PLÀNOL DE SABADELL Adreces i telèfons d'emergències FARMÀCIES DE GUÀRDIA RESTRICCIÓ DE TRÀNSIT

CA EN ES
 
          

NOTÍCIES

09
Novembre
2022

Ple Municipal del mes de novembre

El Ple del mes de novembre celebrat el dia 8 va aprovar l’atorgament d’una subvenció directa de 4 milions d’euros de caràcter excepcional a la Universitat Autònoma de Barcelona, per a la rehabilitació de l'edifici de l'antiga fàbrica de l'Artèxtil, on s’ubicarà la Unitat Docent de la Facultat de Medicina on s'impartirà el grau d'infermeria. Va aprovar també la resolució d’al·legacions i aprovació definitiva de la constitució d'un dret de superfície a favor de la Universitat Autònoma de Barcelona sobre la finca de propietat municipal situada a l'antiga fàbrica de l'Artèxtil. Més informació

Així mateix, va aprovar definitivament el reglament per a la igualtat de gènere i la defensa i promoció dels drets de les persones LGTBI. Més informació

Altres punts que es van tractar i aprovar durant la part resolutiva del Ple van ser:

 • Aprovació inicial del plec de clàusules administratives particulars que ha de regir l'adjudicació directa de la concessió de domini públic per a l'ús privatiu de les finques de propietat municipal situades als carrers Serralada, 26-40, i Prat de la Riba, 93-111.
 • Extinció del dret de superfície constituït sobre el bé patrimonial de propietat municipal situat al carrer de Ca n'Alzina, 71, per renúncia del titular.
 • Dació de compte de l'informe de la Intervenció General IGAS/85/2022, de 5 d'octubre, relatiu al subministrament de la informació periòdica sobre l'execució del Pressupost i els moviments de la Tresoreria corresponent al segon trimestre de l'exercici 2022.
 • Dació de compte de l'informe de la Intervenció General IGAS/86/2022, de 27 setembre, relatiu al subministrament d'informació al Ministeri d'Hisenda i Funció Pública sobre l'avaluació dels objectius de la Llei orgànica 2/2012, de 27 d'abril, d'estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera, corresponent al segon trimestre de l'exercici 2022.
 • Dació de compte de l'Informe de la Sindicatura de Comptes de Catalunya 11/2022, relatiu als ingressos de l'Ajuntament de Sabadell de l'exercici 2019.
 • Dació de compte de l'Informe de la Sindicatura de Comptes de Catalunya 13/2022, relatiu al Compte general de les corporacions locals de l'exercici 2020.
 • Aprovació de la justificació de la subvenció directa de caràcter nominatiu concedida a la Fundació Bosch i Cardellach, per a l'edició del llibre "Sabadell en la postguerra, 1939-1945. Nou ordre i repressió" durant l'any 2022.
 • Aprovació de la justificació de la subvenció directa de caràcter nominatiu concedida a l'Associació Juvenil Sabadell Sona Jove, per a la realització del Festival "Embassa't" de l'any 2022.
 • Aprovació de la cessió temporal en règim de comodat a l'Ajuntament de Sant Cugat del Vallès de béns del fons de l'Arxiu Històric de Sabadell, per a l'exposició temporal "Francesc Layret, diputat per Sabadell. El fil roig del catalanisme".
 • Concessió d'una subvenció directa de caràcter excepcional al Centre d'Esports Sabadell, per la construcció d'un gimnàs a l'estadi municipal de la Nova Creu Alta.
 • Aprovació de la justificació de la subvenció directa de caràcter excepcional concedida al Club Natació Sabadell, per la participació a les competicions europees de waterpolo masculí i femení de la temporada 2021-2022.
 • Modificació de la composició del Consell d'Acció Social.
 • Aprovació de justificació de la subvenció directa de caràcter nominatiu concedida a l'Orquestra Simfònica del Vallès, per al desenvolupament del projecte "A-Cordant" durant el curs 2021-22.
 • Aprovació de la pròrroga del Pla d'Igualtat de Gènere i LGTBI per a l'any 2023.
 • Aprovació de la justificació de la subvenció directa de caràcter nominatiu concedida a l'Associació d'Acció Solidària Eulàlia Garriga-Càritas Sabadell, per a l'execució del projecte "A prop teu" durant l'any 2021.
 • Aprovació de la justificació de la subvenció directa de caràcter nominatiu concedida a l'Institut de Drets Humans de Catalunya, per a l'execució del projecte "Sensibilització de la ciutadania en la promoció dels drets humans" durant l'any 2021.
 • Aprovació de la justificació de la subvenció directa de caràcter nominatiu concedida a Refugiados Bienvenidos España-RW Catalunya, per a l'execució del projecte "Cultura de benvinguda Sabadell" durant l'any 2021.
 • Aprovació de la justificació de la subvenció directa de caràcter nominatiu concedida a Taller d'Art, Cultura i Creació (TACC), per a l'execució del projecte "Agermanament de Sabadell amb el poble sahrauí" durant l'any 2021.
 • Aprovació de la justificació de la subvenció directa de caràcter excepcional concedida al Fons Català de Cooperació al Desenvolupament, per a l'execució del projecte "Suport emocional a la població siriana refugiada a camps informals de la vall de la Bekaa al Líban”.
 • Pròrroga del contracte del servei energètic i el manteniment integral amb garantia total i de conservació de l'enllumenament públic.
 • Establiment del preu públic per la prestació del servei de realització d'obres a la via pública sol·licitades per particulars.
 • Aprovació inicial del Pla de Mobilitat Urbana Sostenible de Sabadell (PMUS) per als anys 2023-2028.
 • Dació de compte de l'acord de la Comissió Territorial d'Urbanisme de l'Arc Metropolità de Barcelona de 27 de setembre de 2022, pel qual es dona conformitat al Text refós relatiu al Pla de millora urbana "La Roureda" (PMU-139).
 • Aprovació de la modificació pressupostària núm. 4 del Pressupost General per l’exercici 2022.
 • Aprovació d’una subvenció directa a l’entitat Societat Coral Recreativa el Ciervo.
 • Aprovació de l’adhesió a la Xarxa de Turisme Industrial de Catalunya (Xatic).
 • Aprovació d’una subvenció directa a l’Associació de Voluntaris de Protecció Civil Bravo.

A la part deliberativa i de control, el Ple va aprovar per unanimitat una moció del grup municipal de Crida per Sabadell, per instar a la Generalitat de Catalunya a executar el perllongament dels FGC des de l'estació Sabadell-Nord fins a Castellar del Vallès. Moció

D’altra banda el Ple va aprovar una moció del grup municipal de Ciutadans, per a la regulació de la zona de baixes emissions de Sabadell. Es va aprovar per majoria dels grups, tret de La Crida, que va votar en contra, i ERC, que es va abstenir. Moció