PLÀNOL DE SABADELL Adreces i telèfons d'emergències FARMÀCIES DE GUÀRDIA RESTRICCIÓ DE TRÀNSIT

CA EN ES
 
          

NOTÍCIES

05
Novembre
2014

El Ple del mes de novembre aprova inicialment l’Ordenança Municipal reguladora del procediment sobre verificació d’habitatges buits

L’aprovació inicial de l’Ordenança Municipal del procediment sobre verificació d’habitatges buits va ser ahir un dels punts més destacats de l’odre del dia del Ple Municipal del mes de novembre. Durant la sessió, es van aprovar, també dues proposicions dels grups municipals. Així mateix, a l’inici del Ple, l’alcalde va informar que el regidor Carles Marlés deixava el grup municipal d’ICV i ha passat a ser regidor no adscrit del consistori.

Pel que fa a l’Ordenança Municipal del procediment sobre verificació d’habitatges buits, té com a objectiu detectar l’existència d’habitatge buit i promoure la seva mobilització al mercat. La proposta es va aprovar al Ple per majoria amb els vots a favor del PSC, ES, EUiA, ICV i els dos regidors no adscrits, Antonio Vega i Carles Marlés. Els grups de CiU i PP s’hi van abstenir.

Amb la normativa, es regula la tramitació per verificar si, efectivament, un habitatge es pot considerar buit, és a dir que roman desocupat permanentment sense causa justificada per un termini superior als dos anys. En cas de resolució ferma conforme l’habitatge està buit, l’Ordenança de procediment preveu el cobrament de la taxa corresponent a l’Ordenança Fiscal sobre els habitatges desocupats, inclosa a les Ordenances Fiscals aprovades inicialment al Ple del mes d’octubre. Així mateix, es podrien imposar multes coercitives, només si el propietari no atén els requeriments per mobilitzar l’habitatge en qüestió. I és que l’objectiu, tant de l’ordenança de procediment aprovada ahir al Ple com de la fiscal en aquest àmbit no és, en cap cas, recaptatori, sinó promoure que els habitatges buits entrin al mercat. S’activen, per tant, amb la finalitat de protegir el dret de l’habitatge i incidir en la seva funció social. Més informació.

El Ple Municipal també va donar llum verda a la modificació puntual del Pla General Municipal d’Ordenació de Sabadell per a la qualificació com a sistema d’habitatge dotacional públic de l’edifici situat al carrer de Campoamor, 98 (Bloc dels Mestres). La mesura permetrà que aquest immoble passi d’un ús educatiu a un ús social. El punt es va aprovar per unanimitat.

Altres punts tractats a la part resolutiva del Ple Municipal van ser:

-         Autoritzar les tarifes corresponents al servei de menjador escolar als centres adherits a la gestió unificada, a partir del curs escolar 2014-2015. Aprovat per unanimitat.

Els dos punts següents es van votar conjuntament:

-         Aprovar la modificació del contracte de serveis anomenat Serveis de neteja d'equipaments municipals.

-         Aprovar la pròrroga del contracte anomenat: Servei de neteja als equipaments municipals.

             Aprovat per majoria.

o       A favor: PSC

o       En contra: ---

o       Abstenció: CiU, PP, ES, EUiA, ICV, regidors no adscrits.

-         Aprovar el vuitè expedient de modificació per Ple del pressupost prorrogat 2013 per l'exercici 2014, mitjançant suplement de crèdits i crèdits extraordinaris. Aprovat per majoria:

o       A favor: PSC

o       En contra: CiU, ES, EUiA, ICV, regidor Carles Marlés

o       Abstenció: PP, regidor Antonio Vega

-         Aprovar les operacions de crèdit destinades a la cancel·lació del deute pendent del Fons per al Finançament dels Pagaments a Proveïdors. Aprovat per majoria.

o       A favor: PSC, CiU, PP, Antonio Vega

o       En contra: ES, EUiA, ICV

o       Abstenció: Carles Marlés

-         Aprovar l'expedient de reconeixement extrajudicial de crèdits número 3/14. Aprovat per majoria.

o       A favor: PSC, CiU, PP

o       En contra: ----

o       Abstenció: ES, EUiA, ICV i regidors no adscrits

-         Aprovar la sol·licitud d'ampliar en 120 mensualitats el període de reintegrament dels saldos deutors resultants a càrrec de l'Ajuntament de Sabadell en les liquidacions definitives de la participació en els tributs de l'Estat dels anys 2008 i 2009. Aprovat per majoria.

o       A favor: PSC, CiU, PP, ES, regidors no adscrits

o       En contra: ---

o       Abstenció: EUiA, ICV

-         Aprovar provisionalment la Modificació del Pla de millora urbana U.A. 78 del PGMOS. Modificació del PMU-85 de 27.04.2007. Carrers Cervantes, Zurbano, Ferran Casablancas i ctra. de Barcelona. Àrea 50 del PEIPU. PMU-85M. Aprovat per majoria.

o       A favor: PSC, PP

o       En contra: ---

o       Abstenció: CiU, ES, EUiA, ICV, regidors no adscrits

-         Aprovar definitivament l'Estudi de detall d'ordenació de volums dels terrenys situats entre els carrers del Pare Rodamilans, de Caresmar i la carretera de Terrassa. ED-146. Aprovat per majoria.

o       A favor: PSC, CiU, PP, ES, Carles Marlés

o       En contra: ---

o       Abstenció: EUiA, ICV, Antonio Vega

A la part deliberativa i de control, el Ple va aprovar per majoria la Proposició dels grups municipals del PSC, ICV i EUiA sobre el servei d'ambulàncies. El text es va aprovar per majoria amb els vots a favor dels grups proposants, el PP, l’Entesa i els regidors no adscrits. CIU s’hi va abstenir.

Així mateix, es va aprovar per unanimitat una proposició del grup municipal d'Entesa per Sabadell,  per l'elaboració d'un Pla Municipal de Gestió de Residus.

Consultar acords proposició PSC, ICV i EUiA sobre el servei d’ambulàncies

Consultar acords proposició ES per l’elaboració d’un Pla Municipal de Gestió de residus