07
abril
2022

El Ple Municipal del mes d’abril

El Ple del mes d’abril celebrat el dia 5, va aprovar la classificació de les proposicions presentades en el procediment de contractació de les obres del Pavelló Poliesportiu dels Merinals.  Més informació. Així mateix, va aprovar inicialment les bases específiques reguladores de la concessió de subvencions per a la promoció de la cultura urbana i de proximitat als barris. Més informació

Entre d’altres qüestions es va aprovar l’atorgament d'una subvenció directa de caràcter nominatiu a la Federació d'Associacions de Veïns de Sabadell, per a l'execució del projecte "A PORTA" en el barri de Can Puiggener durant l'any 2022. Més informació. Destaca també l’atorgament d'una subvenció directa de caràcter nominatiu a la Unió Excursionista de Sabadell, per a la promoció de l'excursionisme i les activitats a la natura durant l'any 2022 Més informació. En l’apartat esportiu també es va aprovar una subvenció directa de caràcter nominatiu al Consell Esportiu del Vallès Occidental-Sabadell, per a l'organització, promoció i foment de l'esport en edat escolar durant l'any 2022.

Més informació

Altres punts que es van tractar i aprovar durant la part resolutiva del Ple van ser:

 • Dació de compte de l'Informe de la Intervenció General IGAS/15/2022, d'1 de febrer, relatiu al subministrament d'informació al Ministeri d'Hisenda i Funció Pública sobre l'avaluació dels objectius de la Llei orgànica 2/2012, de 27 d'abril, d'estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera, corresponent al quart trimestre de l'exercici 2021
 • Dació de compte de l'Informe de la Intervenció General IGAS/21/2022, d'1 de març, relatiu a l'informe anual de la funció interventora
 • Dació de compte del Decret d'Alcaldia núm. 1460/2022, de 17 de febrer, pel qual s'aprova la Liquidació del Pressupost de l'exercici 2021
 • Aprovació de la justificació de la subvenció directa de caràcter excepcional atorgada a la Fundació Mare de Déu de la Salut, per a la restauració de les pintures murals de l'absis del santuari de la Mare de Déu de la Salut
 • Aprovació de la justificació de l'import subvencional presentada per la Unió Excursionista Sabadell (UES) de la subvenció directa consignada nominativament al pressupost de l'Ajuntament, destinada a la promoció i foment de l'excursionisme i activitats a la natura de l'any 2021
 • Modificació del contracte de serveis per a la gestió de les escoles bressol municipals per al curs 2021-2022
 • Atorgament d'una subvenció directa de caràcter nominatiu a l'Orquestra Simfònica del Vallès SAL, per a la realització del projecte A-Cordant durant el curs escolar 2021-2022
 • Aprovació de l'expedient de contractació del servei de menjador opcional als centres docents públics d'educació infantil i primària, instituts i instituts-escola que formen part del sistema de gestió agrupada de Sabadell, amb criteris de qualitat, inclusió, salut, educació i sostenibilitat
 • Atorgament d'una subvenció directa de caràcter nominatiu a l'Institut de Drets Humans de Catalunya, per a la realització del projecte "Sensibilització de la ciutadania en la promoció dels drets humans" durant l'any 2022
 • Atorgament d'una subvenció directa de caràcter nominatiu a l'Il·lustre Col·legi d'Advocats de Sabadell, per a l'execució del "Projecte integral d'assessorament i assistència jurídica a víctimes de la violència racista, xenòfoba, homòfoba o de vulneració de drets humans" durant l'any 2022
 • Aprovació de la justificació de la subvenció directa de caràcter nominatiu concedida a l'Institut de Drets Humans de Catalunya, per a l'execució del projecte de "Sensibilització de la ciutadania en la promoció dels drets humans" de l'any 2020
 • Aprovació de la justificació de la subvenció directa de caràcter nominatiu concedida a l'Il·lustre Col·legi d'Advocats de Sabadell, per a l'execució del "Projecte integral d'assessorament i assistència jurídica a víctimes de la violència racista, xenòfoba, homòfoba o de vulneració de drets humans" de l'any 2020
 • Atorgament d'una subvenció directa de caràcter nominatiu al Taller d'Art, Cultura i Creació, per a l'execució del projecte "Agermanament de Sabadell amb el Poble Sahrauí" durant l'any 2022
 • Aprovació de la justificació de la subvenció directa nominativa concedida a Sabadell Acull Infants Saharauís, per a l'execució del projecte "Vacances en Pau 2020: Lligams d'amistat per sempre" de l'any 2020
 • Aprovació de la justificació de la subvenció directa de caràcter extraordinari concedida a la Creu Roja Espanyola, per a l'execució del projecte "Resposta d'emergència a l'explosió de Beirut, Líban" de l'any 2020
 • Atorgament d'una subvenció directa de caràcter nominatiu a Cáritas de Sabadell, per a la realització del projecte "A prop teu" durant l'any 2022
 • Aprovació de la justificació de la subvenció directa de caràcter nominatiu concedida a l'Associació Refugees Welcome, per a l'execució del projecte "Cultura de benvinguda Sabadell" de l'any 2020
 • Aprovació de la justificació de la subvenció directa nominativa concedida a Cáritas de Sabadell, per a l'execució del projecte "A prop teu" de l'any 2020
 • Atorgament d'una subvenció directa de caràcter nominatiu a l'Amical de Mauthausen i altres camps i de totes les víctimes del nazisme, per a l'execució del projecte "Sabadell - Mauthausen. Programa 2022"
 • Aprovació de la renúncia presentada per la Federación de Asociaciones África Negra de la subvenció directa de caràcter excepcional per pal·liar els efectes econòmics derivats de l'estat d'alarma decretat a conseqüència de la crisi sanitària ocasionada per la COVID-19 per l'any 2021
 • Aprovació de la justificació de la subvenció directa de caràcter nominatiu concedida a la Federació d'Associacions de Veïns de Sabadell, per a l'execució del programa general d'activitats de l'any 2021
 • Atorgament d'una subvenció directa de caràcter nominatiu a la Federació d'Associacions de Veïns de Sabadell, per a l'execució del programa general d'activitats durant l'any 2022
 • Aprovació de la justificació de la subvenció directa de caràcter nominatiu concedida a la Fundació Main, per a l'execució del projecte "Convivència, Diversitat i enfortiment Social (CODIS)" de l'any 2021
 • Atorgament d'una subvenció directa de caràcter nominatiu a la Fundació Main, per a l'execució del projecte "Convivència, Diversitat i enfortiment Social (CODIS)" durant l'any 2022
 • Dació de compte de l'acord de la Comissió Territorial d'Urbanisme de l'Arc Metropolità de Barcelona de 13 de desembre de 2021, pel qual s'aprova definitivament el Pla especial urbanístic de desenvolupament d'equipament comunitari per a serveis urbans (PE-136)
 • Ratificació de la dissolució del Consorci urbanístic per al desenvolupament de les àrees residencials estratègiques de Can Puiggener i Torre Romeu
 • Resolució d'al·legacions i aprovació provisional de la Modificació puntual del Pla General Municipal d'Ordenació de Sabadell en l'àmbit industrial de Can Roqueta (MPG-128)
 • Aprovació inicial del cinquè expedient de modificació de crèdit del Pressupost General de l'Ajuntament de Sabadell per a l'exercici 2022
 • Dació de compte de l'informe de la Tresoreria de 24 de gener de 2022, sobre el compliment dels terminis de pagament respecte al quart trimestre de 2021
 • Atorgament d'una subvenció directa de caràcter nominatiu a la Asociación de Concesionarios de puestos de venta del Mercado de la Creu Alta, per a l'administració dels serveis operatius i la promoció comercial del Mercat de la Creu Alta durant l'any 2022
 • Atorgament d'una subvenció directa de caràcter nominatiu a la Unió de Comerciants del Mercat Central, per a l'administració dels serveis operatius i la promoció comercial del Mercat Central durant l'any 2022
 • Aprovació de la justificació de la subvenció directa de caràcter excepcional atorgada a l'Associació Sabadell Comerç Centre, per a la realització del Campament Reial de la campanya de Nadal 2021-2022

A la part deliberativa i de control, el Ple va aprovar per unanimitat una moció de la Federació d'Associacions Veïnals de Sabadell, per garantir l'atenció pediàtrica als centres d'atenció primària. Moció

El Ple, així mateix, va aprovar també per unanimitat una moció del grup municipal d'Esquerra Republicana de Catalunya, per a la reclamació a l'Organisme de Gestió Tributària (ORGT) de la Diputació de Barcelona del desenvolupament i la implementació de la gestió dels pagaments d'obligacions tributàries dels ciutadans a partir d'un Pla Personalitzat de Pagament. Moció

A més, una moció del grup municipal de Ciutadans, per al reconeixement i la visibilització de la dona en l'esport, es va aprovar per unanimitat. Moció

També es va aprovar una moció del grup municipal de Crida per Sabadell, per al desenvolupament dels acords per fer front a l'emergència climàtica. La moció es va aprovar per majoria amb el vot favorable de tots els grups, tret del PSC que es va abstenir. Moció

Finalment, una moció dels grups municipals d'Esquerra Republicana de Catalunya, Crida per Sabadell i la regidora no adscrita Marta Morell Albaladejo, a favor del dret d'autodeterminació del poble sahrauí, es va aprovar per majoria amb els vots favorables de tots els grups, tret del PSC que es va abstenir. Moció

Categories Ajuntament Tags Ple municipal