PLÀNOL DE SABADELL Adreces i telèfons d'emergències FARMÀCIES DE GUÀRDIA RESTRICCIÓ DE TRÀNSIT

CA EN ES
 
          

L'AJUNTAMENT

 

Pressupost general de 2017

1. Pressupost 2017

L'expedient amb la proposta de Pressupost General de 2017, va ser aprovat inicialment en la sessió extraordinària del ple municipal el dia 14 de novembre. Donat que no s'han presentat al·legacions queda aprovat definitivament i entrarà en vigor l'1 de gener de 2017.

    1.1 Presentació pressupost i ordenances

    1.2 Document pressupost 2017

    1.3 Dictamen

    1.4 Informe intervenció fiscalització

    1.5 Informe intervenció TRLRHLintervenció TRLRHL

    1.6 Informe intervenció estabilitat pressupost 2017

    1.7 Informe econòmic financer

2. Modificacions del pressupost

Modificacions que es van realitzant sobre el pressupost aprovat inicialment, ja siguin modificacions aprovades pel Ple municipal, o per mitjà de Decrets del Regidor Delegat corresponent.

3. Estat d'execució del Pressupost de 2017

És el resum agregat de les operacions comptables dutes a terme durant l'exercici fins a un moment determinat.

4. Ordenances fiscals per a 2017
 
Les ordenances fiscals són les normes que aprova l'Ajuntament per regular els tributs municipals (impostos, taxes i contribucions especials) i els preus públics. Són una eina bàsica de la política fiscal i tributària, i una de les principals fonts d'ingressos municipals, que permeten portar a terme les actuacions que el govern vol fer. Els ciutadans i les ciutadanes, mitjançant les aportacions en forma d'impostos, taxes i preus públics, col·laborem en els recursos necessaris per al bon funcionament de la ciutat.
 
5. Línies fonamentals dels pressupostos per a l'exercici 2017
 
Les línies fonamentals del pressupost han de contenir les principals polítiques que inspiren el pressupost amb indicació de les mesures d'ingressos i de despeses en què es basen, i han de donar informació sobre els ingressos i despeses continguts al projecte de pressupost.
 
6. Marc pressupostari 2017-2019
 
El marc pressupostari s'elabora en compliment de l'article 29 de la Llei Orgànica 2/2012 d'estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera. Constitueix la referència pressupostària pels propers tres anys 2017-2019, i ha de servir com a marc per a la futura elaboració d'uns pressupostos anuals coherents amb els objectius d'estabilitat pressupostària i deute públic.