PLÀNOL DE SABADELL Adreces i telèfons d'emergències FARMÀCIES DE GUÀRDIA RESTRICCIÓ DE TRÀNSIT

CA EN ES

Compte General de l'Ajuntament de Sabadell 2021

1.- FORMULACIÓ DEL COMPTE GENERAL

2.- ESTATS I COMPTES DE L’AJUNTAMENT DE SABADELL 

    2.1. BALANÇ

    2.2. COMPTE DEL RESULTAT ECONÒMIC – PATRIMONIAL

    2.3. ESTAT DE CANVIS EN EL PATRIMONI NET

    2.4. ESTAT DE FLUXOS D’EFECTIU

    2.5. ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST

    2.6. MEMÒRIA

3. ESTATS I COMPTES DE LES SOCIETATS MERCANTILS

   3.1. COMUNICACIONS AUDIOVISUALS DE SABADELL, SL

    3.1.1. BALANÇ DE SITUACIÓ

    3.1.2. COMPTE DE PÈRDUES I GUANYS

    3.1.3. MEMÒRIA

    3.1.4. CERTIFICAT APROVACIÓ PER JGA

  3.2. HABITATGES MUNICIPALS DE SABADELL, SA

    3.2.1. BALANÇ DE SITUACIÓ

    3.2.2. COMPTE DE PÈRDUES I GUANYS

    3.2.3. ESTAT DE CANVIS EN EL PATRIMONI NET

    3.2.4. ESTAT DE FLUXOS D’EFECTIU

    3.2.5. MEMÒRIA

   3.2.6. INFORME D’AUDITORIA

   3.2.7 CERTIFICAT APROVACIÓ PER JGA

  3.3. PROMOCIÓ ECONÒMICA DE SABADELL, SL

   3.3.1. BALANÇ DE SITUACIÓ

   3.3.2. COMPTE DE PÈRDUES I GUANYS

   3.3.3. ESTAT DE CANVIS EN EL PATRIMONI NET

   3.3.4. ESTAT DE FLUXOS D’EFECTIU

   3.3.5. MEMÒRIA

   3.3.6. INFORME D’AUDITORIA

   3.3.7. CERTIFICAT APROVACIÓ PER JGA

4. DOCUMENTACIÓ COMPLEMENTÀRIA

  4.1. ACTA D’ARQUEIG I CERTIFICACIONS BANCÀRIES AJUNTAMENT

  4.2. ESTATS I COMPTES CONSOLIDATS

   4.2.1. BALANÇ I COMPTES DEL RESULTAT ECONÒMIC-PATRIMONIAL CONSOLIDATS SECTOR ADMINISTRACIÓ PÚBLICA

   4.2.2. BALANÇ I COMPTES DEL RESULTAT ECONÒMIC-PATRIMONIAL CONSOLIDATS GRUP AJUNTAMENT DE SABADELL

 4.3. MEMÒRIA DEMOSTRATIVA DEL GRAU DE COMPLIMENT DELS OBJECTIUS PROGRAMATS I DEL COST I RENDIMENT DELS SERVEIS

 4.4. FORMULACIÓ DE LES OPERACIONS DE FI D’EXERCICI DE LA COMPTABILITAT DE L’AJUNTAMENT DE SABADELL CORRESPONENTS A L’EXERCICI 2021

5. INFORME DE LA COMISSIÓ ESPECIAL DE COMPTES 23 DE JUNY DE 2022

 INFORME DE LA SINDICATURA DE COMPTES 29/2023, RELATIU AL COMPTE GENERAL DE LES CORPORACIONS LOCALS, EXERCICI 2021

Informe de la Sindicatura de Comptes 36/2023 relatiu al seguiment de les recomanacions dels informes del Compte General de les Corporacions locals, exercicis 2004-2021.

 

Accés al Compte General d'any anteriors