PLÀNOL DE SABADELL Adreces i telèfons d'emergències FARMÀCIES DE GUÀRDIA RESTRICCIÓ DE TRÀNSIT

CA EN ES
 
          

NOTÍCIES

10
Maig
2018

L’OMIC farà èmfasi en la formació amb l’objectiu de vetllar per la defensa dels interessos i els drets de la ciutadania

L’Oficina municipal va atendre a més de 5.700 persones al 2017

L’OMIC farà èmfasi en la formació amb l’objectiu de vetllar per la defensa dels interessos i els drets de la ciutadania

L’Oficina Municipal d’Informació al Consumidor (OMIC) de Sabadell té l’objectiu de difondre els drets i deures de la ciutadania amb l’objectiu de formar consumidors crítics i responsables. Això passa per dissenyar sessions de formació on s’expliqui quines són les vies per resoldre conflictes de consum; quins són els procediments per defensar els interessos generals, les funcions de l’Oficina Municipal del Consumidor (OMIC), els temes habituals en matèria de mediació o la documentació que cal aportar per fer una reclamació.Així mateix, es pretén informar de l’existència de la Junta Arbitral de Consum (JAC) i dels seus avantatges.

La tinenta d’alcalde de Promoció de la Ciutat i Innovació i regidora de Comerç, Marisol Martínez, ha explicat que

l'educació envers el consum és una prioritat en les línies de treball de l’OMIC, perquè la formació integral de la ciutadania ens ha de permetre tenir instruments per ser consumidors crítics i responsables. Es tracta de promoure accions d’educa­ció, sensibilització i implicació, perquè la ciutadania pugui practicar un consum moderat, reflexiu i crític, fent-se corresponsable de les repercussions de la seva elecció.

L’Ajuntament ha dut a terme recentment unasessió formativa a alumnes del grau superior de Màrqueting i del grau superior d’Administració del Centre de formació Taulé Viñas i dues xerrades a treballadors de l’empresa social CIPO. Al llarg d’aquest 2018 l’OMIC preveu realitzar altres jornades similars. A més, es fa formació permanent en matèria de consum del personal que exerceix funcions d’informació, orientació i assessorament als consumidors i usuaris, per garantir un servei amb qualitat.

Balanç 2017

L’OMIC va atendre 5.743 ciutadans i ciutadanes durant l’any passat. Al llarg del 2017 es van tramitar un total de 2.070 expedientes corresponents a finals de l’any 2016 i el 2017. Els mesos de més presentació van ser el febrer i el novembre.

Seguint la pauta d’anys anteriors, les problemàtiques generals han estat la manca de compliment contractual per part de les operadores de telefonia i Internet amb 801 demandes d’informació; el frau en la contractació dels subministraments bàsics de gas i electricitat amb 744 demandes d’informació i el mal funcionament del producte, dels béns o dels serveis, sobretot els adquirits mitjançant la venda a distància (Internet), o les modalitats de vendes agressives.

Segueixen les 309 consultes sobre el sector Comerç, les 285 sobre Serveis Professionals, les 246 d’Assegurances, les 230 de Sanitat i, per acabar, les 223 i 203 consultes d’Entitats Bancàries i Serveis Turístics, respectivament. Aquests sectors acaparen un total de 3.041 consultes del total de l’any, representant un 82,8% de totes les demandes d’informació i assessorament. Sens dubte, destaquem els sector de Subministraments Bàsics (21,8%) i de Telefonia (20,2%) que suposen el 43% del total de consultes registrades.

Dels 2.008 expedients finalitzats en el moment de la redacció de la memòria, 724 s’havien resolt amb una mediació favorable i 502 s’havien traslladat a la Junta Arbitral de Consum (JAC) de Sabadell pel seu posterior arbitratge. La resta es van arxivar per desistiment, impossibilitat d’arbitratge per no estar adherides o trasllat als organismes competents (Inspecció i Disciplina de Mercats de l’Agència Catalana de Consum, Servei de Reclamacions del Banc d’Espanya, Comissionat per a la Defensa de l’Assegurat, o Direcció General d’Energia i Mines).

En relació amb el tipus d’expedients, del total de consultes realitzades, 1.978 han estat reclamacions, 69 casos de queixes dels consumidors a empreses sense reclamació, sinó només fets que no han estat satisfactoris dins la relació de consum, i 23 denúncies.

Junta Arbitral de Consum

En relació amb els expedients traslladats a la Junta Arbitral de Consum de Sabadell (JAC), aquesta permet que les dues parts resolguin els problemes sense despeses i sense haver de recórrer al Tribunals de justícia ordinaris i assegura el compliment de la decisió, ja que el laude o resolució arbitral és de compliment obligat.

La quantia de les reclamacions traslladades i objecte de reclamació s’ha situat en un import total de 319.402,88 euros, i la quantia mitja per expedient en la xifra de 827,46 euros, destacant el sector de l’electricitat i el de la telefonia.

Del total d’expedients tramitats per la JAC, la majoria ho han estat per mediació o arbitratge o per no acceptació de l’arbitratge per part d’aquelles empreses que no estan adherides al sistema arbitral.

En general i pel que fa al nombre de reclamacions ha disminuït respecte les de l’any 2016 a causa de la inexistència dels supòsits puntuals que es van donar l’any 2016 (Funnydent...). Aquesta regularitat sense cap boom d’expedients, dona a entendre que el valor de 2.070 expedients oberts al 2017 seria un nombre estàndard i que es podria utilitzar com a mitjana establerta.

Servei a la ciutadania

L’Oficina Municipal d’Informació al Consumidor (OMIC), és un servei municipal, creat al 1983 per ajudar els consumidors i usuaris a defensar els seus drets per mitjà de la informació prèvia, l'assessorament i la recepció de consultes, denúncies, queixes i reclamacions en temes de consum.

D’altra banda, i per tal de prestar l’assessorament adequat sobre les anomenades clàusules terra hipotecàries, IRPH i les despeses de formalització de la hipoteca, la Diputació de Barcelona va formalitzar un conveni amb el Col·legi d’Advocats de Sabadell, amb la finalitat de canalitzar les esmentades consultes que han estat un total de 104 consultes ateses. Aquest conveni ha estat renovat per a l’any 2018.