PLÀNOL DE SABADELL Adreces i telèfons d'emergències FARMÀCIES DE GUÀRDIA RESTRICCIÓ DE TRÀNSIT

CA EN ES

Compte General de l'Ajuntament de Sabadell 2009

MEMÒRIES
1 - Memòria de Gestió i Econòmica
2 - Memòria justificativa del cost dels programes, i del compliment dels objectius programats
3 - Informe interventor
4 - Decret d'aprovació de la liquidació

CONSOLIDACIÓ
5 - Consolidació de l'Ajuntament i els seus Organismes Autònoms
6- Càlcul del romanent de tresoreria de l'Ajuntament de Sabadell i dels seus organismes autònoms

Comptabilitat pressupostària de l'ajuntament:
Liquidació del pressupost d'ingressos
Liquidació del pressupost de despeses

7 - Resum de la liquidació per capítols
8 - Exercicis tancats - Resum per capítols ( veure punt 20.2 de la Memòria de gestió)
9 - Exercici corrent - Resum per capítols (veure punt 7)
10 - Exercici corrent - Ingressos: capítols
11 - Exercici corrent - Ingressos: articles
12 - Exercici corrent - Ingressos: partides
13 - Exercici corrent - Despeses: capítols
14 - Exercici corrent - Despeses: orgànics
15 - Exercici corrent - Despeses: grups de funció
16 - Exercici corrent - Despeses: programes
17 - Exercici corrent - Despeses: partides per econòmic
18 - Exercici corrent - Despeses: execució del programa d'inversions per projectes
19 - Resultat pressupostari

Comptabilitat financera de l'Ajuntament:
20 - Memòria explicativa
21 - Balanç
22 - Compte de resultats

DOCUMENTACIÓ COMPLEMENTÀRIA
23 - Resum de recaptació
24 - Gràfics

ORGANISMES AUTÒNOMS
25 - Memòria explicativa
26 - Informàtica Ajuntament de Sabadell
27 - OAL de Museus i Arxiu Històric de Sabadell
28 - Servei de Recaptació de Sabadell

EMPRESES MUNICIPALS
29 - Centre de Fires i Congressos Sabadell S.L
30 - Comunicacions Audiovisuals de Sabadell S.L
31 - Habitatges Municipals de Sabadell, S.A
32 - Promoció Econòmica de Sabadell S.L
33 - Sabadell Equipaments i Serveis S.L
34 - Sabadell Innova - Gestió de grans projectes i planificació estratègica S.L

PROVEÏDORS, CONTRACTISTES I CONCESSIONARIS

Principals proveïdors de l'Ajuntament segons import durant 2009

Principals contractistes de l'Ajuntament a l'exercici de 2009

Principals concessionaris de l'Ajuntament segons import durant 2009

INDICADORS PRESSUPOSTÀRIS SOBRE URBANISME I OBRES PÚBLIQUES

MODIFICACIONS TÈCNIQUES I CONTRACTUALS DELS PROJECTES D'OBRES

INDICADORS DE MILLORA DE GESTIÓ: TERMINIS DE RESOLUCIÓ I SILENCI ADMINISTRATIU