PLÀNOL DE SABADELLAdreces i telèfons d'emergènciesFARMÀCIES DE GUÀRDIARESTRICCIÓ DE TRÀNSIT
CA EN ES
 
          

OFICINA D'ENTITATS I VOLUNTARIAT

 

Normativa i documents

documentsSubvencions

Pla Estratègic de Subvencions 2020-2023

El Pla Estratègic de Subvencions per l'exercici 2020, de l'Ajuntament de Sabadell, va ser aprovat pel Ple, en sessió ordinària de 6 d'octubre de 2020.

 

Llei General de Subvencions

La Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, té per objecte la regulació del règim jurídic general de les subvencions atorgades per les administracions públiques.

 

 

Normes i lleis

Per al seu bon funcionament, les entitats han de complir un seguit de normes i lleis. A continuació presentem un recull de la principal normativa de referència:

Llei 4/2008 del Llibre III del Codi Civil de Catalunya

La llei 4/2008, de 24 d’abril del llibre III del Codi civil de Catalunya, relatiu a les persones jurídiques determina el funcionament de les associacions i fundacions.

Entre d’altres qüestions, determina la composició, funcionament i competències de l’òrgan de govern i de l’Assemblea general. A més, és la normativa de capçalera si es vol constituir una entitat, redactar els seus estatuts i regular el seu funcionament intern.

 

Llei del Voluntariat

Des del passat 23 de juliol, a Catalunya disposem d’una Llei pròpia del Voluntariat, la qual regula el model català del voluntariat, definint que s’entén per persona voluntària i quin és el marc legal que empara la tasca que desenvolupa.

La nova normativa també estableix quins són els drets i deures de la persona que duu a terme la tasca voluntària, així com els de l’entitat amb qui té aquesta relació de voluntariat.

 

Llei de Protecció de dades

Una altra normativa a tenir en compte part de les entitats és la Llei orgànica 3/2018, de 5 de de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals.  

La Protecció de Dades parla sobre el dret fonamental de les persones, i busca protegir la seva intimitat i la seva privacitat davant de possibles incompliments que procedeixen de la recollida i emmagatzematge per part d’empreses o entitats.

Per tant, totes les entitats que disposen de dades personals de persones físiques (treballadores, voluntàries, sòcies, etc.) estan sotmeses a aquesta llei.

Aquesta nova Llei inclou novetats que excedeixen les pròpies previsions del Reglament General de Protecció de Dades (RGPD).

L’objectiu de la nova norma és adaptar el dret espanyol al model establert pel Reglament General de Protecció de dades europeu. El text desenvolupa matèries, aclareix conceptes i dona més seguretat jurídica.

 

Llei de transparència

Actualment, totes les entitats han de complir amb la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern.

Aquesta normativa estableix quina informació ha de publicar cada entitat i també preveu com s’ha de publicar aquesta informació, essent requisits fonamentals que aquesta sigui accessible, clara i comprensible, i que es publiqui en format electrònic i gratuït per als usuaris.

 

Altres normes a tenir en compte

A banda de les normatives esmentades, existeixen unes legislacions pròpies de cada àmbit d’actuació, les quals, s’han de tenir en compte en funció de l’àmbit d’actuació i característiques pròpies de cada entitat.

A continuació posarem alguns exemples:

Més enllà d’aquesta normativa bàsica, al següent link, trobareu les novetats jurídiques que afecten a les entitats així com articles d’interès al respecte que ajuden a entendre millor l’aplicació de les normatives: http://xarxanet.org/noticies/juridic

Podeu accedir també al portal jurídic de Catalunya que ofereix el dret vigent a Catalunya, a l'estat espanyol, a Europa i un seguit de serveis d’informació que en faciliten la consulta.

 

 

També et pot interessar...