PLÀNOL DE SABADELL Adreces i telèfons d'emergències FARMÀCIES DE GUÀRDIA RESTRICCIÓ DE TRÀNSIT

CA EN ES
 

URBANISME I TERRITORI

02
Març
2020

La façana del Ripoll es converteix en un element protegit amb el nou Pla de Protecció del Patrimoni

El nou PEPPS, amb un total de 814 fitxes, inclou més elements catalogats d’Arquitectura Industrial i d’Arquitectura Residencial Urbana

La façana del Ripoll es converteix en un element protegit amb el nou Pla de Protecció del Patrimoni
Google Maps

El Pla especial urbanístic de protecció del patrimoni i catàleg de béns arquitectònics, arqueològics i ambientals de Sabadell (PEPS) serà l’eina que substituirà el planejament vigent, el PEPBAMAS. Per confeccionar-lo s’han aplicat noves metodologies i tècniques integradores de valoració i regulació dels béns, conjunts i ambients objecte de protecció. L’Ajuntament ha aprovat avui de forma inicial el document, que romandrà en exposició pública durant un mes.

El nou document inclou com a nivell de protecció ambiental el Balcó del Ripoll, entès com a “Façana de ciutat”. En aquest àmbit s’hi troben a més diversos elements catalogats: La torre de l’Aigua, la torre Turull, el Passeig de la Revolució i el Camí de la Cobertera i la foneria Magrinyà (aquests tres darrers son nous elements del PEPS).

En la redacció del PEPS s’han tingut en consideració les determinacions de la Llei 9/1993 de Patrimoni Cultural Català i el Text Refós de la Llei d’Urbanisme, el qual estableix que el desenvolupament urbanístic sostenible comporta conjuminar les necessitats de creixement amb la preservació de valors històrics, arquitectònics, arqueològics, culturals i paisatgístics, així com dels valors indentitaris dels municipis.

En aquest context, l’objecte del Pla és l'adequada preservació, foment, restauració, intervenció i gestió dels béns arqueològics, paisatgístics, naturals i arquitectònics que constitueixen el patrimoni del municipi de Sabadell. El PEPS tracta, específicament, la protecció del patrimoni cultural del municipi, entès com el derivat de l’acció humana al llarg dels segles, en totes les seves manifestacions incloses les relatives al seu relleu històric, social, natural i ambiental.

Els objectius bàsics del PEPS són inventariar exhaustivament els béns immobles, els jaciments arqueològics i altres elements singulars de valor patrimonial, així com els valors naturals i paisatgístics del municipi. També aprofundir en el coneixement de la història de cadascun d’aquests elements, així com dels trets urbanístics i arquitectònics que els defineixen i caracteritzen; establir les mesures urbanístiques de protecció per permetre la seva preservació; i permetre la difusió dels valors patrimonials i paisatgístics dels béns.

Béns catalogats

El total de béns catalogats pel PEPS és de 814 i es classifiquen com:

  • Béns arquitectònics, 585
    • Elements singulars arquitectònics, 426
    • Conjunts arquitectònics i ambients (barris, carrers, cementiris, polígons), 159
  • Béns arqueològics i paleontològics (espais de protecció arqueològica), 190
  • Béns socioculturals i etnològics (residencials, religiosos, militars, camins, fonts, pous, etc.), 10
  • Béns naturals (d’interès geològic, com coves, entorns fluvials, boscos singulars, arbres monumentals, etc.), 11
  • Béns ambientals i paisatgístics, 18

Aquests béns es subclassifiquen alhora en una tipologia diferent de la del planejament vigent. Així el catàleg està organitzat per:

Béns arquitectònics

01 Arquitectura Agrícola (Per exemple: la Bassa de Ca la Paula)

02 Arquitectura Funerària  (fins a 11 panteons del cementiri municipal)

03 Arquitectura Industrial (com ara: Fàbrica Casanovas, Fàbrica Giralt, Fàbrica Camps Germans, Textil Riba, Puncernau Germans, Fàbrica Llagostera-Sanpere)

04 Comerços emblemàtics (diverses farmàcies o Cal Omedes)

05 Despatxos  

06 Arquitectura de Defensa  

07 Arquitectura Pública, semipública, Representativa (antics edificis de Correus, Telefònica a la Rambla o la Caserna de la Guàrdia Civil)

08 Arquitectura Religiosa

09 Arquitectura Residencial Rural

10 Arquitectura Residencial Urbana / Blocs singulars

11 Arquitectura Residencial Urbana / Aïllada  

12 Arquitectura Residencial Urbana / Mitgeres

13 Obres d’Enginyeria

14 Elements Singulars / Espais i Mobiliari Urbà

15 Ambients (carrer del Centre i de la Creu Alta i també polígons residencials dels anys 50 i 60)

Béns Arqueològics - Paleontològics

01 Àrees d’Expectativa Arqueològica  

02 Jaciments Arqueològics  – Jaciments Paleontològics

Béns Socioculturals i Etnològics

Béns Naturals ,Ambientals i Paisatgístics

D’altra banda, el nivell de protecció s’estructura en la següent classificació:

1 Integral

2 Conservació

3 Parcial

4 Ambiental (per als ambients declarats)

5 Documental

Elaboració

La realització del PEPS va començar el 2017 i s’ha estès al llarg de 26 mesos, durant els quals s’han realitzat diverses fases de treball per a l’acompliment final del document presentat: feines prèvies de recopilació de dades i normativa, recerca documental; treball de camp, cartografia; redacció de fitxes individualitzades i redacció del document final.

El document ha comptat amb una comissió de personal tècnic municipal i una altra comissió tècnica formada per diferents institucions i organismes: Col·legi d’Arquitectes de Catalunya; Col·legi d’Enginyers Industrials de Catalunya; Col·legi d’Aparelladors, Arquitectes Tècnics i Enginyers d’Edificació de Barcelona; Associació d’Arqueòlegs de Catalunya; Fundació Bosch i Cardellach; Institut de Paleontologia Miquel Crusafont i Museu Nacional de la Ciència i la Tècnica de Catalunya, entre altres.

El PEPS també ha estat objecte de presentació, en diferents fases, a entitats ciutadanes, representants als districtes i grups municipals.