PLÀNOL DE SABADELL Adreces i telèfons d'emergències FARMÀCIES DE GUÀRDIA RESTRICCIÓ DE TRÀNSIT

CA EN ES
 
          

NOTÍCIES

03
Març
2021

Ple Municipal del mes de Març

Durant la sessió ordinària de març es van aprovar els següents punts

El ple de municipal del mes de març ha aprovat de forma inicial la Modificació puntual del Pla general municipal d'ordenació per a la regulació dels usos: recreatiu, religiós i habitatge d'ús turístic (MPG-127) (Més informació). Així mateix, s’ha fet la verificació del Text refós del Pla de millora urbana del sector definit com a àrea de desenvolupament A-48 en dues illes situades a la carretera de Barcelona i al carrer de Duran i Sors (PMU-132).

Altres punts que s’han debatut de la part resolutiva són els següents:

 • Dació de compte del Pla de Mandat (PAM) 2021- 2023.
 • Desistiment del recurs contenciós administratiu núm. 58/2017 interposat per l'Ajuntament contra la desestimació per silenci administratiu del requeriment interposat contra la resolució del conseller de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya d'11 d'octubre de 2016, per la qual se suspén l'aprovació definitiva de la Modificació puntual del Pla General Municipal d'Ordenació de Sabadell en l'àmbit del Riu Ripoll (MPG-80).
 • Aprovació de la cessió temporal en règim de comodat al Museu d'Art de Girona d'una obra de l'artista Celso Lagar del fons del Museu d'Art de Sabadell, per a l'exposició temporal Celso Lagar a Catalunya, 1915-1918. Aprovat.
 • Aprovació de la cessió temporal en règim de comodat a l'Ajuntament de Barcelona d'obres de l'artista Fina Miralles del fons del Museu d'Art de Sabadell, per a l'exposició temporal Fina Miralles. Paraules Fèrtils, 1972-2017. Aprovat.
 • Resolució de mutu acord del contracte de concessió administrativa de les obres de reforma i la prestació dels serveis esportius del gimnàs municipal, i aprovació de la indemnització de les pèrdues econòmiques derivades del funcionament ordinari del servei corresponents a l'any 2019.
 • Atorgament d'una subvenció directa de caràcter nominatiu al Consell Esportiu del Vallès Occidental - Sabadell (CEVO-S), per a l'organització, promoció i foment de l'esport escolar durant l'any 2021. Aprovat
 • Acceptació d'una renúncia, modificació de l'import d'una subvenció i correcció d'uns errors materials en relació a la resolució de la convocatòria de subvencions directes de caràcter excepcional per raons d'interès públic, socials, econòmiques o humanitàries, a les entitats sense ànim de lucre de Sabadell que conformen el teixit associatiu de la ciutat per pal·liar els efectes econòmics derivats de l'estat d'alarma decretat a conseqüència de la crisi sanitària ocasionada per la COVID-2019.
 • Atorgament d'una subvenció directa de caràcter nominatiu a la Federació d'Associacions de Veïns de Sabadell (FAVS), per al desenvolupament d'un programa pilot al barri de Can Puiggener anomenat A-PORTA, acompanyant porta a porta. Aprovat.
 • Aprovació provisional de la modificació de les ordenances fiscals 3.10, reguladora de la taxa per la intervenció municipal en les activitats i instal·lacions; 4.3, reguladora de la taxa per la utilització privativa, pels aprofitaments especials i pels serveis prestats en els mercats municipals; i 4.5, reguladora de la taxa per l'ocupació privativa i l'aprofitament especial del domini públic. Aprovat
 • Atorgament d'una subvenció directa de caràcter nominatiu a la Unió de Comerciants del Mercat Central, per a l'administració dels serveis operatius i la promoció comercial del Mercat Central durant l'any 2021. Aprovat
 • Atorgament d'una subvenció directa de caràcter nominatiu a la Asociación de Concesionarios de puestos de venta del Mercado Creu Alta de Sabadell, per a l'administració dels serveis operatius i la promoció comercial del Mercat de la Creu Alta durant l'any 2021. Aprovat.

Part deliberativa i de control

Mocions aprovades:

 • Moció de la Federació d'Associacions Veïnals de Sabadell, sobre el tancament d'oficines bancàries a Sabadell. Aprovada per unanimitat. Moció
 • Moció del grup municipal de Ciutadans, per a la promoció del voluntariat de protecció civil a Sabadell. Aprovada per majoria amb els vots a favor de tots els grups i l’abstenció de la Crida per Sabadell. Moció
 • Moció del grup municipal de Junts per Sabadell, sobre la protecció, recuperació i foment dels usos del patrimoni arquitectònic de Sabadell. Aprovada per majoria. A favor: PSC, ERC i Junts per Sabadell. En contra: Podem. Abstencions: Crida per Sabadell i Ciutadans. Moció
 • Moció del grup municipal de Crida per Sabadell, per a l'adequació i millora del Parc Fluvial del Ripoll de Sabadell. Aprovada per majoria amb els vots a favor de tots els grups i l’abstenció de PSC i Junts per Sabadell. Moció
 • Moció del grup municipal d'Esquerra Republicana de Catalunya, per a la gestió pública de l'aparcament del Passeig i la implantació de l'àrea verda. Aprovada per majoria. A favor: ERC, Ciutadans, Junts per Sabadell i Podem. En contra: Crida per Sabadell. Abstencions: PSC. Moció

Categories Ajuntament, Mocions Tags Ple municipal