PLÀNOL DE SABADELL Adreces i telèfons d'emergències FARMÀCIES DE GUÀRDIA RESTRICCIÓ DE TRÀNSIT

CA EN ES
 
          

NOTÍCIES

05
Març
2015

Informació del ple municipal del mes de març de 2015

Durant la part resolutiva de la sessió plenària del mes de març es van tractar el següents punts:

-          Aprovar l'esborrany de l' acta de la sessió ordinària del dia 3 de febrer de 2015. Aprovat per unanimitat.

-          Concedir les medalles d'Honor de Sabadell corresponents a l'any 2015. Aprovat per unanimitat.

-          Aprovar l'acceptació d'una subvenció directa atorgada per la Diputació de Barcelona: l'atorgament d'una subvenció directa a l'entitat Memòria del Futur i un conveni de col·laboració per a l'edició i publicació del llibre Antoni Farrès i Sabater (1945-2009). Aprovat per majoria.

o       A favor: PSC, CiU, PP, ICV, i regidors Carles Marlés i Antonio Vega

o       En contra: --

o       Abstenció: ES i EUiA

-          Aprovar les bases reguladores específiques d'ajuts per a l'adquisició de llibres de text i de material escolar, a partir del curs 2015-2016. Aprovat per unanimitat.

-          Ratificar els acords adoptats per unanimitat pel patronat de la Fundació Parc de Salut de Sabadell, en sessió extraordinària de data 29 de gener de 2015, relatiu a la dissolució de l' esmentada Fundació. Aprovat per unanimitat.

-          Aprovar la pròrroga del conveni amb el Consell Esportiu del Vallès Occidental-Sabadell (CEVO-S), per a la promoció de l'esport extraescolar, així com la concessió d'una subvenció nominativa. Aprovat per unanimitat.

-          Aprovar la pròrroga del conveni amb la Joventut Atlètica Sabadell així com la concessió d'una subvenció nominativa. Aprovat per unanimitat.

-          Classificar les ofertes presentades en el procediment obert del contracte administratiu de serveis anomenat Serveis de neteja d’equipaments municipals (lot 1, lot 2 i lot 3). Aprovat per majoria.

o       A favor: PSC i regidor Antonio Vega

o       En contra: ES, EUiA, ICV i regidor Carles Marlés

o       Abstenció: CiU i PP

-          Aprovar la pròrroga del contracte anomenat Servei de neteja als equipaments municipals, adjudicat a l'empresa Instituto de Gestión Sanitaria, SA. Aprovat per majoria.

o       A favor: PSC i regidor Antonio Vega

o       En contra: ES, EUiA, ICV i regidor Carles Marlés

o       Abstenció: CiU i PP

-          Aprovar inicialment les bases específiques reguladores de l'atorgament de subvencions per a fomentar l'autoocupació, en el marc del Pla municipal de foment a l'ocupació, gestionat a través de Promoció Econòmica. Aprovat per unanimitat.

-          Ratificar els acords adoptats per unanimitat en assemblea extraordinària de l'associació Sabadell Universitat de data 19 de febrer de 2015, de dissolució de l'associació. Aprovat per majoria absoluta.

o       A favor: PSC, PP i regidor Antonio Vega

o       En contra: ---

o       Abstenció: CiU, ES, EUiA, ICV i el regidor Carles Marlés

-          Aprovar inicialment la dissolució del Consorci per l'Ocupació i la Promoció Econòmica del Vallès Occidental (COPEVO), que tindrà efectes en data 30 d'abril de 2015. Aprovat per majoria absoluta.

o       A favor: PSC, CiU, PP i regidor Antonio Vega

o       En contra: ---

o       Abstenció: ES, EUiA, ICV i regidor Carles Marlés

-          Aprovar la revisió de les condicions dels llocs de treball de la plantilla de la Policia Local. Aprovat per majoria.

o       A favor: PSC i regidor Antonio Vega

o       En contra: ---

o       Abstenció: CiU, PP, ES, EUiA, ICV i regidor Carles Marlés

-          Aprovar inicialment la modificació dels estatuts del Consorci de Turisme del Vallès Occidental. Aprovat per majoria absoluta

o       A favor: PSC, CiU, PP i regidors Carles Marlés i Antonio Vega

o       En contra: ---

o       Abstenció: ES, EUiA i ICV

-          Desestimar les al·legacions presentades i la sol·licitud de declaració de nul·litat de ple dret del Conveni urbanístic de desenvolupament del sector Granja del Pas de Sabadell (C-16). Aprovat per majoria.

o       A favor: PSC i regidor Antonio Vega

o       En contra: ---

o       Abstenció: CiU, PP, ES, EUiA, ICV i el regidor Carles Marlés

-          Aprovar el pagament pluriennal del diferencial de preu just i interessos per l'expropiació de la finca ubicada al c. de Vidal, 150 (E-097). Aprovat per majoria.

o       A favor: PSC, ES i regidor Antonio Vega

o       En contra: ---

o       Abstenció: CiU, PP, EUiA, ICV i regidor Carles Marlés

-          Aprovar la rectificació d’ofici d'errada material detectada en la pàg. 19 del document imprès de la MPG-95 aprovada pel Ple Municipal en data 3/2/2015. Aprovat per majoria absoluta.

o       A favor: PSC, PP i regidors Carles Marlés i Antonio Vega

o       En contra: ---

o       Abstenció: CiU, ES, EUiA i ICV

-          Verificar el Text Refós de la MPG sobre l'ajust de la delimitació del sòl no urbanitzable en l'entorn del Riu Ripoll (MPG-98).Aprovat per majoria.

o       A favor: PSC, CIU, PP, ES i regidors Carles Marlés i Antonio Vega

o       En contra: ---

o       Abstenció: EUiA i ICV

-          Aprovar definitivament l’Ordenança municipal reguladora del procediment sobre verificació d’habitatges buits. Aprovat per majoria.

o       A favor: PSC, CIU, ES, EUiA, ICV i els dos regidors no adscrits, Antonio Vega i Carles Marlés

o       En contra: PP

o       Abstenció: ---

-          Aprovar la modificació del pla d'amortització de les inversions que ha de realitzar l'empresa concessionària del contracte per a la gestió del servei públic de neteja de l'espai públic, recollida i trasllat dels residus sòlids urbans, deixalleries i altres serveis complementaris del municipi de Sabadell que es va establir en el contracte-programa aprovat pel Ple Municipal en sessió del 6 de maig de 2014. Aprovat per majoria.

o       A favor: PSC

o       En contra: ---

o       Abstenció: CIU, PP, ES, EUiA, ICV i els dos regidors no adscrits, Antonio Vega i Carles Marlés

-          Autoritzar a Transports Urbans de Sabadell SCL a iniciar el procés de selecció d'ofertes per a l'adquisició de tres vehicles per incorporar a la flota d'autobusos durant l'any 2015. Aprovat per majoria

o       A favor: PSC, PP, EUiA, ICV i regidor Carles Marlés

o       En contra: ---

o       Abstenció: CIU, ES i regidor Antonio Vega

A la part deliberativa i de control, el Ple va aprovar per majoria una proposició del grup municipal de Convergència i Unió de suport a la simplificació de les obligacions tributàries per les entitats sense ànim de lucre. El text es va aprovar per majoria amb els vots a favor de PSC, CiU, ES, EUiA, ICV i el regidor Carles Marlés. Es va abstenir el grup municipal del PP.

Proposició del grup municipal de Convergència i Unió de suport a la simplificació de les obligacions tributàries per les entitats sense ànim de lucre