PLÀNOL DE SABADELL Adreces i telèfons d'emergències FARMÀCIES DE GUÀRDIA RESTRICCIÓ DE TRÀNSIT

CA EN ES

Compte General de l'Ajuntament de Sabadell 2019

1.- FORMULACIÓ DEL COMPTE GENERAL

2.- ESTATS I COMPTES DE L’AJUNTAMENT DE SABADELL
  2.1. BALANÇ
  2.2. COMPTE DEL RESULTAT ECONÒMIC – PATRIMONIAL
  2.3. ESTAT DE CANVIS EN EL PATRIMONI NET
  2.4. ESTAT DE FLUXOS D’EFECTIU
  2.5. ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST
  2.6. MEMÒRIA

3. ESTATS I COMPTES DE LES SOCIETATS MERCANTILS
  3.1. COMUNICACIONS AUDIOVISUALS DE SABADELL, SL
   3.1.1. BALANÇ DE SITUACIÓ
   3.1.2. COMPTE DE PÈRDUES I GUANYS
   3.1.3. MEMÒRIA
 3.2. HABITATGES MUNICIPALS DE SABADELL, SA
   3.2.1. BALANÇ DE SITUACIÓ
   3.2.2. COMPTE DE PÈRDUES I GUANYS
   3.2.3. ESTAT DE CANVIS EN EL PATRIMONI NET
   3.2.4. ESTAT DE FLUXOS D’EFECTIU
   3.2.5. MEMÒRIA
   3.2.6. INFORME D’AUDITORIA
 3.3. PROMOCIÓ ECONÒMICA DE SABADELL, SL
   3.3.1. BALANÇ DE SITUACIÓ
   3.3.2. COMPTE DE PÈRDUES I GUANYS
   3.3.3. ESTAT DE CANVIS EN EL PATRIMONI NET
   3.3.4. ESTAT DE FLUXOS D’EFECTIU
   3.3.5. MEMÒRIA
   3.3.6. INFORME D’AUDITORIA

4. DOCUMENTACIÓ COMPLEMENTÀRIA
4.1. ACTA D’ARQUEIG I CERTIFICACIONS BANCÀRIES AJUNTAMENT

4.2. ESTATS I COMPTES CONSOLIDATS
4.2.1. BALANÇ I COMPTES DEL RESULTAT ECONÒMIC-PATRIMONIAL CONSOLIDATS SECTOR ADMINISTRACIÓ PÚBLICA
4.2.2. BALANÇ I COMPTES DEL RESULTAT ECONÒMIC-PATRIMONIAL CONSOLIDATS GRUP AJUNTAMENT DE SABADELL
4.3. MEMÒRIA DEMOSTRATIVA DEL GRAU DE COMPLIMENT DELS OBJECTIUS PROGRAMATS I DEL COST I RENDIMENT DELS SERVEIS

4.4. LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST
  4.4.1. INFORME 18/2020 DE LA INTERVENCIÓ GENERAL DE LA LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE L’ AJUNTAMENT 2019
  4.4.2. INFORME 19/2020 DE LA INTERVENCIÓ GENERAL DE L’AVALUACIÓ DELS OBJECTIUS DE LOEPSF DE L’EXERCICI 2019
  4.4.3. DECRET D’APROVACIÓ 2814/2020
  4.4.4. INFORME 23-1/2020 DE LA INTERVENCIÓ GENERAL DE L’AVALUACIÓ DELS OBJECTIUS DE LOEPSF DE L’EXERCICI 2019 –TANCAMENT DEFINITIU -

4.5. FORMULACIÓ DE LES OPERACIONS DE FI D’EXERCICI DE LA COMPTABILITAT DE L’AJUNTAMENT DE SABADELL CORRESPONENTS A L’EXERCICI 2019

4.6. ALTRA DOCUMENTACIÓ
  4.6.1. INFORME IGAS/3/2020, DE 15 DE GENER, REALTIU A LES RESOLUCIONS I ACORDS ADOPTATS PEL PRESIDENT I PLE DE LA CORPORACIÓ CONTRARIS A REPARAMENTS FORMULATS, AIXÍ COM UN RESUM DE LES PRINCIPALS ANOMALIES DETECTADES EN MATÈRIA D’INGRESOS. EXERCICI 2019
  4.6.2. INFORME IGAS/34/2020, DE 15 DE MAIG, RESULTATS DE LES ACTUACIONS DE CONTROL DURANT L’EXERCICI 2019 QUE HAN DONAT LLOC A SUPÒSITS D’OMISSIÓ DE LA FUNCIÓ INTERVENTORA
  4.6.3. INFORME IGAS/36/2020, DE 21 DE MAIG, RESULTATS DE LES ACTUACIONS DE CONTROL DURANT L’EXERCICI 2019 DELS COMPTES JUSTIFICATIUS DE PAGAMENTS A JUSTIFICAR I DE LES BESTRETES DE CAIXA FIXA

 

Accés al Compte General d'any anteriors