PLÀNOL DE SABADELL Adreces i telèfons d'emergències FARMÀCIES DE GUÀRDIA RESTRICCIÓ DE TRÀNSIT

CA EN ES
 
          

L'AJUNTAMENT

 

Pressupost general de 2020

1. Pressupost 2020

L'expedient es va aprovar inicialment el dia 6 de març de 2020. Al no presentar-se reclamacions s'entén aprovat definitivament i entra en vigor el dia 28 de maig de 2020.

    1.1 Presentació pressupost

    1.2 Document pressupost 2020

    1.3 Dictamen

    1.4 Informe intervenció TRLRHL

    1.5 Informe intervenció estabilitat

    1.6 Informe econòmic financer

2. Modificacions del pressupost

Expedients aprovats definitivament:

3. Estat d'execució del Pressupost de 2020

És el resum agregat de les operacions comptables dutes a terme durant l'exercici fins a un moment determinat.

4. Ordenances fiscals per a 2020
 
Les ordenances fiscals són les normes que aprova l'Ajuntament per regular els tributs d'àmbit local (impostos, taxes i contribucions especials) i els preus públics. Són una eina bàsica de la política fiscal i tributària, i una de les principals fonts d'ingressos municipals, que permeten portar a terme les actuacions que es consideren fer.
 
5. Línies fonamentals dels pressupostos per a l'exercici 2020
 
Les línies fonamentals del pressupost han de contenir les principals polítiques que inspiren el pressupost amb indicació de les mesures d'ingressos i de despeses en què es basen, i han de donar informació sobre els ingressos i despeses continguts al projecte de pressupost.
 
6. Marc pressupostari 2020-2023
 
El marc pressupostari s'elabora en compliment de l'article 29 de la Llei Orgànica 2/2012 d'estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera. Constitueix la referència pressupostària pels propers tres anys, i ha de servir com a marc per a la futura elaboració d'uns pressupostos anuals coherents amb els objectius d'estabilitat pressupostària i deute públic.