PLÀNOL DE SABADELL Adreces i telèfons d'emergències FARMÀCIES DE GUÀRDIA RESTRICCIÓ DE TRÀNSIT

CA EN ES
 
          

NOTÍCIES

14
Novembre
2014

La defensa dels serveis públics per garantir la cohesió a la ciutat, protagonista del Pressupost Municipal 2015

En aquest marc es continuaran protegint drets fonamentals, entre els qual l’habitatge i per això es destinen a aquest servei prop de 2 milions d’euros, amb un increment de més del 57% respecte la proposta de pressupost de 2014

La defensa i manteniment dels serveis públics amb l’objectiu de garantir la cohesió a la ciutat, tot defensant els drets fonamentals i la igualtat entre els ciutadans i ciudatanes, és el principal objectiu del Pressupost Municipal per al 2015. La proposta treballa per evitar les desigualtats i l’exclusió, i alhora fa una decidida aposta per impulsar l’ocupació i l’activitat econòmica. La cura de l’espai públic és una altra de les gran línies de treball. Tot plegat, fent-ho compatible amb la solvència financera que ha de mantenir l’administració municipal. És per això i amb l’objectiu de fer possible aquesta conjunció que, en l’elaboració del pressupost, han estat fonamentals la priorització de les despeses i la racionalització en aquells àmbits on és possible, així com també l’eficiència. Avui, el tinent d’alcalde de Presidència, Economia i Serveis Centrals, Josep Ayuso, ha explicat la proposta pressupostària que es presentarà a consideració del Ple els propers dies.

Tal com ha explicat Ayuso,

des de 2007, el pressupost municipal s’ha reduït en 30 milions d’euros per diferents motius com la disminució d’ingressos o de les aportacions de les administracions superiors. Tot i aquesta rebaixa a l’Ajuntament de Sabadell hem estat capaços de mantenir els serveis públics i els hem ofert un servei amb caràcter universal i amb qualitat.

El servei públic és un element fonamental per garantir la cohesió i el suport a aquells que pitjor ho estan passant, per garantir el benestar dels veïns i veïnes i també promoure el desenvolupament i progrés de la ciutat,

ha afegit el tinent d’alcalde, qui també ha volgut destacar la solvència de l’Ajuntament i la bona gestió dels diversos departaments municipals.

Els grans números

La proposta dels comptes municipals per al 2015 preveu un pressupost consolidat (Ajuntament més empreses i organismes municipals) d’ingressos de 183,8 milions d’euros. El de despeses se situa en 181,5 M€. Es preveu, per tant, un superàvit de 2,3 milions. Pel que fa al programa consolidat d’inversions és de 9,1 M€.

D’altra banda, al pressupost de l’Ajuntament, que representa més del 93% del consolidat, la previsió d’ingressos ascendeix a 171,6 milions d’euros (un increment de l’1,75% respecte la proposta de 2014 (+ 2,94 milions). Una previsió equilibrada amb les despeses, que també sumen 171,6 ME. Val a dir que el càlcul d’ingressos s’ha realitzat prenent com a base la recaptació dels darrers cinc anys, per tal d’adequar la consignació a la recaptació real i no al nivell de liquidació. D’aquesta manera, es facilita la millora de la tresoreria i el pagament a proveïdors.  Així mateix, cal destacar que en l’àmbit de les transferències finalistes per part de la Generalitat de Catalunya, de la Diputació o de la Unió Europea, s’han fet les previsions sobre la base dels compromisos derivats de convenis vigents. Pel que fa a noves aportacions s’han fet amb prudència, atesa la incertesa sobretot pel que fa a les transferències de la Generalitat, que dependran del seu projecte de pressupost per l’any vinent. En un altre ordre de coses, les inversions de l’Ajuntament el 2015 sumaran 8,4 milions d’euros.

Serveis públics amb finalitats socials

Una de les màximes prioritats del pressupost municipal de 2015 serà garantir aquells serveis públics que assegurin la cobertura de les necessitats bàsiques i, per tant, els drets fonamentals del conjunt de ciutadans i ciutadanes. En aquest àmbit se situa el pressupost de Serveis Socials, que, amb més de 7,3 M€ (mig milió d’euros més que al projecte de 2014), treballarà contra l’exclusió i per protegir col·lectius especialment sensibles com la infància i les famílies. Amb aquesta voluntat, i entre altres accions, s’incrementaran els ajuts de menjador escolar per garantir la suficiència alimentària a 2.150 infants. També es mantindran les prestacions d’urgència social i el Rebost solidari, amb una aportació superior al milió i mig d’euros.

Una altra de les línies de treball és la protecció d’un dret essencial com és l’habitatge. Per això, el pressupost de 2015 destina prop de 2 M€ a aquest servei municipal, un increment de més del 57% respecte la proposta de pressupost de 2014. 

En aquest marc, algunes de les principals actuacions passaran per la informació, assessorament i intermediació a través d’Ofideute Sabadell per a aquelles famílies o persones amb risc de pèrdua de l’habitatge principal, el suport i acompanyament a les comunitats de veïns i l’aplicació de les noves ordenances, sectorial i fiscal sobre habitatges buits i de procediment sobre verificació d’aquests habitatges. Una altra de les línies prioritàries serà evitar l’exclusió social residencial, gestionant prestacions d’urgència social, els habitatges d’emergència social i els programes de mediació de vivendes provinents del mercat privat.

Val a dir que les polítiques d’habitatge s’articularan des del propi servei com també a través del contracte programa entre l’Ajuntament i VIMUSA per al període 2015-2017, un instrument que reforça el vincle entre les dues parts signatàries i la seva dimensió econòmica i que ha de permetre la continuïtat dels serveis de caràcter social que l’empresa municipal presta per encàrrec de l’Ajuntament. En aquest sentit, el contracte programa incideix en la necessitat de continuar donant resposta a les noves necessitats residencials de la ciutadania arran de la realitat sorgida de la crisi econòmica.

Una altra de les grans prioritats d’aquesta aposta pels serveis públics de caràcter social serà Educació, amb un pressupost de més de 12,8 milions d’euros. Gràcies a aquestes partides, tot i la davallada progressiva de les aportacions de les administracions superiors, es podrà garantir el funcionament dels centres educatius municipals --escoles bressol, escola de música i conservatori i Escola Illa—donant continuïtat, així mateix, al sistema de  tarifació social ajustada als ingressos de les famílies. També es continuarà treballant per l’èxit escolar i, conjuntament amb serveis socials, es garantiran serveis i necessitats bàsiques com que tots els nens i nenes disposin del material i llibres de text necessaris. En aquest sentit, la previsió d’ajuts serà superior als 450.000 euros.

Encara dins l’àmbit més social, destaca el programa de Gent Gran i dependència, amb un pressupost de més de 6,3 milions d’euros, que farà possible el manteniment de la qualitat de l’atenció a domicili i potenciar la promoció de l’envelliment actiu.

Des del Servei de Salut (1,6M) es continuarà vetllant per la prevenció, promoció i protecció de la salut. Així mateix, es continuarà treballant per l’atenció al col·lectiu jove, l’atenció a la dona i a la diversitat des de la regidoria de Drets Civils i Ciutadania (2,4 milions).

També destaquen al pressupost les partides destinades a la Seguretat Ciutadana i Policia Municipal, que compta amb un pressupost superior als 13,1 milions d’euros.

Foment de l’ocupació i reactivació de l’economia

L’actuació municipal en aquest àmbit passarà el 2015 per continuar fomentant la formació i l’ocupació, amb especial atenció als col·lectius més vulnerables, per posar a l’abast dels emprenedors noves oportunitats i per implementar mesures per a l’impuls del teixit econòmic i productiu. Amb aquest objectiu, el Vapor Llonch, que l’any vinent compleix 25 anys de servei públic, comptarà amb una consignació econòmica propera als 8 milions d’euros, la qual cosa representa un increment de més d’1,6 milions al servei de Promoció Econòmica. Amb aquests recursos es podran incrementar els programes de formació i treball, destinant més de 2,3 M€ a la contractació de persones en atur en risc d’exclusió, i també augmentarà l’oferta formativa. Es reforçaran la promoció d’itineraris d’orientació i inserció laboral i els programes d’accés al mercat de treball i inclusió laboral de col·lectius amb especials dificultats. Així mateix, es continuarà treballant per simplificar encara més els tràmits administratius per a les empreses.

Amb la voluntat de fomentar la reindustrialització, s’avançarà en la consolidació del Centre d’Empreses Industrials de Can Roqueta, ja en marxa, per tal de contribuir a la implantació i consolidació de petites empreses, així com a la dinamització del propi polígon. Alhora es continuarà treballant per l’adequació i millora dels polígons i es promouran mesures per atraure noves activitats i potenciar la competitivitat, entre altres accions.

La dinamització econòmica també s’impulsarà des de Fira Sabadell, incrementant la interrelació entre les seves activitats i les del teixit econòmic i social, i des de la regidoria de Comerç, Consum i Turisme, que comptarà amb un pressupost de 2,4 M€. En aquest àmbit, es potenciaran les accions per dinamitzar el comerç local, conjuntament amb els agents econòmics i socials, les accions formatives i d’assessorament i la projecció dels mercats municipals, entre altres actuacions.

Promoció de valors i ciutadania activa

Un altra de les línies d’actuació serà el foment de valors i la promoció de la ciutadania activa, potenciant àmbits que generen pertinença, que aglutinen i promoeuen cohesió. En aquest marc, el servei d’Esports disposarà d’un pressupost superior als 4,4 M€, Cultura 7,1 milions i Relacions Ciutadanes 4,7 M€. D’aquesta manera, es continuarà endavant amb programes de qualitat, pensats per als diferents públics o usuaris i on es treballa per la formació i sensibilització dels infants i joves. Així mateix, es vetllarà per uns espais esportius, culturals i cívics adequats a les necessitats, on es pugui enfortir el teixit social i millorar la qualitat de vida i el benestar de la ciutadania. També continuarà el foment del voluntariat a través del programa Sabadell Suma.

Un espai públic de qualitat

Amb la voluntat de vetllar per la qualitat de vida dels ciutadans i ciutadanes, la cura de l’espai públic serà entre les accions protagonistes del pressupost de 2015. En aquest àmbit, es continuaran projectes iniciats aquest 2014, com el programa Posem a punt la ciutat, que inclou  80 actuacions i una despesa superior als 3 milions d’euros.

L’any vinent es continuarà invertint en el manteniment i millora de les places, parcs i jardins, de la infraestructura urbana, de la vialitat i del trànsit i transport, del creixement sostenible i de la neteja viària. Així, es destinaran més de 4,2 M€ a obres públiques. Hi destaca la finalització de la remodelació de la plaça Espanya, que esdevindrà el punt neuràlgic de connexió entre els diferents mitjans de transport públic -RENFE, FGC, autobusos urbans i interurbans i taxis-, a la vegada que un important espai de trobada i lleure, és a dir, de cohesió.

El manteniment de la via pública (manteniment o inversió en enllumenat, ferms, etc.) s’emporta més de 8,6 M€ i la neteja viària i recollida i tractament de residus prop de 27,5 milions. L’àmbit de mobilitat, trànsit i transports compta amb un pressupost de més de 7,3 milions.

Pel que fa al respecte i la cura de l’entorn natural, Sostenibilitat i Gestió d’Ecosistemes té assignats més de 5,2 milions d’euros amb l’objectiu de fer possible un creixement sostenible i eficient, que faci compatible el desenvolupament econòmic amb un ús racional dels recursos i amb la protecció d’unes condicions ambientals saludables.

Solvència, transparència i innovació

L’Ajuntament continuarà l’any 2015 treballant per la màxima solvència, transparència i eficiència, promovent el lideratge i també la innovació. El fet de complir amb els objectius d’estabilitat pressupostària, del límit de deute públic i del  període mig de pagament a proveïdors fa possible que el pla d’estalvi pugui deixar d’estar vigent. D’aquesta manera, es podran continuar promovent mesures que millorin la tresoreria, com les adoptades recentment respecte el refinançament del préstec ICO o l’ampliació del termini de reintegrament de les liquidacions negatives de les aportacions de l’Estat de 2008 i 2009.

D’altra banda, es continuaran potenciant els processos participatius per implicar al màxim la ciutadania en les decisions públiques i millorant les actuacions d’informació i assistència, per exemple en l’àmbit tributari, així com avançant en la racionalització i simplificació de processos i tràmits.

Així mateix, continua endavant, de forma transversal, la consolidació de l’estratègia Sabadell Smart City.

Inversions

Les inversions de l'Ajuntament per al 2015 sumaran més de 8,4 milions d’euros, una xifra inferior a la de 2014, amb inversions per valor de 9,1 milions. En aquest àmbit cal destacar l’increment en 2 milions d’euros de les aportacions municipals al capítol d’inversions, unes aportacions que sumaran més de 8 milions. El decrement de la xifra global s’explica pel descens de les subvencions.

Entre les partides d’inversions destaquen els 4,3 milions que s'invertiran en l'àrea d'espai públic, entre les quals hi ha l’1,85 milions per a inversions en equips de neteja i recollida de residus, 565.000 euros per a la millora del transport urbà i també el conjunt d'actuacions que es faran per a la millora de carrers, places, enllumenat, etc. 

La millora dels equipaments municipals comptarà amb més de 800.000 euros, que inclouran actuacions a equipaments culturals, educatius, esportius i centres cívics, així com també a mercats municipals i altres edificis. Finalment, a la compra de sòl s’hi destinaran 2,7 milions d’euros.

La proposta de pressupostos municipals per al 2015 es presentarà al Ple municipal per a la seva aprovació inicial després d’haver-se tractat a diferents Comissions Informatives i també de forma bilateral entre els representants del govern i dels grups municipals. També es presentarà als Consell de Districte, Consell de Ciutat i entitats econòmiques i socials per tal de proporcionar la màxima informació i promoure el màxim consens per a la proposta final.