PLÀNOL DE SABADELLAdreces i telèfons d'emergènciesFARMÀCIES DE GUÀRDIARESTRICCIÓ DE TRÀNSIT
CA EN ES

 Exempcions, autoritzacions i moratòries

L’avantprojecte d’Ordenança reguladora de la ZBE de Sabadell contempla les següents exempcions, autoritzacions i moratòries següents:

Exempcions a les mesures de restricció d’accés, circulació i estacionament de vehicles més contaminants a la ZBE.

1. No estan afectats per la restricció d’accés i circulació establerta a l’article 7 de l’Ordenança de la ZBE els vehicles més contaminants que pertanyin a alguna de les categories següents:
a) Vehicles destinats al transport de Persones amb Mobilitat Reduïda (VPMR).

b) Vehicles de serveis d’emergència i essencials. Es consideren serveis d’emergència i essencials els serveis mèdics, els serveis funeraris, protecció civil, bombers, policia i cossos i forces de seguretat de l’Estat.

c) Vehicles dedicats al transport de persones amb malalties o discapacitats que els condicionen l’ús del transport públic.

d) Vehicles amb matrícula estrangera que compleixen els requisits tecnològics i d’emissions equivalents als distintius ambientals que emparen l’accés a la ZBE i que no estiguin identificats a la base de dades de la Direcció General de Trànsit.

 

Autoritzacions d’accés, circulació i estacionament a la ZBE.

1. Els vehicles més contaminants que pertanyin a alguna de les categories següents poden obtenir autorització per accedir, circular i estacionar a la ZBE de Sabadell:

A. Autoritzacions diàries

a) Autorització diària per accedir, circular i estacionar de forma esporàdica dins la ZBE (fins a 24 anuals):

(i) Vehicles que accedeixin, circulin i estacionin esporàdicament dins la ZBE.

(ii) Vehicles estrangers que no compleixen els requisits tecnològics i d’emissions equivalents als distintius ambientals que emparen l’accés a la ZBE.

B. Autorització temporal per accedir, circular i estacionar de forma esporàdica a la ZBE en atenció al servei singular que presten:

(i) Vehicles singulars segons la classificació per criteris d’utilització establerts a l’annex 3 de l’Ordenança.

(ii) Vehicles que disposin d’una autorització específica de l’Ajuntament de Sabadell, per prestar serveis en activitats singulars, o en esdeveniments extraordinaris a la via pública o que hagin de realitzar una activitat singular i esporàdica.

(iii) Vehicles que transportin persones diagnosticades de malalties que requereixin realitzar tractaments mèdics de forma periòdica.

(iv) Vehicles registrats al llibre taller electrònic de la Direcció General de Trànsit i amb els quals els tallers autoritzats duguin a terme proves de circulació o proves dinàmiques, d’acord amb el que s’estableixi a l’instrument jurídic que reguli el Registre de vehicles autoritzats a la ZBE.

C. Altres autoritzacions per accedir, circular i estacionar a la ZBE en funció de diferents situacions:

(i) Autorització temporal pels vehicles de les categories M2, M3, N1, N2 i N3 corresponents a la classificació establerta a l’annex 2 de la Directiva 2007/46/CE, del Parlament Europeu i del Consell, la persona titular dels quals acrediti el compliment de les dues circumstàncies següents:
- Que el vehicle constitueix un instrument necessari per a l’exercici de la seva activitat professional.
- Que li manquen com a màxim 5 anys de cotització en el Règim Especial de Treballadors Autònoms (RETA), en el Règim General de la Seguretat Social, o en un altre règim alternatiu, per assolir l'edat legal de jubilació, de conformitat amb la legislació vigent.

(ii) Els vehicles les persones titulars dels quals acreditin uns ingressos econòmics anuals pel global dels conceptes (pensions, ajudes, rendes, lloguers, interessos de capital, etc.) inferiors a dues vegades l’indicador Públic de Renda d’Efectes Múltiples (IPREM), incrementat segons el nombre de membres de la unitat familiar, si escau, i calculat a partir dels ingressos de la dita unitat familiar.

(iii). Autorització temporal pels vehicles les persones titulars dels quals acreditin la compra d’un vehicle de motor nou que compleixi els requisits tecnològics i d’emissions d’accés equivalents als distintius ambientals, d’acord amb allò establert en el Reglament del Registre de vehicles estrangers i altres vehicles autoritzats a les zones de baixes emissions.

(iv). Autoritzacions temporals als vehicles dels residents que, en el moment de l’entrada en vigor de l’Ordenança, compleixin les següents condicions i les mantinguin en el temps:

1. El resident estigui empadronat dins de la ZBE.
2. El resident sigui titular del vehicle censat a la ZBE.

En el moment en que es produeixi un canvi de titularitat del vehicle o un canvi d’empadronament del titular del vehicle a fora de la ZBE, l’autorització atorgada en el seu dia quedarà automàticament sense efectes.

L’annex 2.2 l’avantprojecte d’Ordenança contempla els límits temporals màxims pels quals s’atorguen aquestes autoritzacions.

 

Període transitori per a l’aplicació de sancions per a vehicles classificats N1, N2, N3 i M2 i M3
S’estableix un període transitori addicional en l’inici de l’aplicació del procés sancionador pels vehicles N1 (furgonetes), N2 (furgons), N3 (camions) i M2 i M3 (autobusos i autocars), sent aquest el 1 de maig de 2026.

 

Podeu consultar tota la informació de l'expedient a la Seu electrònica de l'Ajuntament clicant aquí.