02
Desembre
2020

Ple municipal del mes de desembre

Durant la sessió ordinària de desembre es van aprovar els següents punts: 

El ple ha aprovat una subvenció de 60 mil euros a la Fundació Parc Aeronàutic de Catalunya (FPAC), perquè pugui executar el projecte de Museu Aeronàutic de Catalunya a l’Aeroport de Sabadell. Més informació.

Així mateix, la corporació també ha donat llum verda a la pròrroga, fins al 31 de desembre del 2021, del contracte del Servei d’Atenció Domiciliària. Notícia completa.

Entre els punts destacats del ple hi ha El nomenament dels membres del Consell d’Acció Social, darrer pas abans de la constitució formal del nou organisme. Més informació.

De la sessió plenària del desembre també en destaca l’aprovació d’una aportació de 10.000 euros a Sabadell Agrupació de Defensa Forestal per a la compra d’un camí destiant a l’extinció d’incendis. També es proposa atorgar 10.000 euros més a l’entitat per les despeses generades en les tasques de lluita i de prevenció de focs

La notícia completa i els detalls es troben aquí.

Un altre punt important ha estat l’aprovació dels Plecs de clàusules administratives particulars que regiran l’adjudicació per concurs públic, de la concessió per a la utilització privativa de les finques municipals públiques de regadiu, al parc agrari de Can Gambús. Es tracta de dues finques amb una extensió total de prop de 6 hectàrees. Més informació

Altres punts que s’han debatut de la part resolutiva són els següents:

 • Aprovació de la modificació dels Estatuts de l'Associació RED INNPULSO - Red de Ciudades de la Ciencia y la Innovación. Aprovat
 • Aprovació inicial de l'alteració de la qualificació jurídica d'una porció de la finca de propietat municipal situada a la carretera de Bellaterra, per tal de desafectar-la com a bé de domini públic i qualificar-la com a bé patrimonial. Aprovat
 • Pròrroga de la cessió temporal en règim de comodat a la Diputació de Barcelona d'una peça de la col·lecció del Museu d'Història de Sabadell, per a l'exposició temporal El modernisme i les flors. Aprovat
 • Atorgament d'una subvenció directa de caràcter excepcional al Centre d'Esports Sabadell, FC, SAD, per tal de col·laborar econòmicament amb les obres de conservació i adequació de l'Estadi municipal de la Nova Creu Alta. Aprovat
 • Classificació d'Habitatges Municipals de Sabadell, SA en el grup 2 de la disposició addicional dotzena de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases del règim local, i establiment del nombre màxim de membres del consell d'administració i òrgans superiors de govern o administració i de les retribucions de la Gerència. Aprovat
 • Modificació del contracte de serveis de gestió de les escoles bressol municipals i centres d'educació infantil i familiar per al curs 2020-2021. Aprovat
 • Adjudicació del contracte de serveis de manteniment i conservació dels espais verds i urbans (sector 1), de l'arbrat viari (sector 3) i dels jocs infantils i mobiliari urbà (sector 7). Aprovat
 • Aprovació de les tarifes del servei d'autotaxi per a l'any 2020. Aprovat
 • Atorgament d'una subvenció directa de caràcter nominatiu a l'Associació de Voluntaris de Protecció Civil BRAVO, per les tasques de prevenció i difusió de la protecció civil durant l'any 2020. Aprovat
 • Resolució d'al·legacions i aprovació provisional del Pla de Millora Urbana per a l'ordenació de l'illa delimitada pels carrers Tetuán, Bruc, Lepant i Girona (A25TN) (PMU-133). Aprovat

Part deliberativa i de control

Mocions aprovades:

 • Moció de la Federació d'Associacions Veïnals de Sabadell, sobre la situació de l'assistència primària a Sabadell. 
 • Moció del grup municipal de Ciutadans, sobre l'impost sobre l'increment del valor dels terrenys de naturalesa urbana. 
 • Moció del grup municipal del Partit dels Socialistes de Catalunya i del grup municipal de Crida per Sabadell, contra el tancament del consultori mèdic del Poblenou. 
 • Moció del grup municipal de Junts per Sabadell, sobre el reconeixement de l'interès estratègic per a la ciutat de l'antiga caserna de la Guàrdia Civil i de l'antic edifici de Correus de la via Massagué i de la necessitat de recuperar el seu ús en benefici de la ciutat. 
 • Moció del grup municipal de Crida per Sabadell, per garantir l'empadronament efectiu. 

Categories Ajuntament, Mocions Tags Ple municipal