Plans i programes de caràcter sectorial.

Acció de govern
Plans i programes sectorials
Plans i programes anuals i plurianuals de caràcter sectorial, que estableixen les directrius estratègiques de les polítiques públiques. Inclou les actuacions que s'han de dur a terme, els mitjans que s'han d'utilitzar per a executar els plans i els programes, els terminis de compliment, la memòria econòmica i els estudis i informes tècnics justificatius. També criteris i metodologia d'avaluació, i resultat de les avaluacions
Fonts
  • Serveis Municipals-T
Origen obligació d'informar
  • LLEI TRANSPARÈNCIA 12.1; 12.2; 12.3
  • Plans i programes de caràcter sectorial