PLÀNOL DE SABADELLAdreces i telèfons d'emergènciesFARMÀCIES DE GUÀRDIARESTRICCIÓ DE TRÀNSIT
CA EN ES
 
          

NOTÍCIES

04
Juny
2014

L’aprovació definitiva de l’Ordenança municipal reguladora dels Horts i destinar 70.000 euros a ajuts perquè entitats d’inclusió social o discapacitat puguin millorar els seus espais, entre els punt més destacats del Ple de juny

Durant la sessió plenària del mes de juny també es va prendre raó de la renúncia de la regidora d’ICV Carme Garcia

El Ple municipal del mes de juny va aprovar ahir l’Ordenança municipal reguladora dels Horts de Sabadell de manera definitiva. Aquesta ordenança, impulsada per l’Ajuntament i que compta amb el vist i plau del Protocol del Rodal, es va aprovar inicialment al ple del passat mes de gener, després d’un procés marcat per la participació dels agents relacionats. És per això que les 11 al·legacions presentades pel moviment “Sabadell Verd” durant el període d’exposició pública han estat desestimades, atès que el seu contingut ja s’havia tractat amb anterioritat tant al Protocol del Rodal com a les reunions amb les entitats que cultiven horts a la ciutat. L’Ordenança municipal es va aprovar per unanimitat.

Aquesta ordenança s’ha redactat en base al document de treball elaborat pels serveis tècnics municipals anomenat “Ordenació dels horts al terme municipal de Sabadell”. Un document que s’ha treballat en el protocol sobre la gestió dels ecosistemes del Rodal de Sabadell (el qual hi ha dedicat tres reunions) i també amb les entitats que en l’actualitat gestionen un projecte d’hort al municipi (en el transcurs de tres reunions més). Més informació

La sessió plenària també va aprovar les bases extraordinàries reguladores específiques per a l’atorgament d’ajuts per l’adquisició o millora d’espais i béns a entitats de serveis socials que porten a terme projectes i activitats d’inclusió social i discapacitats, per l’any 2014. Els ajuts sumaran un total de 70.000 euros i el punt es va aprovar per unanimitat. Més informació

A més, durant el Ple es dur a terme l’aprovació de les bases específiques reguladores de l'atorgament de subvencions a empreses per a la contractació de persones en atur majors de 45 anys, en el marc del Pla municipal de foment a l'ocupació, gestionat a través de Promoció Econòmica. La decisió d’atendre a persones d’aquesta edat és fruit a l’increment d’aquest col·lectiu en les llistes de l’atur arran la crisi i tenint en compte que, per altres col·lectius com els joves, es desenvolupen en paral·lel altres programes específics des del Vapor Llonch. Aquest punt es va aprovar per majoria amb els vots a favor dels grups del PSC, CiU, PP, ES i el regidor no adscrit Antonio Vega i l’abstenció d’ICV i EUiA. Més informació

Un altre tema rellevant del Ple de juny va ser l’acolliment a l’acord de la Comissió Delegada del Govern per assumptes econòmics per a la flexibilització de les condicions financeres de les operacions d’endeutament contretes per les entitats locals, en el marc de la primera fase del mecanisme de pagament a proveïdors. En concret, l’Ajuntament s’acollirà a la mesura que preveu reduir els tipus d’interès dels crèdits, tot mantenint els actuals períodes d’amortització i carència. Amb aquesta mesura, s’aconseguirà reduir aquest tipus d’interès en un 1,4% i pot suposar un estalvi màxim d’1.400.000 euros en els propers 8 anys.

El punt va ser aprovar per majoria, amb els vots a favor de: PSC, PP i el regidor no adscrit, Antonio Vega. El grup d’EUiA hi va votar en contra i, de la seva banda, els grups CiU, ES i ICV s’hi van abstenir. Més informació

Altres punts tractats dins la part resolutiva de la sessió plenària van ser:

-  Aprovar les tarifes dels serveis lectius i el servei de menjador a les escoles bressol i als Centres d'Educació Infantil i Familiar de titularitat municipal,  amb efectes a partir del curs 2014-2015. Aprovat per majoria:

  • A favor: PSC
  • En contra: ES
  • Abstenció: CiU, PP, ICV, EUiA i el regidor no adscrit Antonio Vega

- Aprovar les tarifes que ha de percebre Habitatges Municipals de Sabadell per a la gestió del servei de suport personal i social del Complex Alexandra, Complex Sant Oleguer i Complex Parc Central per a l'exercici 2014-2015. Aprovat per majoria:

  • A favor: PSC
  • En contra: ES
  • Abstenció: CiU, PP, ICV, EUiA i el regidor no adscrit Antonio Vega

- Aprovar la modificació pressupostària número 4 per Ple del pressupost prorrogat 2013 per a l'exercici 2014, i que inclou crédits extraordinaris i transferències de crèdits. Aprovat per majoria:

  • A favor: PSC, PP i el regidor no adscrit Antonio Vega
  • En contra: ------
  • Abstenció: CiU, ES, ICV i EUiA

-  Aprovar el text del Conveni entre l'Ajuntament de Sabadell i l'Agrupació de Defensa Forestal Sabadell ADF per col·laborar en la prevenció i la lluita contra els incendis forestals per al període 2014, i l'atorgament d'una subvenció directa. Aprovat per unanimitat.

- Aprovar l'expedient, mitjançant procediment obert, del contracte de subministrament per implementar un sistema de comunicacions  a la Policia Municipal de Sabadell i el seu manteniment. Aprovat per unanimitat.

Part deliberativa i de control

A la part deliberativa i de control, la sessió va donar llum verda a una proposició del grup municipal del Partit dels Socialistes de Catalunya, Convergència i Unió, Partit Popular, Entesa per Sabadell, Iniciativa per Catalunya Verds i Esquerra Unida i Alternativa per tal de crear àrees d'esbarjo per a gossos. La proposta es va aprovar per unanimitat.

El Ple també va aprovar per unanimitat una proposició dels grups municipals del Partit dels Socialistes de Catalunya, Convergència i Unió, Partit Popular, Entesa per Sabadell, Iniciativa per Catalunya Verds i Esquerra Unida i Alternativa, per tal de millorar el funcionament del Registre Civil de Sabadell.

Així mateix, es va donar llum verda per unanimitat una proposició del grup municipal d'Entesa per Sabadell, a favor d'impulsar el projecte de patis oberts als centres educatius.

Per últim, el Ple va aprovar una proposició una proposició dels grups municipals Socialista, Entesa per Sabadell, Iniciativa per Catalunya i Esquerra Unida i Alternativa contra la LOMCE i l'actual desplegament de la LEC. La proposta es va aprovar per majoria amb els vots favorables dels grups proposants, el vot en contra del PP i l’abstenció de CiU.

A la part final de la sessió, el Ple va prendre raó de la renúncia de la regidora d’Iniciativa per Catalunya, Carme Garcia, que serà substituïda  per Aureli Calvo.

Consultar acords proposició del grup municipal del PSC, CiU, PP, ES, ICV i EUiA per tal de crear àrees d'esbarjo per a gossos

Consultar acords proposició dels grups municipals del PSC, CiU, PP, ES, ICV i EuiA per tal de millorar el funcionament del Registre Civil de Sabadell

Consultar acords de proposició del grup municipal d'Entesa per Sabadell, a favor d'impulsar el projecte de patis oberts als centres educatius

Consultar acords proposició del PSC, ES, ICV i EUiA contra la LOMCE i l'actual desplegament de la LEC

Categories Ajuntament, Economia i treball, Medi ambient, Serveis socials, Transició Ecològica Tags atorgament de subvencions a empreses per a la contractació de persones en atur majors de 45 anys, atorgament d’ajuts per l’adquisició o millora d’espais i béns a entitats de serveis socials, Ordenança municipal reguladora dels Horts de Sabadell, serveis socials, sostenibilitat