PLÀNOL DE SABADELLAdreces i telèfons d'emergènciesFARMÀCIES DE GUÀRDIARESTRICCIÓ DE TRÀNSIT
CA EN ES
 
          

NOTÍCIES

08
Octubre
2014

El Ple municipal aprova la proposta inicial d’ordenances fiscals per l’any 2015 i el Pla de Viabilitat de VIMUSA

La proposta d’ordenances fiscals i reguladores de preus públics per al 2015 es presenta amb un marcat caràcter social

El Ple municipal del mes d’octubre va aprovar ahir de manera inicial la modificació, derogació i establiment de les ordenances fiscals i reguladores de preus públics per a l’any 2015. La proposta es va aprovar per majoria amb els vots a favor de PSC, el vot en contra d’ICV i l’abstenció de CiU, PP, ES i EUiA.

La proposta d’ordenances fiscals i reguladores de preus públics per al 2015 es presenta amb un marcat caràcter social i busca, així mateix, treballar per la transparència, la seguretat jurídica i la solvència, tot defensant alhora drets i principis fonamentals i reconeguts en el nostre marc legal com és, per exemple, el dret a l’Habitatge. Sota aquestes premisses, la proposta arriba marcada per la renovació de l’Ordenança general de gestió, inspecció i recaptació de tributs municipals i també per la nova taxa per habitatges buits. S’hi incorpora, també, l’exempció de la plusvàlua en cas de pèrdua de l’habitatge habitual per desnonament o dació en pagament.

Pel que fa a les modificacions que s’aplicaran al conjunt d’impostos, taxes i preus públics municipals, i amb la voluntat de prioritzar l’aspecte social, tot cercant un equilibri amb la despesa pública i la solvència, les Ordenances Fiscals i Reguladores de Preus Públics proposen un increment moderat d’un 1% per al 2015. L’increment tindrà un caràcter general. S’aplicarà per exemple a l’IBI, l’IAE, l’Impost sobre Construccions, Instal·lacions i Obres (ICIO) o la taxa de guals. Això no obstant, no afectarà a tots els tributs. De fet, un 40% del sistema tributari municipal no es veu incrementat. Un total de 16 tributs i preus públics no es modifiquen, entre els quals hi ha l’Impost sobre l’increment de valor dels terrenys de naturalesa urbana (plusvàlua), l’impost sobre els vehicles de tracció mecànica, el preu públic d’atenció domiciliària i la taxa de casaments, entre d’altres. Val a dir que a la proposta, fins i tot alguna tarifa baixa, com és la quota per l’identificador amb microxip dels animals de companyia o les tarifes per l’ús del Casal Pere Quart i la Biblioteca Vapor Badia.

Continua endavant el sistema de tarifació social en serveis com residus, atenció domiciliària, ensenyament, etc. i de beneficis fiscals, que fan complir el principi de capacitat econòmica i permeten facilitar o fomentar diferents àmbits, ja sigui la reactivació econòmica, l’emprenedoria i el foment de l’ocupació, la cohesió social, l’educació, la cultura o un entorn més sostenible. Més informació.

La sessió plenària també va aprovar el Pla de Viabilitat de VIMUSA. El document posa les bases per garantir que l’empresa municipal pugui continuar desenvolupant totes aquelles activitats que conformen l’actuació municipal en matèria d’habitatge com un servei públic amb marcat caràcter social, sobretot tenint en compte l’actual context de crisi i els seus efectes sobre l’economia de moltes famílies. El Pla de Viabilitat es va aprovar per majoria amb els vots a favor de tots els grups municipals, excepte Entesa per Sabadell, que es va abstenir.

En paral·lel, el Ple també va acordar el Contracte Programa que es formalitzarà entre l’Ajuntament i ViMUSA per al període 2015-2017. Aquest és un instrument que reforça el vincle entre les dues parts signatàries i la seva dimensió econòmica i ha de permetre la continuïtat dels serveis de caràcter social que l’empresa municipal presta per encàrrec de l’Ajuntament. El Contracte Programa es va aprovar per majoria amb els vots a favor de PSC, CiU, PP, i ICV. Els grups d’Entesa per Sabadell i d’EUiA es van abstenir.

Més informació

D’altra banda, durant el Ple va tenir lloc la presssa de possessió del nou regidor del PSC, Roberto Abril Antón.

Altres punts tractats dins la part resolutiva de la sessió plenària van ser:

 • Resoldre l'expedient de regularització dels serveis complementaris que presta la concessionària del Servei Municipal de Pompes Fúnebres. Aprovat per majoria:
  • A favor: PSC
  • En contra: CiU, EUiA
  • Abstenció: PP, ES, ICV
 • Autoritzar a la concessionària del servei municipal del Cementiri la realització, com a activitat complementària, de venda i col·locació de làpides per a nínxols de nova construcció i la gravació de làpides. Aprovat per majoria:
  • A favor: PSC
  • En contra: CiU, EUiA
  • Abstenció: PP, ES, ICV
 • Aprovar el setè expedient de modificació per Ple del pressupost prorrogat 2013 per l'exercici 2014, mitjançant suplement de crèdits i crèdits extraordinaris.  Aprovat per majoria:
  • A favor: PSC
  • En contra: ---
  • Abstenció: CiU, PP, ES, ICV i EUiA
 • Aprovar l'expedient de reconeixement extrajudicial de crèdits número 2/14. Aprovat per majoria:
  • A favor: PSC
  • En contra: ---
  • Abstenció: CiU, PP, ES, ICV i EUiA
 • Aprovar l'Acord/Conveni regulador de les condiciones de treball dels/les empleats/des públics/ques de l'Ajuntament de Sabadell per als anys 2014-2016. Aprovat per majoria:
  • A favor: PSC, CiU, ES, ICV i EUiA
  • En contra: ---
  • Abstenció: PP
 • Aprovar la modificació de la plantilla de personal i la relació de llocs de treball de l'Ajuntament de Sabadell. Aprovat per majoria:
  • A favor: PSC, CiU, PP, ES, ICV
  • En contra: ---
  • Abstenció: EUiA
 • Expressar la voluntat de formar part com a soci numerari del Clúster d'Eficiència Energètica de Catalunya (CEEC) en la condició de soci numerari. Aprovat per majoria absoluta:
  • A favor: PSC, CiU, PP
  • En contra: ES
  • Abstenció: ICV i EUiA
 • Aprovar l'adquisició del local propietat de Vimusa on s'ubica la biblioteca en el Complex Alexandra i aprovar la subrogació en el préstec hipotecari pendent d'amortitzar constituit sobre dit local. Aprovat per unanimitat.
 • Aprovar i, en conseqüència, prestar l'anuència o consentiment municipal, als acords de la Junta General d'Accionistes de la Companyia d'Aigües de Sabadell, SA adoptats el 8 de maig de 2014. Aprovat per majoria:
  • A favor: PSC, PP
  • En contra: ------
  • Abstenció: CiU, ES, EUiA i ICV
 • Aprovar i, en conseqüència, prestar l'anuència o consentiment municipal, a la modificació dels articles 1 i 26.5 dels Estatuts de la Fundació Miquel Agustí, per a la conservació, millora i promoció de les varietats agrícoles tradicionals (COMVA), tal com segueix i de conformitat amb les actes del patronat de la fundació de 29 de maig i 10 de juliol de 2014. Aprovat per majoria absoluta:
  • A favor: PSC, CiU, PP, ICV
  • En contra: ---
  • Abstenció: ES, EUiA
 • Aprovar la modificació del contracte de naturalesa administrativa especial anomenat Servei energètic i el manteniment integral amb garantia total i de conservació de l'enllumenat públic de Sabadell. Aprovat per majoria:
  • A favor: PSC, ICV
  • En contra: CiU
  • Abstenció: PP, ES, EUiA

Part deliberativa i de control

A la part deliberativa i de control, la sessió va donar llum verda per majoria a una proposició del grup municipal d’Entesa per Sabadell que demana tramitar la nul·litat de la llicència d’enderroc parcial del conjunt del Despatx Corominas, amb els vots a favor dels grups municipals de CiU, ES, ICV i EUiA i l’abstenció del PSC i PP

El Ple també va aprovar per majoria una proposició dels grups municipals d'Entesa per Sabadell, Iniciativa per Catalunya Verds i Esquerra Unida i Alternativa a favor de fer viable el soterrament dels FGC fins passat el passeig de Can Feu. La moció va rebre el vot favorable de tots els grups municipals, excepte CiU que es va abstenir.

Consultar acords proposició del Grup Municipal d'Entesa per Sabadell per a l'anul·lació de les llicències d'obres i la preservació del conjunt del Despatx Corominas

Consultar acords proposició dels grups municipals d'Entesa per Sabadell, Iniciativa per Catalunya Verds i Esquerra Unida i Alternativa a favor de fer viable el soterrament dels FGC fins passat el passeig de Can Feu

Categories Ajuntament, Govern Tags ajuntament, govern, ordenances fiscals, Ple