PLÀNOL DE SABADELL Adreces i telèfons d'emergències FARMÀCIES DE GUÀRDIA RESTRICCIÓ DE TRÀNSIT

CA EN ES
 

URBANISME I TERRITORI

03
Novembre
2014

L’Ordenança Municipal reguladora del procediment sobre verificació d’habitatges buits es presenta demà al Ple amb l’objectiu de promoure la mobilització d’aquests habitatges i la seva entrada al mercat

L’objectiu és detectar l’existència d’habitatge buit i promoure la seva mobilització al mercat

Amb l’objectiu de detectar l’existència d’habitatge buit i promoure la seva mobilització al mercat, el Govern municipal presenta demà al Ple l’Ordenança Municipal del procediment sobre verificació d’habitatges buits. Amb la normativa, es regula la tramitació per verificar si, efectivament, un habitatge es pot considerar buit, és a dir que roman desocupat permanentment sense causa justificada per un termini superior als dos anys. En cas de resolució ferma conforme l’habitatge està buit, l’Ordenança de procediment preveu el cobrament de la taxa corresponent a l’Ordenança Fiscal sobre els habitatges desocupats, inclosa a les Ordenances Fiscals aprovades inicialment al Ple del mes d’octubre. Així mateix, es podrien imposar multes coercitives, només si el propietari no atén els requeriments per mobilitzar l’habitatge en qüestió. I és que l’objectiu, tant de l’ordenança de procediment que demà va a Ple com de la fiscal en aquest àmbit no és, en cap cas, recaptatori, sinó promoure que els habitatges buits entrin al mercat. S’activen, per tant, amb la finalitat de protegir el dret de l’habitatge i incidir en la seva funció social.

La nova ordenança s’ha presentat aquest matí de la mà de la tinenta d’alcalde de Serveis Socials i Habitatge, Marta Farrés i del tinent d’alcalde de Presidència, Economia i Serveis Centrals, Josep Ayuso.

En paraules de Farrés:

en aquest moment tenim una situació d’emergència pel que fa a l’hàbitat  i aquesta és una autentica anomalia en el context europeu. Ens trobem, tal i com demostren molts estudis, amb una situació de necessitat d’habitatge assequible, que arriba fins els 230.000 pisos a tot Catalunya. A l’altra banda de la balança existeixen uns 450.000 habitatges buits a mans de grans capitals o entitats financeres. Aquesta ordenança ens pots ajudar a modificar l’estructura del nostre parc d’habitatge cap a un habitatge més social fent que les entitats posin a disposició els habitatges que no estan ocupats, ja que l’habitatge és un dret universal.

De la seva banda, Josep Ayuso ha assenyalat

l’objectiu, tant de l’ordenança de procediment que demà va a Ple com de la fiscal en aquest àmbit, no és, en cap cas, recaptatori, sinó promoure que les vivendes buides entrin al mercat. Aquest és un nou mecanisme amb el qual volem avançar en el compliment dels compromisos del govern municipal en matèria d’habitatge. Volem avançar en la protecció del dret a l’habitatge i impulsar el caràcter social que pensem que ha de tenir l’habitatge.

L’Ordenança de Procediment, que se sotmetrà demà a la consideració del plenari per a la seva aprovació inicial, avança en el compliment de la moció aprovada en aquest àmbit al febrer, impulsada pels grups municipals del PSC, CIU, ES, ICV i EUiA a proposta de la Plataforma d’Afectats per la Hipoteca de Sabadell (PAH). Així mateix, es deriva de les estratègies previstes al document “La política municipal d’habitatge: accions i estratègies prioritàries en el context actual”, que l’any passat va rebre, també, el vist i plau del plenari. Alhora, la normativa segueix els criteris establerts al dictamen encarregat per l’Ajuntament de Sabadell a la Universitat Autònoma de Barcelona sobre habitatges desocupats.

Estructura

L’Ordenança de procediment s’estructura en un títol preliminar, tres títols més, dues disposicions finals i un annex. El títol preliminar estableix disposicions generals: defineix l’objecte i la finalitat de l’ordenança, així com alguns dels conceptes a tenir en compte en la seva aplicació. En aquest marc, s’estableixen com a causes justificades, entre altres, perquè un habitatge romangui desocupat el trasllat per raons laborals, el canvi de domicili per una situació de dependència i el fet que la propietat de l’habitatge sigui objecte d’un litigi judicial pendent de resolució.

El títol primer de la normativa s’ocupa de les actuacions prèvies, les fases de detecció i comprovació d’habitatges buits. Aquí es fa referència a l’elaboració d’un nou programa d’inspecció d’habitatges buits, on s’establiran les àrees on es realitzaran inspeccions i s’incoaran expedients. El programa tindrà vigència anual i haurà de preveure inicialment la inspecció a les àrees beneficiàries de la Llei de Barris. Tindrà en compte les comunitats on s’hagin detectat problemàtiques de convivència com a conseqüència de la desocupació d’habitatges així com els edificis amb patologies, deficiències o problemes de salubritat.

Segons el títol primer de l’Ordenança, un cop detectada la situació anòmala d’habitatge buit i a efectes de comprovació, els serveis municipals poden sol·licitar informació relativa al padró d’habitatge i altres registres públics de residents o ocupants, consums d’aigua o taxa de residus i demanar informació al Registre de la Propietat. Així mateix, la Policia Municipal procedirà a comprovar si l’habitatge està ocupat o no. Si es constata la desocupació, es procedirà a obrir expedient administratiu. També s’hi realitzarà una inspecció, amb l’acta corresponent.

Incoació i instrucció de l’expedient

Aquesta fase del procés, continguda al títol segon de l’Ordenança, contempla com, amb l’informe emès en les etapes anteriors, s’incoarà l’expedient, establint un termini perquè l’interessat presenti al·legacions o aporti documentació i proves. Transcorregut aquest temps i sense al·legacions, es declararà la situació de desocupació permanent i es procedirà a liquidar la taxa establerta per l’Ordenança Fiscal sobre habitatges buits. Amb la mesura, s’aplicarà una quota de 455 euros per expedient, establint una bonificació del 90% que podrà ser aplicada a aquells contribuents que acreditin un patrimoni net inferior als 500.000 € i béns per valor inferior als 2 milions d’euros. Aquesta taxa es cobraria en concepte de l’activitat municipal, tècnica i administrativa necessària, a partir de la detecció i fins a la resolució, per tal de confirmar que un habitatge efectivament es troba buit, en aquells casos en que es declari la desocupació permanent  de l'habitatge per més de dos anys d’acord amb la normativa.

Alhora, un cop es declara la situació de desocupació es requerirà a la propietat de la vivenda l’adopció, dins un termini establert, de mesures efectives per a la mobilització de l’habitatge. Si aquestes no són adoptades, es procediria a la imposició de multes coercitives. La primera seria de 3.000€, la segona de 6.000€ i la tercera de 9.000€.

Val a dir, també, que l’Ordenança preveu, en el seu títol tercer, mesures de foment de l’ocupació en el cas de detectar una desocupació permanent d’un habitatge inferior a dos anys. En aquest supòsit, s’informarà la propietat dels mecanismes existents per mobilitzar el seu immoble i del seguiment que es realitzarà per comprovar l’ocupació efectiva de l’habitatge un cop transcorregut el termini de més de dos anys. 

Pel que fa a les disposicions finals de l’Ordenança, la disposició final primera fixa l’entrada en vigor de la normativa  (l’endemà de la data de publicació del seu text íntegre al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona) i la segona que la modificació de normes de rang superior tindrà els efectes pertinents sobre els preceptes d’aquesta ordenança sense necessitat de reforma expressa. Per últim, s’acompanya com a annex el model d’acta que aixecarà l’inspector que tingui atribuïdes les tasques d’inspecció d’habitatges buits.

Categories Ajuntament, Habitatge, Urbanisme i Habitatge Tags habitatge, habitatges buits, ordenança municipal, urbanisme