PLÀNOL DE SABADELL Adreces i telèfons d'emergències FARMÀCIES DE GUÀRDIA RESTRICCIÓ DE TRÀNSIT

CA EN ES

El Pla de Mobilitat Urbana Sostenible de Sabadell 2021-2026

 Els plans de mobilitat urbana són una eina bàsica per a les administracions locals a l’hora de planificar de manera integrada les diferents xarxes que conformen el sistema de transport del municipi.

Objectius PMUS Sabadell

 1. Millorar la seguretat viària, reduint l'accidentalitat i respectant l'espai públic destinat a cada mitjà de transport, amb un clima de convivència i urbanitat.

 2. Afavorir les condicions per a la mobilitat a peu, destinant als vianants una superfície més gran d'espai públic i de millor qualitat (en accessibilitat i seguretat).

 3. Augmentar l'ús de la bicicleta com a transport habitual, mantenint i millorant les infraestructures.

 4. Promoure un transport col·lectiu, públic i privat, de qualitat i competitiu respecte al vehicle privat

 5. Fomentar l'ús racional del vehicle privat, amb l'aplicació de mesures que facilitin el traspàs de ciutadans a altres modes de transport més sostenibles, promovent la intermodalitat.

 6. Optimitzar l'oferta d'aparcament a la ciutat.

 7. Garantir una distribució de mercaderies àgil i ordenada, que permeti dur a terme les activitats econòmiques, i fer-la compatible amb el sistema de mobilitat de la ciutat.

 8. Controlar i disminuir els nivells de contaminació atmosfèrica i acústica provocats pel trànsit.

 9. Estendre entre la població la sensibilització i conscienciació ciutadana sobre els valors de la mobilitat sostenible i segura que contenen els principis i objectius establerts.

 

Procés i fases

 

El Pla de Mobilitat Urbana Sostenible de Sabadell consta de les següents fases:

FASE 1

Fase 1.1.: Reunions prèvies

Fase 1.2.: Recollida d’informació.

Fase 1.3.: Treball de camp

FASE 2

Fase 2.1.: Diagnosi participada de la situació actual

Fase 2.2.: Diagnosi de la situació tendencial

Fase 2.3.: Redacció del document inicial estratègic d’Avaluació Ambiental

FASE 3

Fase 3.1.: Establiment d’objectius i línies estratègiques.

Fase 3.2.: Propostes participades d’actuació de l’alternativa triada

FASE 4

Fase 4.1.: Programa d’actuacions i càlcul d’indicadors

Fase 4.2 : Indicadors de seguiment

Fase 4.3.: Redacció de l’estudi ambiental estratègic

FASE 5

Fase 5.1.: Tràmits i modificacions

Fase 5.2.: Informació pública

Fase 5.3.: APROVACIÓ DEL PLA.

 

Calendari

 • Juliol – Setembre 2020 : Organització i publicitat procés participatiu.

 • Novembre 2020 – Gener 2021 : Desenvolupament procés participatiu.

 • Febrer 2021 – Gener 2021 : Fase 3. 

 • Març – Abril 2021: Fase 4.

 • Maig 2021 : Aprovació inicial del Pla (tràmitació administrativa 5-6 mesos)

 • Octubre 2021 : Aprovació definitiva
 Logo PMUS Sabadell Imatge redüit