PLÀNOL DE SABADELL Adreces i telèfons d'emergències FARMÀCIES DE GUÀRDIA RESTRICCIÓ DE TRÀNSIT

CA EN ES
 

URBANISME I TERRITORI

Pla especial de protecció dels béns arqueològics, mediambientals i arquitectònics de Sabadell [PEP]BAMAS

El Pla especial de protecció dels béns arqueològics, mediambientals i arquitectònics de Sabadell ([PEP]BAMAS, text refós aprovat definitivament en data 15 de desembre de 2016 (DOGC 22.02.2017)) és el document urbanístic vigent a la ciutat que cataloga els elements protegits del patrimoni de la ciutat i que permet la seva preservació.

En total el PEPBAMAS protegeix un conjunt d'apoximadament més de 600 elements patrimonials del nostre terme municipal, entre elements del patrimoni natural, arqueològic i arquitectònic.
El document conté informació diversa, que inclou una memòria justificativa dels criteris de selecció i protecció dels diferents béns catalogats. Quant a la part normativa, aquesta queda recollida en els apartats següents:

- Normativa: estableix la normativa que regirà la preservació i recuperació del patrimoni de la ciutat. La normativa es divideix en quatre parts, les quals fan referència als instruments de gestió comuns i a la normativa específica pel que fa a patrimoni natural, arqueològic i arquitectònic.

- Documentació gràfica: els plànols normatius permeten la delimitació dels diversos elements que gaudeixen de la protecció del catàleg patrimonial.

- Catàleg: s'hi recullen les fitxes que regulen la intervenció que es pot dur a terme en cada element objecte de protecció. En aquest cas, les fitxes regulen les intervencions en el patrimoni arquitectònic, espais d'interès mediambiental i espais d'expectativa arqueològica.

Enllaç a la documentació del Pla: https://web.sabadell.cat/urbanisme/planejament-urbanistic/pep-bamas

Els elements catalogats pel PEPBAMAS es poden consultar també al Geoportal de planejament urbanístic de Sabadell, tenint en compte que:

  • Els elements amb protecció arquitectònica del PEPBAMAS vigent estan representats a la capa del mapa Text Refós del Pla general 2020
  • Les proteccions arqueològiques i ambientals tenen la seva pròpia capa al Geoportal.

AVÍS USOS RECREATIUS I HABITATGE D'ÚS TURÍSTIC - La Comissió Territorial d'Urbanisme de l'Arc Metropolità de Barcelona, en la sessió de 14 de març de 2023, va donar conformitat al Text refós de la MPG-127 Modificació puntual del Pla general municipal d'ordenació de Sabadell per a la regulació dels usos: recreatiu, i habitatge d'ús turístic. Publicat al DOGC el 15 de juny de 2023.

Podeu consultar la seva documentació

geoportal urbanisme