PLÀNOL DE SABADELL Adreces i telèfons d'emergències FARMÀCIES DE GUÀRDIA RESTRICCIÓ DE TRÀNSIT

CA EN ES
 

URBANISME I TERRITORI

Taula de Patrimoni

La Taula de patrimoni és un òrgan col·legiat de l’Ajuntament amb caràcter tècnic consultiu en totes aquelles actuacions que incideixin o actuïn en béns protegits inclosos al catàleg de béns amb valors patrimonials, que inclou la participació de persones i entitats alienes als serveis tècnics municipals.

Són funcions de la Taula de patrimoni:

  • Tenir coneixement dels projectes sobre intervencions en béns inclosos en el Catàleg del patrimoni cultural mediambiental, arquitectònic i arqueològic, així com en els entorns protegits, i emetre la seva opinió sobre les mateixes.
  • Assessorar dins el procediment administratiu de determinats expedients, concessió de llicències o autoritzacions, tramitació de planejament urbanístic o projectes d’obres o urbanització, o qualsevol altre que incideixi en els béns protegits i inclosos al Catàleg.
  • Emetre informe de valoració previ a qualsevol intervenció sobre elements protegits, a petició municipal o bé dels interessats.
  • Tenir coneixement de l’existència de béns emergents i emetre la seva valoració per tal d’assessorar en la modificació del catàleg que, en el seu cas, comportin, així com proposar la inclusió o modificació del nivell de protecció dels elements.
  • Impulsar iniciatives i fer propostes que permetin posar en valor aquest patrimoni, i que assegurin la seva divulgació, incrementin el seu valor social i n’estableixin una connexió amb la projecció cultural de la ciutat.

En l’exercici de les seves funcions, els informes, opinions, recomanacions o determinacions que es puguin acordar tenen caràcter d’assessorament i el seu contingut no és vinculant.