PLÀNOL DE SABADELL Adreces i telèfons d'emergències FARMÀCIES DE GUÀRDIA RESTRICCIÓ DE TRÀNSIT

CA EN ES
 

OFICINA DE BENESTAR ANIMAL

On puc anar amb el meu gos

On puc anar amb el meu animal de companyia?

A quins llocs públics i privats puc entrar amb el meu gos?

Establiments públics i edificis municipals

Està prohibida l’entrada d’animals als establiments a tota mena de locals destinats a la fabricació, emmagatzematge, transport, venda o qualsevol tipus de manipulació d’aliments. Aquesta prohibició haurà d’estar senyalitzada.

Als hotels, restaurants, pensions i similars, així com als edificis i establiments públics de tota mena de Sabadell, en principi, es permet l’entrada i permanència de gossos, gats i altres animals de companyia. En cas contrari s’ha de senyalitzar degudament.

És important no causar molèsties a la resta de persones en cap cas.

Accés al transport públic

TUS i altres línies d’autobusos interurbanes: Accepten animals que per la seva mida puguin ser portats en transportins. La persona que els porta ha d’evitar que embrutin o causin molèsties a les altres persones viatgeres, o al servei.

FGC: Podran accedir animals de companyia sempre que ho permeti el nivell d’ocupació dels trens. Els gossos han de dur morrió i han d’estar subjectats amb corretja des del moment en el qual accedeixen a les dependències del tren. Els animals petits han d’anar en cistelles, gàbies o transportins i en cap cas poden ocupar un seient.

RENFE RODALIES: Admeten un animal per persona i l'animal haurà d'estar en tot moment subjectat amb corretja, interferint el menor possible sobre la resta de persones usuàries del tren.

Parcs infantils i Piscines públiques

Està prohibida la presència d’animals de companyia en les àrees i zones de joc infantil.

A les piscines públiques, tant en zones d’ús general com en les zones d’ús privat d’establiments turístics queda prohibida la circulació o permanència de Gossos o altres animals durant la temporada de bany.

Espectacles públics, esportius, culturals i recreatius

No es permet l’entrada d’animals en horari d’obertura al públic llevat que es tractin de competicions, concursos i/o concentracions d’animals i d’altres en que l’autoritat competent així ho determini i autoritzi.

 Excepcions gossos d’assistència

L’article 22 de la vigent  Ordenança Municipal Reguladora De La Tinença, El Benestar I La Protecció Dels Animals De Sabadell, estableix sobre els Gossos d’assistència:

1. Tenen la consideració de gossos d’assistència aquells que acreditin complir amb els requisits que estableix la Llei 19/2009, de 26 de novembre, d’accés a l’entorn de les persones acompanyades de gossos d’assistència.

2. Els usuaris de gossos d’assistència poden accedir, acompanyats del seu animal, als llocs i establiments que s’indiquen a l’Article 12 de la Llei 19/2009.

3. Els usuaris de gossos d’assistència no podran exercir el dret d’accés a l’entorn si es dóna alguna de les circumstàncies següents: el gos d’assistència mostra signes evidents de malaltia, de manca d’higiene o existeix una situació de risc imminent i greu per a la integritat física de la persona usuària del gos d’assistència o de terceres persones.

4. El dret d’accés a l’entorn resta prohibit als llocs següents:

a) Zones de manipulació d’aliments i d’accés exclusiu del personal de restaurants, bars, cafeteries i altres llocs destinats a la restauració.

b) Quiròfans, espais i zones que per la seva funció han d’estar en condicions higièniques especials.

c) A la zona de bany de les piscines.

També et pot interessar...