PLÀNOL DE SABADELL Adreces i telèfons d'emergències FARMÀCIES DE GUÀRDIA RESTRICCIÓ DE TRÀNSIT

CA EN ES
 
          

NOTÍCIES

06
abril
2021

El nou contracte del Servei d’Atenció Domiciliària es debat al ple del mes d’abril

La nova licitació incorpora un augment del pressupost i el desenvolupament de la prova pilot ‘SAD més a prop’ per formar equips de professionals i usuaris estables

El nou contracte del Servei d’Atenció Domiciliària es debat al ple del mes d’abril

Al ple del mes d’abril es porta l’aprovació dels plecs que regiran la licitació del nou contracte del Servei d’Atenció Domiciliària (SAD). La vigència del nou contracte serà de dos anys, prorrogables durant dos anys més en períodes anuals. És a dir, de resultar aprovat, la vigència inicial anirà de l’1 de gener de 2022 al 31 de desembre del 2023 i la possibilitat de prorrogar el contracte permetria la seva durada màxima fins el 31 de desembre del 2025.

El contracte actual ja va ser prorrogat i expira el proper 31 de desembre de 2021. Per això es fa necessari aquest nou procediment. El Servei d’Atenció Domiciliària (SAD) té com a objectiu contribuir a què les persones amb cert grau de dependència o necessitat de suport puguin continuar vivint a casa amb qualitat de vida.

Aquest nou contracte té un pressupost de licitació per als dos anys inicials de 12.526.755,30 euros (uns 6,2 milions d’euros anuals). A l’hora de valorar les ofertes que es presentin, el consistori segueix una escala de requisits que respon en un 80% als criteris tècnics i en un 20% per a criteris econòmics.

El contracte actual té un cost anual per a l’Ajuntament d’uns 5,4 milions d’euros i la seva pròrroga finalitza el proper mes de desembre. En aquests moments el SAD compta amb una plantilla de 276 persones que atenen 1.300 usuaris i usuàries.

El nou contracte introdueix diverses millores respecte el contracte vigent actualment:

  • S’incrementa el pressupost destinat al contracte per tal de garantir que es fa efectiu l’increment salarial de les treballadores del SAD derivat del nou conveni col·lectiu del sector; entre els anys 2019 i 2022 preveu un increment d’un 14% dels salaris, amb el gruix d’aquesta pujada concentrada en els anys 2021 i 2022 (4% i 8% respectivament).
  • S’incrementa un 25% el cost hora de les hores de Servei d’Ajut a la Llar en horaris nocturn i festiu.
  • S’afegeix un petit increment del pressupost destinat a cobrir l’augment de la despesa en EPIs derivat de la COVID-19.
  • S’incorporen dos nous perfils professionals de suport al servei: terapeuta ocupacional i diplomat d’infermeria.
  • S’incorpora la realització d’una prova pilot del model “SAD més a prop” a tres territoris. Aquest any 2021 es realitzarà una primera prova a una zona de la ciutat. Consisteix en definir un àmbit territorial concret amb un número determinat d’usuaris atès pel mateix grup de professionals. L’objectiu d’aquesta prova és la implantació d’un grup estable de professionals que treballi de manera més compartida amb els usuaris i es millori la proximitat i el coneixement, facilitant els canvis de professionals entre els usuaris, el coneixement dels usuaris respecte els professionals, etc.
  • En els casos de risc elevat caldrà que hi hagi una Treballadora Familiar (TF) referent i una TF co-referent per garantir la continuïtat assistencial.
  • Es concreten i desenvolupen les funcions de les coordinadores tècniques.
  • S’afegeix la supervisió grupal externa.
  • Es reforça la coordinació amb l’Ajuntament i la informació que rep l’Ajuntament de les queixes rebudes passarà de ser semestral a ser mensual.

Amb aquest nou contracte l’Ajuntament busca consolidar i reforçar un servei vital per als seus usuaris i usuàries, amb canvis destinats a reforçar el control de l’Ajuntament sobre el contracte, a millorar-ne la qualitat i a fer-lo encara més proper, així com a millorar les condicions laborals de les treballadores del SAD, especialment pel que fa a les condicions salarials.