PLÀNOL DE SABADELL Adreces i telèfons d'emergències FARMÀCIES DE GUÀRDIA RESTRICCIÓ DE TRÀNSIT

CA EN ES
 
          

L'AJUNTAMENT

 

Liquidació pressupost 2017

EXPEDIENT DE LA LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST 2017 DE L'AJUNTAMENT I ELS SEUS ORGANISMES AUTÒNOMS


TOM I
I. 1. Cronograma
I. 2. Quadres Resum
I. 3. Organisme Autònom Informàtica Ajuntament de Sabadell
 I.3.1. Informe IGAS12/2018 TRLHL
 I.3.2. Proposta de Liquidació
 I.3.3. Acord del Consell Rector
I.4. Organisme Autònom Local Museus i Arxiu Històric de Sabadell
 I.4.1. Informe IGAS 14/2018 TRLRHL
 I.4.2. Proposta de Liquidació
 I.4.3. Acord del Consell Rector
I.5. Organisme Autònom Agència Tributària de Sabadell
 I.5.1. Informe IGAS 13/2018 TRLRHL
 I.5.2. Proposta de Liquidació
 I.5.3. Acord del Consell Rector
I.6. Informe de lGAS 15/2018, de 26 de febrer, relatiu a lavaluació de l'estimació dels saldos de dubtós cobrament realitzada en la liquidació de lexercici 2016 i el càlcul dels saldos de dubtós cobrament per a lexercici 2017
I.7. Informe IGAS 15BIS/2018, de 26 de febrer, relatiu a les operacions pendents d'aplicara pressupost a data 31.12.2017
I.8. Informe IGAS 16/2018, de 27 de febrer, relatiu a la liquidació del pressupost 2017 de l'Ajuntament de Sabadell de conformitat amb l'article 191.3 del TRLRHL
I.9. Informe IGAS 17/2018, de 27 de febrer, relatiu a la formulació dels estats de liquidació consolidats Ajuntament i Organismes Autònoms
I.10. Informe IGAS 18/2018, de 27 de febrer, relatiu a l'avaluació provisional dels objectius de la LOEPSF del sector administracions públiques exercici 2017
I.11. Decret 2372/2018, de 28 de febrer, pel qual saprova la liquidació del pressupost 2017 de lAjuntament de Sabadell i els seus Organismes Autònoms
I.12. Dictamen dació de compte al ple municipal de l'informe IGAS 15/2018, de 26 de febrer, relatiu a l'avaluació de l'estimació dels saldos de dubtós cobrament realitzada en la liquidació de l'exercici 2016 i el càlcul dels saldos de dubtós cobrament per a l'exercici 2017
I.13 Dictamen dació de compte al ple municipal del Decret 2372/2018 , de 28 de febrer, pel qual s'aprova la liquidació del pressupost 2017 de l'Ajuntament de Sabadell i els seus Organismes Autònoms

TOM II
ÍNDEX DELS ESTATS DEMOSTRATIUS DE LA LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE L'AJUNTAMENT I ELS SEUS ORGANISMES AUTÒNOMS CORRESPONENTS A L'EXERCICI 2017
II.1.AJUNTAMENT DE SABADELL
 II.1.1. Ingressos
  II.1.1.1 - Estat de Liquidació de Pressupost - Ingressos
  II.1.1.2 - Estat de Liquidació de Pressupost d'Ingressos. Resum per Classificació Econòmica
  II.1.2. Despeses
  II.1.2.1 - Estat de Liquidació de Pressupost - Despeses
  II.1.2.2 - Estat de Liquidació de Pressupost de Despeses. Resum per Classificació Econòmica
  II.1.2.3 - Estat de Liquidació de Pressupost de Despeses. Resum per Classificació Programa
  II.1.2.4 - Estat de Liquidació de Pressupost de Despeses per Grup de Programa i Concepte

TOM III
  II.1.2.5 - Estat de Liquidació de Pressupost de Despeses per Borsa de Vinculació
  II.1.2.6 - Resum d'Obligacions Reconegudes Netes per Classificació Programa i Capítol
  II.1.2.7 - Resum d'Obligacions Reconegudes Netes per Classificació Econòmica i Programa
III.1.3. Resultat Pressupostari
III.2.ORGANISME AUTÒNOM INFORMÀTICA AJUNTAMENT DE SABADELL
 III.2.1. Ingressos
  III.2.1.1 - Estat de Liquidació de Pressupost - Ingressos
  III.2.1.2 - Estat de Liquidació de Pressupost d'Ingressos. Resum per Classificació Econòmica
  III.2.2. Despeses
  III.2.2.1 - Estat de Liquidació de Pressupost - Despeses
  III.2.2.2 - Estat de Liquidació de Pressupost de Despeses. Resum per Classificació Econòmica
  III.2.2.3 - Estat de Liquidació de Pressupost de Despeses. Resum per Classificació Programa
  III.2.2.4 - Estat de Liquidació de Pressupost de Despeses per Grup de Programa i Concepte
  III.2.2.5 - Estat de Liquidació de Pressupost de Despeses per Borsa de Vinculació
  III.2.2.6-  Resum d'Obligacions Reconegudes Netes per Classificació Programa i Capítol
  III.2.2.7 - Resum d'Obligacions Reconegudes Netes per Classificació Econòmica i Programa
  III.2.3. Resultat Pressupostari
III.3.ORGANISME AUTÒNOM MUSEUS I ARXIU HISTÒRIC DE SABADELL
 III.3.1. Ingressos
  III.3.1.1 - Estat de Liquidació de Pressupost - Ingressos
  III.3.1.2 - Estat de Liquidació de Pressupost d'Ingressos. Resum per Classificació Econòmica
 III.3.2. Despeses
  III.3.2.1 - Estat de Liquidació de Pressupost - Despeses
  III.3.2.2 - Estat de Liquidació de Pressupost de Despeses. Resum per Classificació Econòmica
  III.3.2.3 - Estat de Liquidació de Pressupost de Despeses. Resum per Classificació Programa
  III.3.2.4 - Estat de Liquidació de Pressupost de Despeses per Grup de Programa i Concepte
  III.3.2.5 - Estat de Liquidació de Pressupost de Despeses per Borsa de Vinculació
  III.3.2.6 - Resum dObligacions Reconegudes Netes per Classificació Programa i Capítol
  III.3.2.7 - Resum dObligacions Reconegudes Netes per Classificació Econòmica i Programa
 III.3.3. Resultat Pressupostari
III.4.ORGANISME AUTÒNOM AGÈNCIA TRIBUTÀRIA DE SABADELL
 III.4.1. Ingressos
  III.4.1.1 - Estat de Liquidació de Pressupost - Ingressos
  III.4.1.2 - Estat de Liquidació de Pressupost d'Ingressos. Resum per Classificació Econòmica
 III.4.2. Despeses
  III.4.2.1 - Estat de Liquidació de Pressupost - Despeses
  III.4.2.2 - Estat de Liquidació de Pressupost de Despeses. Resum per Classificació Econòmica
  III.4.2.3 - Estat de Liquidació de Pressupost de Despeses. Resum per Classificació Programa
  III.4.2.4 - Estat de Liquidació de Pressupost de Despeses per Grup de Programa i Concepte
  III.4.2.5 - Estat de Liquidació de Pressupost de Despeses per Borsa de Vinculació
  III.4.2.6 - Resum dObligacions Reconegudes Netes per Classificació Programa i Capítol
  III.4.2.7 - Resum dObligacions Reconegudes Netes per Classificació Econòmica i Programa
 III.4.3. Resultat Pressupostari

 

 Accés a liquidacions anteriors.