PLÀNOL DE SABADELL Adreces i telèfons d'emergències FARMÀCIES DE GUÀRDIA RESTRICCIÓ DE TRÀNSIT

CA EN ES
 
          

L'AJUNTAMENT

 

Pressupost general de 2021

1. Pressupost 2021

L'expedient es va aprovar inicialment el dia 23 de novembre de 2020. Al no presentar-se reclamacions s'entén aprovat definitivament i entra en vigor el dia 1 de gener de 2021.

El ple en data 6 d’abril de 2021 va aprovar en sessió ordinària la modificació dels articles 7, 34 i 35 de les bases d’execució del present pressupost.

1. Pressupost 2021

1.1 Presentació pressupost

1.2. Dictamen

1.3. Informe intervenció TRLRHL

1.4. Informe intervenció estabilitat

1.5. Informe econòmic financer

2. Modificacions Pressupost

3. Ordenances fiscals per a 2021
Les ordenances fiscals són les normes que aprova l'Ajuntament per regular els tributs d'àmbit local (impostos, taxes i contribucions especials) i els preus públics. Són una eina bàsica de la política fiscal i tributària, i una de les principals fonts d'ingressos municipals, que permeten portar a terme les actuacions que es consideren fer.

4. Línies fonamentals dels pressupostos per a l'exercici de 2021
Les línies fonamentals del pressupost han de contenir les principals polítiques que inspiren el pressupost amb indicació de les mesures d'ingressos i de despeses en què es basen, i han de donar informació sobre els ingressos i despeses continguts al projecte de pressupost.

5. Marc pressupostari 2021-2023
El marc pressupostari s'elabora en compliment de l'article 29 de la Llei Orgànica 2/2012 d'estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera. Constitueix la referència pressupostària pels propers tres anys, i ha de servir com a marc per a la futura elaboració d'uns pressupostos anuals coherents amb els objectius d'estabilitat pressupostària i deute públic.