2017, de 28 de febrer, pel qual saprova la liquidació del pressupost 2016 de lAjuntament de Sabadell i els seus Organismes Autònoms
I.11. Dictamen donar compte al ple municipal de l'informe de la Intervenció General 4/2017 de 18 de febrer, relatiu a l'avaluació de l'estimació dels saldos de dubtós cobrament realitzada en la liquidació de l'exercici 2015 i el càlcul dels saldos de dubtós cobrament per a l'exercici 2016
I.12 Dictamen donar compte al ple municipal del Decret 2300/2017, de 28 de febrer, pel qual s'aprova la liquidació del pressupost 2016 de l'Ajuntament de Sabadell i els seus Organismes Autònoms

TOM II
ÍNDEX DELS ESTATS DEMOSTRATIUS DE LA LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE L'AJUNTAMENT I ELS SEUS ORGANISMES AUTÒNOMS CORRESPONENTS A L'EXERCICI 2016
II.1.AJUNTAMENT DE SABADELL
 II.1.1. Ingressos
  II.1.1.1 - Estat de Liquidació de Pressupost - Ingressos
  II.1.1.2 - Estat de Liquidació de Pressupost d'Ingressos. Resum per Classificació Econòmica
 II.1.2. Despeses
  II.1.2.1 - Estat de Liquidació de Pressupost - Despeses
  II.1.2.2 - Estat de Liquidació de Pressupost de Despeses. Resum per Classificació Econòmica
  II.1.2.3 - Estat de Liquidació de Pressupost de Despeses. Resum per Classificació Programa
  II.1.2.4 - Estat de Liquidació de Pressupost de Despeses per Grup de Programa i Concepte
  II.1.2.5 - Estat de Liquidació de Pressupost de Despeses per Borsa de Vinculació
  II.1.2.6 - Resum d'Obligacions Reconegudes Netes per Classificació Programa i Capítol
  II.1.2.7 - Resum d'Obligacions Reconegudes Netes per Classificació Econòmica i Programa
  II.1.3. Resultat Pressupostari
II.2.ORGANISME AUTÒNOM INFORMÀTICA AJUNTAMENT DE SABADELL
 II.2.1. Ingressos
  II.2.1.1 - Estat de Liquidació de Pressupost - Ingressos
  II.2.1.2 - Estat de Liquidació de Pressupost d'Ingressos. Resum per Classificació Econòmica
 II.2.2. Despeses
  II.2.2.1 - Estat de Liquidació de Pressupost - Despeses
  II.2.2.2 - Estat de Liquidació de Pressupost de Despeses. Resum per Classificació Econòmica
  II.2.2.3 - Estat de Liquidació de Pressupost de Despeses. Resum per Classificació Programa
  II.2.2.4 - Estat de Liquidació de Pressupost de Despeses per Grup de Programa i Concepte
  II.2.2.5 - Estat de Liquidació de Pressupost de Despeses per Borsa de Vinculació
  II.2.2.6-  Resum d'Obligacions Reconegudes Netes per Classificació Programa i Capítol
  II.2.2.7 - Resum d'Obligacions Reconegudes Netes per Classificació Econòmica i Programa
 2.3. Resultat Pressupostari

II.3.ORGANISME AUTÒNOM MUSEUS I ARXIU HISTÒRIC DE SABADELL
 II.3.1. Ingressos
  II.3.1.1 - Estat de Liquidació de Pressupost - Ingressos
  II.3.1.2 - Estat de Liquidació de Pressupost d'Ingressos. Resum per Classificació Econòmica
 II.3.2. Despeses
  II.3.2.1 - Estat de Liquidació de Pressupost - Despeses
  II.3.2.2 - Estat de Liquidació de Pressupost de Despeses. Resum per Classificació Econòmica
  II.3.2.3 - Estat de Liquidació de Pressupost de Despeses. Resum per Classificació Programa
  II.3.2.4 - Estat de Liquidació de Pressupost de Despeses per Grup de Programa i Concepte
  II.3.2.5 - Estat de Liquidació de Pressupost de Despeses per Borsa de Vinculació
  II.3.2.6 - Resum dObligacions Reconegudes Netes per Classificació Programa i Capítol
  II.3.2.7 - Resum dObligacions Reconegudes Netes per Classificació Econòmica i Programa
 II.3.3. Resultat Pressupostari

II.4.ORGANISME AUTÒNOM AGÈNCIA TRIBUTÀRIA DE SABADELL
 II.4.1. Ingressos
  II.4.1.1 - Estat de Liquidació de Pressupost - Ingressos
  II.4.1.2 - Estat de Liquidació de Pressupost d'Ingressos. Resum per Classificació Econòmica
 II.4.2. Despeses
  II.4.2.1 - Estat de Liquidació de Pressupost - Despeses
  II.4.2.2 - Estat de Liquidació de Pressupost de Despeses. Resum per Classificació Econòmica
  II.4.2.3 - Estat de Liquidació de Pressupost de Despeses. Resum per Classificació Programa
  II.4.2.4 - Estat de Liquidació de Pressupost de Despeses per Grup de Programa i Concepte
  II.4.2.5 - Estat de Liquidació de Pressupost de Despeses per Borsa de Vinculació
  II.4.2.6 - Resum dObligacions Reconegudes Netes per Classificació Programa i Capítol
  II.4.2.7 - Resum dObligacions Reconegudes Netes per Classificació Econòmica i Programa
 II.4.3. Resultat Pressupostari

Accés a liquidacions anteriors.