PLÀNOL DE SABADELL Adreces i telèfons d'emergències FARMÀCIES DE GUÀRDIA RESTRICCIÓ DE TRÀNSIT

CA EN ES
 
          

NOTÍCIES

08
Juliol
2022

Ple Municipal del mes de juliol

El Ple del mes de juliol celebrat el dia 5 va aprovar el plec de clàusules administratives que ha de regir la concessió del nou equipament del centre de tecnificació de surf. Més informació.

Altres punts que es van tractar i aprovar durant la part resolutiva del Ple van ser:

 • Dació de compte de l'Informe de la Intervenció General IGAS 40/2022, de 13 de maig, sobre l'avaluació definitiva dels objectius de la Llei orgànica 2/2012, de 27 d'abril, d'estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera, del sector administracions públiques de l'exercici 2021
 • Dació de compte de l'Informe de la Intervenció General IGAS 60/2022, de 9 de juny, sobre el subministrament d'informació al Ministeri d'Hisenda i Funció Pública de la liquidació de l'exercici 2021 del sector administracions públiques
 • Dació de compte de l'Informe de la Intervenció General IGAS/61/2022, de 9 de juny, sobre el subministrament d'informació al Ministeri d'Hisenda i Funció Pública dels comptes anuals de l'exercici 2021 d'Habitatges Municipals de Sabadell, SA
 • Dació de compte de l'Informe de la Intervenció General IGAS/51/2022, de 19 de maig, sobre el subministrament d'informació al Ministeri d'Hisenda i Funció Pública sobre l'avaluació dels objectius de la Llei orgànica 2/2012, d'estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera, corresponent al primer trimestre de l'exercici 2022
 • Dació de compte de l'Informe de la Intervenció General IGAS/54/2022, de 9 de juny, sobre el subministrament de la informació periòdica sobre l'execució dels pressupostos i els moviments de la tresoreria corresponent al primer trimestre de l'exercici 2022
 • Dació de compte dels informes definitius de control financer de la Intervenció General sobre les actuacions incorporades al Pla Anual de Control Financer de l'exercici 2021
 • Dació de compte de l'Informe de la Intervenció General IGAS/49/2022, de 10 de maig, sobre l'informe resum de l'exercici 2021
 • Dació de compte de l'Informe de la Intervenció General IGAS/59/2022, de 13 de juny, sobre la reformulació del Pla Anual de Control Financer de l'exercici 2022
 • Concessió d'una subvenció directa de caràcter nominatiu a l'Associació Juvenil Sona Jove, per a la realització del Festival Embassa't de l'any 2022
 • Concessió d'una subvenció directa de caràcter nominatiu a Joventuts Musicals de Sabadell, per a la realització de la temporada de música de cambra, música al saló i el festival internacional de música de l'any 2022
 • Concessió d'una subvenció directa de caràcter nominatiu a l'Orquestra Simfònica del Vallès, SAL, per a la realització d'activitats socials, culturals i educatives durant l'any 2022
 • Concessió d'una subvenció directa de caràcter nominatiu a la Fundació Mirna Lacambra-Xavier Gondolbeu, per a la realització del curs de professionalització de joves cantants d'òpera durant l'any 2022
 • Concessió d'una subvenció directa de caràcter nominatiu a l'Associació Rialles, espectacles infantils i juvenils, per a la realització d'activitats al centre de creació, producció i exhibició La Sala Miguel Hernández durant l'any 2022
 • Aprovació de la justificació de la subvenció directa de caràcter nominatiu concedida a la Fundació Mirna Lacambra-Xavier Gondolbeu, per a la realització del XXV Curs de professionalització de l'Escola d'Òpera durant l'any 2021
 • Aprovació de la justificació de la subvenció directa de caràcter excepcional concedida a l'Orquestra Simfònica del Vallès, SAL, per al desenvolupament d'activitats d'interès públic, social, cultural i humanitari durant l'any 2021
 • Concessió d'una subvenció directa de caràcter nominatiu a la Fundació Bosch i Cardellach, per a l'edició del llibre "Sabadell en la postguerra, 1939-1945. Nou ordre i repressió”
 • Establiment del preu públic per a la participació en l'activitat gastronòmica popular que es farà el 3 de setembre de 2022, en el marc de la Festa Major de l'any 2022
 • Concessió d'una subvenció directa de caràcter excepcional al Club Natació Sabadell, per la participació a les competicions europees de waterpolo masculí i femení durant la temporada 2021-2022
 • Aprovació del restabliment de l'equilibri econòmic de la concessió d'obra i servei del complex esportiu de les piscines municipals Joan Serra.
 • Aprovació de les justificacions de les subvencions directes de caràcter excepcional concedides a sis entitats, per al desenvolupament del programa "Fem vacances" durant l'any 2021.
 • Aprovació de la pròrroga del contracte de gestió del servei públic de menjador escolar als centres docents públics adherits al sistema de gestió unificada.
 • Aprovació de la justificació de la subvenció directa de caràcter nominatiu concedida al Col·legi d'Advocats de Sabadell, per a l'execució del projecte integral d'assessorament i assistència jurídica a víctimes de la violència racista, xenòfoba, homòfoba o de vulneració de drets humans durant l'any 2019.
 • Aprovació de la justificació de la subvenció directa de caràcter nominatiu concedida a l'entitat Sabadell Acull Infants Saharauís (SAIS), per a l'execució del projecte "Vacances en pau" durant l'any 2019.
 • Aprovació de la justificació de la subvenció directa de caràcter nominatiu concedida a l'entitat Taller d'Art, Cultura i Creació (TACC), per a l'execució del projecte "Agermanament amb l'Argub (Sàhara)" durant l'any 2019.
 • Aprovació de la justificació de la subvenció directa de caràcter nominatiu concedida a l'entitat Taller d'Art, Cultura i Creació (TACC), per a l'execució del projecte "Agermanament de Sabadell amb el poble Sahrauí" durant l'any 2017.
 • Aprovació de la justificació de la subvenció directa de caràcter nominatiu concedida a l'entitat Taller d'Art, Cultura i Creació (TACC), per a l'execució del projecte "Agermanament amb l'Argub (Sàhara)" durant l'any 2018.
 • Aprovació de la justificació de la subvenció directa de caràcter excepcional concedida a Creu Roja Sabadell, per a l'execució del projecte "Reconstrucció davant els efectes devastadors produïts per l'huracà Matthew al territori d'Haití" durant l'any 2016.
 • Aprovació de la justificació de la subvenció directa de caràcter excepcional concedida a Creu Roja Sabadell, per a l'execució del projecte "Campanya de suport als refugiats mitjançant l'assistència en les rutes de fugida, el suport als municipis de la ruta i en l'educació per al desenvolupament i sensibilització" durant l'any 2015.
 • Aprovació de la justificació de la subvenció directa de caràcter nominatiu concedida a la Comissió Catalana d'Ajuda al Refugiat (CCAR), per a l'execució del projecte "Tenderol" durant l'any 2019.
 • Aprovació de la justificació de la subvenció directa de caràcter excepcional concedida a la Comissió Catalana d'Ajuda al Refugiat (CCAR), per a l'execució del projecte "Compromesos amb les persones refugiades" durant l'any 2017.
 • Aprovació de la despesa complementària per a l'any 2022 del contracte de serveis de neteja de l'espai públic, recollida i trasllat dels residus sòlids urbans, deixalleries i altres serveis complementaris.
 • Aprovació de l'actualització del quadre d'amortització de les inversions realitzades per l'empresa Serveis del Medi Ambient, SA, concessionària del contracte de serveis de neteja de l'espai públic, recollida i trasllat dels residus sòlids urbans, deixalleries i altres serveis complementaris.
 • Aprovació de la revisió de preus per a l'any 2022 del contracte de serveis de neteja de l'espai públic, recollida i trasllat dels residus sòlids urbans, deixalleries i altres serveis complementaris.
 • Verificació del Text refós del Pla de millora urbana de La Roureda (PMU-139).
 • Aprovació provisional de la Modificació puntual del Pla general municipal d'ordenació a l'àmbit del conjunt de l'Artèxtil (MPG-130).
 • Suspensió de tramitacions i de llicències als àmbits de sòl urbanitzable delimitat sense sector (EP-142).
 • Concessió d'una subvenció directa de caràcter nominatiu a l'Agrupació de Defensa Forestal "Sabadell ADF", destinada a la campanya de prevenció i lluita contra els incendis forestals de l'any 2022.
 • Resolució d'al·legacions i aprovació definitiva l'expedient de modificació de crèdit número 6 del Pressupost General de l'Ajuntament de Sabadell per l'exercici 2022.
 • Aprovació inicial del novè expedient de modificació de crèdit del Pressupost General de l'Ajuntament de Sabadell per a l'exercici 2022.
 • Incoació de procediment de revisió d'ofici per a la declaració de la nul·litat de l'article 19 de l'Acord/Conveni regulador de les condicions de treball per al personal funcionari i personal laboral de l'Ajuntament de Sabadell per als anys 2019-2021, i de l'apartat b) de l'Annex II relatiu a l'Acord Pla de racionalització i ordenació de la plantilla.
 • Aprovació de la justificació de la subvenció directa de caràcter nominatiu concedida a la Unió de Comerciants del Mercat Central, per a l'administració dels serveis operatius i la promoció comercial del Mercat Central durant l'any 2020.

A la part deliberativa i de control, el Ple va aprovar una moció de l'Associació Cultural Can Feu per recuperar els jardins romàntics de la Torre d'en Feu. La moció es va aprovar per la majoria dels grups, tret del grup del Partit dels Socialistes i la regidora no adscrita, Marta Morell, que es van abstenir.

El Ple, així mateix, va aprovar una moció dels grups municipals d’ERC, la Crida i Ciutadans per demanar la reactivació de forma immediata de la carpeta d'electes. Es va aprovar per unanimitat.

A més, una moció del grup municipal de Partit dels Socialistes, en relació amb l'acord per a la construcció del tram Terrassa-Sabadell de la ronda del Vallès, es va aprovar per majoria dels grups PSC, Junts per Sabadell i Ciutadans, els vots en contra de la Crida i d’ERC i l’abstenció de la regidora no adscrita.

I per últim el Ple també va donar llum verda a la moció del grup municipal de Junts per Sabadell, per demanar més inversions a Catalunya i la seva execució, amb els vots a favor del PSC, Junts per Sabadell i Ciutadans, els vots en contra de la Crida i d’ERC i l’abstenció de la regidora no adscrita.