PLÀNOL DE SABADELL Adreces i telèfons d'emergències FARMÀCIES DE GUÀRDIA RESTRICCIÓ DE TRÀNSIT

CA EN ES

Compte General de l'Ajuntament de Sabadell 2008

MEMÒRIES
1 - Memòria de Gestió i Econòmica
2 - Memòria justificativa del cost dels programes, i del compliment dels objectius programats
3 - Informe interventor
4 - Decret d'aprovació de la liquidació

CONSOLIDACIÓ
5 - Consolidació de l'Ajuntament i els seus Organismes Autònoms
6- Càlcul del romanent de tresoreria de l'Ajuntament de Sabadell i dels seus organismes autònoms

Comptabilitat pressupostària de l'ajuntament:
Consulta de la liquidació del Pressupost 2008
7 - Resum de la liquidació per capítols
8 - Exercicis tancats: resum per capítols (veure punt 20.2 de la Memòria de gestió i
econòmica)
9 - Exercici corrent: resum per capítols (veure apartat 7)
10 - Exercici corrent - Ingressos: capítols
11 - Exercici corrent - Ingressos: articles
12 - Exercici corrent - Ingressos: partides
13 - Exercici corrent - Despeses: capítols
14 - Exercici corrent - Despeses: orgànics
15 - Exercici corrent - Despeses: grups de funció
16 - Exercici corrent - Despeses: programes
17 - Exercici corrent - Despeses: partides per econòmic
18 - Exercici corrent - Despeses: execució del programa d'inversions per projectes
19 - Resultat pressupostari

Comptabilitat financera de l'Ajuntament:
20 - Memòria explicativa
21 - Balanç
22 - Compte de resultats
23 - Quadre de finançament
24 - Estat de tresoreria

DOCUMENTACIÓ COMPLEMENTÀRIA
25 - Balanç de comprovació
26 - Resum de recaptació
27 - Gràfics

ORGANISMES AUTÒNOMS
28 - Memòria explicativa
29 - Informàtica Ajuntament de Sabadell
30 - OAL de Museus i Arxiu Històric de Sabadell
31 - Servei de Recaptació de Sabadell

EMPRESES MUNICIPALS
32 - Centre de Fires i Congressos Sabadell S.L
33 - Comunicacions Audiovisuals de Sabadell S.L
34 - Habitatges Municipals de Sabadell, S.A
35 - Promoció Econòmica de Sabadell S.L
36 - Sabadell Equipaments i Serveis S.L
37 - Sabadell Innova - Gestió de grans projectes i planificació estratègica, S.L

ADJUDICATARIS I PROVEÏDORS

Principals adjudicataris de l'Ajuntament segons import durant 2008

Principals proveïdors de l'Ajuntament segons import durant 2008

INDICADORS PRESSUPOSTÀRIS SOBRE URBANISME I OBRES PÚBLIQUES

Inversions en infrastructures per habitant: 123,79 euros

Percentatge d'ingressos derivats de l'urbanisme: 3,72 %

Percentatge de despeses derivades de l'urbanisme:17,96 %