PLÀNOL DE SABADELLAdreces i telèfons d'emergènciesFARMÀCIES DE GUÀRDIARESTRICCIÓ DE TRÀNSIT
CA EN ES
 
          

NOTÍCIES

05
abril
2023

Ple municipal del mes d'abril

El Ple municipal del mes d’abril, celebrat el dia 4 d’abril, va aprovar de manera inicial l’Ordenança de Civisme i Convivència. Ara s’exposarà en període d’informació pública durant 30 dies hàbils. Més informació.

També es van aprovar les subvencions directes a entitats de la ciutat amb l’objectiu d’impulsar les activitats pròpies de promoció i difusió al llarg de l’any 2023. Més informació.

Un altre dels punts que va debatre el ple, amb aprovació, va ser l’adhesió al Codi Ètic del servei públic de Catalunya. La finalitat d’aquest Codi és impulsar el bon govern, la qualitat democràtica i recuperar la confiança de la ciutadania en les institucions públiques. Més informació.

El ple també va aprovar, de manera inicial, el Pla Director dels Espais Verds de Sabadell 2023-2033. Un document que assenta les bases de la planificació d’aquestes àrees en els pròxims 10 anys per tal de mitigar els efectes del canvi climàtic i que guanyin pes en l’entramat urbà. Més informació.

Altres punts que es van tractar i aprovar durant la part resolutiva del Ple van ser:

 • Presa de coneixement de l'expulsió del Sr. Jesús Rodríguez Padilla del grup polític municipal del Partit dels Socialistes de Catalunya (PSC) i del seu pas a la situació de regidor no adscrit.
 • Modificació dels nomenaments dels representants de la corporació en òrgans col·legiats.
 • Aprovació de l'expedient de contractació de l'arrendament per a ús diferent al d'habitatge de dos béns patrimonials de titularitat municipal, situats al carrer de Can Diviu, 36-66, i al carrer de Ca n'Alzina, 63-71.
 • Aprovació inicial de la cessió d'ús a l'Associació de Veïns del sector Can Rull del bé respecte del qual l'Ajuntament de Sabadell és titular d'un dret d'arrendament situat al carrer de Sant Isidor, 82A.
 • Aprovació del reconeixement extrajudicial de crèdit relatiu a la despesa de la publicació al Diari de Sabadell de l'edicte referent als estudis previs i la suspensió de llicències als àmbits de sòl urbanitzable delimitat sense sector (EP-142).
 • Aprovació inicial de la cessió d'ús a La Masia de Sabadell Grup d'Esplai del bé patrimonial de propietat municipal situat al carrer Sant Isidor, 42, 42B i 44.
 • Aprovació inicial de la cessió d'ús a l'Entitat Cultural Amics de la Ràdio del bé patrimonial de propietat municipal situat al carrer Pins, 22.
 • Aprovació inicial de la cessió d'ús a l'Associació d'Activitats Veïns de la Concòrdia del bé patrimonial de propietat municipal situat al carrer Esperança, 4.
 • Dació de compte de l'informe de la Intervenció General IGAS/18/2023, de 2 de febrer, relatiu al subministrament d'informació al Ministeri d'Hisenda i Funció Pública sobre l'avaluació dels objectius de la Llei orgànica 2/2012, de 27 d'abril, d'estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera, corresponent al quart trimestre de l'exercici 2022.
 • Dació de compte de l'informe de la Intervenció General IGAS/21/2023, de 15 de febrer, relatiu al subministrament de la informació periòdica sobre l'execució dels pressupostos i el moviment de la tresoreria corresponent al quart trimestre de l'exercici 2022.
 • Dació de compte del Decret d'Alcaldia número 2233/2023, de 21 de febrer, pel qual s'aprova la Liquidació del Pressupost de l'Ajuntament de Sabadell de l'exercici 2022.
 • Dació de compte de l'informe de la Intervenció General IGAS/14/2023, de 7 de febrer, relatiu a l'avaluació de l'estimació dels saldos de dubtós cobrament de l'exercici 2021 i al càlcul de l'estimació dels saldos de dubtós cobrament de l'exercici 2022.
 • Dació de compte de l'Informe de la Intervenció General IGAS/13/2023, de 23 de febrer, relatiu a l'informe anual de la funció interventora de l'exercici 2023 en relació a les actuacions realitzades en l'exercici 2022.
 • Dació de compte de l'informe de la Intervenció General IGAS/11/2023, de 2 de febrer, relatiu al Pla anual de control financer de l'exercici 2023.
 • Dació de compte de l'informe de la Intervenció General IGAS/19/2023, de 3 de febrer, relatiu al subministrament d'informació al Ministeri d'Hisenda i Funció Pública sobre l'avaluació dels objectius de la Llei orgànica 2/2012, de 27 d'abril, d'estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera, corresponent al Pressupost de l'exercici 2023.
 • Aprovació de l'establiment del preu públic per a la participació en l'activitat gastronòmica popular de la Festa Major de l'any 2023.
 • Concessió d'una subvenció directa de caràcter nomiatiu a l'Orquestra Simfònica del Vallès, per a l'execució del projecte "A-Cordant" durant el curs 2022-2023.
 • Aprovació de la justificació de la subvenció directa de caràcter nominatiu concedida a Vallès Wilaia, per a l'execució del projecte "Vacances en pau", adreçat a infants sahrauís que viuen en els campaments de refugiats d'Algèria, durant l'any 2021.
 • Aprovació de la justificació de la subvenció directa de caràcter excepcional concedida al Fons Català de Cooperació al Desenvolupament, per a l'execució del projecte "Resposta d'emergència als efectes de la tempesta severa a Gàmbia: fase de reconstrucció".
 • Aprovació de la justificació de la subvenció directa de caràcter excepcional concedida al Fons Català de Cooperació al Desenvolupament, per a l'execució del projecte "Resposta a la crisi humanitària arran de les inundacions causades pel cicló Idai a Moçambic".
 • Aprovació de la justificació de la subvenció directa de caràcter excepcional concedida al Fons Català de Cooperació al Desenvolupament, per a l'execució del projecte "Resposta d'emergència als efectes del terratrèmol i del tsunami a Indonèsia".
 • Ratificació de la signatura del conveni entre l'Ajuntament de Sabadell i Memorial Democràtic, per a l'adhesió de l'Ajuntament de Sabadell, com a secció, a la Xarxa d'Espais de Memòria Democràtica de Catalunya.
 • Aprovació de la justificació de la subvenció directa de caràcter nominatiu concedida a la Fundació Main, per a l'execució del projecte CODIS (Convivència, Diversitat i Enfortiment Social) durant l'any 2021.
 • Aprovació de la justificació de la subvenció directa de caràcter nominatiu concedida a la Federació d'Associacions de Veïns de Sabadell, per al desenvolupament del seu programa general d'activitats durant l'any 2022.
 • Aprovació de la justificació de la subvenció directa de caràcter nominatiu concedida a la Fundació Main, per a l'execució del projecte CODIS (Convivència, Diversitat i Enfortiment Social) durant l'any 2022.
 • Aprovació de la liquidació dels interessos de demora relatius al reintegrament de la dotació econòmica dels grups municipals corresponent als anys 2020 i 2021.
 • Dació de compte de la Memòria de la Comissió d'Ètica Pública corresponent a l'any 2022.
 • Dació de compte de la Memòria del Comitè de seguiment del Pla de Mesures Antifrau 2022-2026 corresponent a l'any 2022.
 • Aprovació de l'expedient de contractació del servei de neteja d'equipaments municipals.
 • Aprovació de la modificació del contracte del servei de neteja d'equipaments municipals.

A la part deliberativa i de control, el Ple va aprovar la moció de l'Associació Justícia i Pau, sobre la iniciativa per la pau "Aturem les guerres". Moció

I el ple també va aprovar una moció presentada pels grups municipals de Crida per Sabadell i d'Esquerra Republicana de Catalunya, contra la presència de l'extrema dreta feixista en l'àmbit polític municipal. Moció

Finalment, el ple va debatre un punt d’urgència que va ser aprovat per unanimitat sobre l’aprovació del conveni i concessió de subvencions a entitats per al desenvolupament del programa Fem Vacances durant l'any 2023.

Categories Ajuntament, Transparència Tags Ple municipal