PLÀNOL DE SABADELL Adreces i telèfons d'emergències FARMÀCIES DE GUÀRDIA RESTRICCIÓ DE TRÀNSIT

CA EN ES
 
           

CONSUM

Noves mesures per a la defensa de les persones consumidores

La publicació del Reial decret llei 24/2021 va suposar la modificació d'alguns punts centrals de la Llei General per a la Defensa dels Consumidors i Usuaris (RDL 1/2007).

A continuació resumin els principals canvis que més ens afecten com a consumidors. 

Alguns s’han incorporat com a transposicions de directives europees, com la informació precontractual, les garanties, les reparacions, la qualificació d'infraccions, la modificació de sancions, la consideració de consumidors vulnerables i, sobretot introdueix aspectes sobre la informació i la contractació de subministraments de continguts o serveis digitals.

Algunes d'aquestes modificacions legislatives van entrar en vigor l'1 de gener de 2022, mentre que unes altres ho faran el 28 de maig de 2022.

Garanties, i reparacions

Un dels canvis centrals, que van entrar en vigor l’1 de gener de 2022, és el termini de garantia de tres anys, en lloc dels dos anys actuals, excepte els continguts o serveis digitals, que tindran dos anys de garantia.

En els productes de segona mà, l'empresari i el consumidor podran pactar un termini menor, que no podrà ser inferior a un any des del seu lliurament.

S'ha ampliat el període de càrrega de la prova de sis mesos a dos anys. 

En el cas de continguts o serveis digitals que se subministrin de manera contínua, l'empresari serà responsable de qualsevol falta de conformitat que es manifesti durant tota la vida del contracte. La càrrega de la prova en aquests casos recaurà sobre l'empresari.

Igual que abans, mentre l'empresari estigui reparant el producte en garantia, se suspèn el còmput de terminis, fins que l'empresari el retorni ja reparat. Durant l'any posterior al lliurament, l'empresari respondrà de les faltes de conformitat d'aquesta reparació, sempre que es tracti del mateix problema.

També passa de tres a cinc anys el temps que tenen les persones consumidores per a reclamar la falta de conformitat de qualsevol producte. 

Quant a la garantia comercial, aclareix que, si les condicions anunciades en la publicitat són més beneficioses que les incloses després en el document de garantia, prevaldran les condicions publicitades.

Reparació i serveis postvenda

També a partir de gener de 2022 va canviar el termini durant el qual el productor ha de garantir un adequat servei tècnic, així com el termini durant el qual ha de subministrar recanvis, passant de cinc a deu anys. D'aquesta manera els productors hauran de garantir l'existència d'un servei tècnic i de recanvis durant un termini mínim de deu anys a partir de la data en la qual el producte deixi de fabricar-se.

La legislació manté la prohibició d'incrementar els preus dels recanvis en aplicar-los en les reparacions, així com l'obligació d'exposar al públic la llista de preus dels recanvis i de la resta de serveis aparellats.

El dret del consumidor a recuperar un producte lliurat per a la seva reparació també es modifica passant de tres anys a un.

Informació precontractual en contractes en línia

A partir del 28 de maig de 2022 s'incrementa la informació que ha de donar el proveïdor del mercat en línia; la identitat de l'empresari, el preu, o el dret de desistiment, entre altres, hauran d'indicar si els productes que ofereixen en la seva pàgina són oferts o no, per empresaris. En els casos en què no sigui un empresari el que ofereixi els productes, haurà d'informar clarament que la normativa de consum no els serà aplicable. També hauran de dir quines són les condicions de garantia, les assegurances o els mètodes de resolució de conflictes que apliquen.
Serà l'empresari el que ha de provar que ha informat de tots aquests requisits a la persona consumidora.

Si un empresari es posa en contacte telefònicament amb un consumidor, haurà d'indicar al principi de la conversa, la seva identitat, així com l'objecte comercial de la trucada i facilitar la confirmació del contracte en un suport durador, sempre abans que es lliurin els béns o s'iniciï el servei.

Desistiment i baixa de contracte

El dret de desistiment, que entrarà en vigor el 28 de maig de 2022, estableix que, si el contracte es va celebrar a conseqüència d'una visita no sol·licitada en el domicili del consumidor, el termini de desistiment s'amplia fins als 30 dies naturals.

Incompliment de permanència

Si una persona consumidora decideix donar-se de baixa en un contracte abans que finalitzi el compromís de permanència, se li penalitzarà en el nombre proporcional de dies no efectius.

Aquesta consideració abans quedava lligada al concepte de desistiment, mentre que ara passa a estar recollit en l'article 62 que tracta sobre els contractes.

Infraccions i sancions

També a partir del 28 de maig de 2022, entrarà en vigor l'article 47, on es defineixen les infraccions en matèria de defensa dels consumidors. Afegint-se com a infraccions: 

  • l'incompliment de les normes relatives a la informació prèvia que ha de subministrar l'empresari abans de la contractació.
  • l'actuació discriminatòria contra persones vulnerables
  • la negativa a acceptar el pagament en efectiu. 
  • l'incompliment de les obligacions dels Serveis d'Atenció al Client.
  • l'incompliment dels compromisos adquirits per les empreses per a posar fi a les infraccions i corregir els seus efectes i la negativa o obstrucció a l'exercici del dret de desistiment, entre altres.

La nova norma especifica la qualificació i graduació de cadascuna de les infraccions, classificant-les com a lleus i greus, podent passar a considerar-se greus o molt greus en funció que concorrin entre altres circumstàncies.

També s'han modificat les quanties de sanció, de manera que les sancions per a infraccions: 

lleus poden estar entre els 150 i els 10.000 euros, 
greus entre els 10.001 i els 100.000 euros, 
molt greus poden sobrepassar-se aquestes quantitats fins a aconseguir entre 6 o 8 vegades el benefici il·lícit obtingut.

Finalment, en l'article 51 defineix els qui són els responsables de les infraccions de consum i en l'article 52 els terminis de prescripció i caducitat de les infraccions. Sent de cinc, tres i un anys el termini de prescripció, tant per a les infraccions com per a les sancions, segons siguin aquestes molt greu, greu o lleus. Aclareix que el termini comença a comptar quan la infracció es manifesti o exterioritzi o fins que finalitzi l'acció infractora.

FONT: Servei de Suport a les Polítiques de Consum, Diputació de Barcelona