PLÀNOL DE SABADELL Adreces i telèfons d'emergències FARMÀCIES DE GUÀRDIA RESTRICCIÓ DE TRÀNSIT

CA EN ES

Compte General de l'Ajuntament de Sabadell 2011

1. FORMULACIÓ DEL COMPTE GENERAL

2. ESTATS I COMPTES DE L'AJUNTAMENT DE SABADELL
2.1 - Balanç
2.2 - Compte del resultat econòmic-patrimonial
2.3 - Estat de liquidació del pressupost
2.4 - Memòria

3. ESTATS I COMPTES DELS ORGANISMES AUTÒNOMS
3.1 - INFORMÀTICA AJUNTAMENT DE SABADELL
3.1.1 - Balanç
3.1.2 - Compte del resultat econòmic-patrimonial
3.1.3 - Estat de liquidació del pressupost
3.1.4 - Memòria
3.1.5 - Informe de gestió
3.2 - OAL DE MUSEUS I ARXIU HISTÒRIC DE SABADELL
3.2.1 - Balanç
3.2.2 - Compte del resultat econòmic-patrimonial
3.2.3 - Estat de liquidació del pressupost
3.2.4 - Memòria
3.2.5 - Informe de gestió
3.3 - AGÈNCIA TRIBUTÀRIA DE SABADELL
3.3.1 - Balanç
3.3.2 - Compte del resultat econòmic-patrimonial
3.3.3 - Estat de liquidació del pressupost
3.3.4 - Memòria
3.3.5 - Informe de gestió

4. ESTATS I COMPTES DE LES SOCIETATS MERCANTILS
4.1 - CENTRE DE FIRES I CONGRESSOS SABADELL SL
4.1.1 - Balanç de situació
4.1.2 - Compte de pèrdues i guanys
4.1.3 - Estat de canvis en el patrimoni net
4.1.4 - Memòria
4.1.5 - Informe d'auditoria
4.1.6 - Informe d'intervenció
4.2 - COMUNICACIONS AUDIOVISUALS DE SABADELL SL
4.2.1 - Balanç de situació
4.2.2 - Compte de pèrdues i guanys
4.2.3 - Estat de canvis en el patrimoni net
4.2.4 - Memòria
4.2.5 - Informe d'auditoria
4.2.6 - Informe d'intervenció
4.3 - HABITATGES MUNICIPALS DE SABADELL SA
4.3.1 - Balanç de situació
4.3.2 - Compte de pèrdues i guanys
4.3.3 - Estat de canvis en el patrimoni net
4.3.4 - Estat de fluxos d'efectiu
4.3.5 - Memòria
4.3.6 - Informe d'auditoria
4.3.7 - Informe d'intervenció
4.4 - PROMOCIÓ ECONÒMICA DE SABADELL SL
4.4.1 - Balanç de situació
4.4.2 - Compte de pèrdues i guanys
4.4.3 - Estat de canvis en el patrimoni net
4.4.4 - Estat de fluxos d'efectiu
4.4.5 - Memòria
4.4.6 - Informe d'auditoria
4.4.7 - Informe d'intervenció
4.5 - SABADELL EQUIPAMENTS I SERVEIS SL
4.5.1 - Balanç de situació
4.5.2 - Compte de pèrdues i guanys
4.5.3 - Estat de canvis en el patrimoni net
4.5.4 - Memòria
4.5.5 - Informe d'auditoria
4.5.6 - Informe d'intervenció
4.6 - SABADELL INNOVA - GESTIÓ DE GRANS PROJECTES I PLANIFICACIÓ ESTRATÈGICA SL
4.6.1 - Balanç de situació
4.6.2 - Compte de pèrdues i guanys
4.6.3 - Estat de canvis en el patrimoni net
4.6.4 - Memòria
4.6.5 - Informe d'auditoria
4.6.6 - Informe d'intervenció

5. DOCUMENTACIÓ COMPLEMENTÀRIA
5.1 - ACTES D'ARQUEIG I CERTIFICACIONS BANCÀRIES
5.1.1 - Ajuntament
5.1.2 - Informàtica Ajuntament de Sabadell
5.1.3 - OAL de Museus i Arxiu Històric de Sabadell
5.1.4 - Agència Tributària de Sabadell
5.2 - ESTATS I COMPTES CONSOLIDATS
5.2.1 - Estats consolidats de l'Ajuntament i els Organismes Autònoms
5.2.2 - Romanent de Tresoreria Consolidat de l'Ajuntament i els Organismes Autònoms
5.3 - MEMÒRIA DEMOSTRATIVA DEL GRAU DE COMPLIMENT DELS OBJECTIUS PROGRAMATS I DEL COST I RENDIMENT DELS SERVEIS
5.4 - LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST
5.4.1 - Informe de la Intervenció
5.4.2 - Decret d'Aprovació


** JUSTIFICANT LLIURAMENT CG 2011 A SINDICATURA
*** INDICADORS DE TRANSPARÈNCIA ECONÒMICA