PLÀNOL DE SABADELL Adreces i telèfons d'emergències FARMÀCIES DE GUÀRDIA RESTRICCIÓ DE TRÀNSIT

CA EN ES
 
          

L'AJUNTAMENT

 

Pressupost general de 2016

1. Pressupost 2016

Data d'aprovació definitiva 18 de març de 2016.

    1.1 Presentació pressupost

    1.2 Pressupost d'ingressos 2015-2016

    1.3 Pressupost de despeses 2015-2016 

    1.4 Pressupost per departaments i tipus de despesa

    1.5 Programa d'inversions

    1.6 Pressupost consolidat (Ajuntament + Organismes Autònoms + Empreses Municipals)

    1.7 Document general

2. Modificacions del pressupost

Modificacions que es van realitzant sobre el pressupost aprovat inicialment, ja siguin modificacions aprovades pel Ple municipal, o per mitjà de Decrets del Regidor Delegat corresponent.

3. Estat d'execució del Pressupost de 2019

4. Ordenances fiscals per a 2016
 
Les ordenances fiscals són les normes que aprova l'Ajuntament per regular els tributs municipals (impostos, taxes i contribucions especials) i els preus públics. Són una eina bàsica de la política fiscal i tributària, i una de les principals fonts d'ingressos municipals, que permeten portar a terme les actuacions que el govern vol fer. Els ciutadans i les ciutadanes, mitjançant les aportacions en forma d'impostos, taxes i preus públics, col.laborem en els recursos necessaris per al bon funcionament de la ciutat
 
5. Línies fonamentals dels pressupostos per a l'exercici 2016
 
Les línies fonamentals del pressupost han de contenir les prinicipals polítiques que inspiren el pressupost amb indicació de les mesures d'ingressos i de despeses en què es basen, i han de donar informació sobre els ingressos i despeses continguts al projecte de pressupost.
 
6. Pla econòmic financer 2016
 
Es formula el Pla Econòmic Financer 2016 com a conseqüència de que la liquidació de l'exercici 2015 incompleix l'objectiu de la regla de la despesa degut a l'augment de la despesa motivat per la incorporació de romanents de crèdit. L'única mesura del Pla Econòmic Financer consisteix en l'aprovació del Pressupost municipal per a l'exercici 2016 complint amb els principis d'estabilitat pressupostària i de regla de la despesa, el qual va tenir lloc.