PLÀNOL DE SABADELLAdreces i telèfons d'emergènciesFARMÀCIES DE GUÀRDIARESTRICCIÓ DE TRÀNSIT
CA EN ES
 
          

NOTÍCIES

11
Maig
2018

L’auditoria econòmica detecta deficiències de gestió en procediments de subvencions, contractació menor i selecció de personal durant el període 2011-2015

El Govern ja ha començat a aplicar mesures per corregir algunes de les mancances identificades

L’auditoria econòmica detecta deficiències de gestió en procediments de subvencions, contractació menor i selecció de personal durant el període 2011-2015

L’auditoria econòmica de l’Ajuntament, encarregada per analitzar la situació econòmica i financera del període 2011 a 2015, ha detectat algunes deficiències relacionades amb el control i la informació en els àmbits de l’atorgament i justificació de subvencions, la contractació menor i els processos selectius de personal. El Govern ja està aplicant algunes mesures per evitar aquests dèficits.

Sorgida en el marc de la Comissió de Transparència de l’Ajuntament i recollida en el Pla de Mandat 2016-2019, l’auditoria pretenia analitzar la situació econòmica i financera de l'Ajuntament, durant el període 2011 a 2015. L’estudi ha analitzat la regularitat comptable dels estats i comptes a 31 de maig de 2015 i els sistemes i procediments dels àmbits ja esmentats de subvencions, contractació menor i processos de selecció de personal.

L’alcalde de Sabadell, Maties Serracant, ha manifestat, avui durant la presentació de l’estudi, que

amb aquesta auditoria no pretenem trobar casos de corrupció o delictes, sinó que volem analitzar procediments amb l’objectiu de millorar el serveis, millorar la qualitat de vida ciutadana, rendir comptes i ser el màxim de transparents amb la ciutadania.

L’alcalde ha afegit que

l’auditoria ha trobat deficiències de gestió de determinats procediments, durant aquest període analitzat, i el Govern, com li correspon, ja les ha corregit o està corregint-les, per tal d’anar reduint els riscos que aquests procediments comporten i, millorant així la transparència municipal i l’eficiència de l’administració.

Han acompanyat a l’alcalde en aquesta presentació els regidors i regidores de l’equip de govern que formen part de la Comissió de Transparència: Glòria Rubio, Miquel Soler, Ramon Vidal i Xavier Guerrero.

Estat dels comptes

Pel que fa a l’auditoria de regularitat comptable dels estats i comptes intermedis, l’estudi conclou que, a 31 de maig de 2015, els estats d’execució dels pressupostos, el romanent de Tresoreria Disponible, l’Estat de Tresoreria i l’Estat d’Endeutament formulats pels serveis municipals reflecteixen raonablement la situació financera municipal.

Subvencions

Pel que fa a l’atorgament i justificació de subvencions, l’auditoria destaca la inexistència del preceptiu Pla Estratègic de Subvencions i relaciona algunes deficiències, amb graus diferents, però, en línies generals, s’observen mancances d’informació sobre els criteris de valoració i atorgament, tant en les bases reguladores com en els informes de valoració.

Així, determinades bases reguladores de les subvencions en concurrència competitiva no regulaven com es determinava la quantia de la subvenció a concedir i tampoc contenien la quantia individualitzada de la subvenció o els criteris per a la seva determinació. També era pràctica habitual concedir les subvencions per l’import sol·licitat amb el límit de la dotació pressupostària fixada a la convocatòria, el que implicava que no es concedia com a resultat d’una concurrència competitiva efectiva.

A més, s’observa que en l’apartat de les valoracions de subvencions, no constava a les bases de convocatòria un llindar mínim de puntuació, tot i que la comissió de valoració sí l’estableix. Tampoc apareixen als informes i actes de valoració la motivació de la puntuació de les sol·licituds atorgades.

Davant aquests dèficits, el Govern ja va començar a actuar per tal de corregir aquests aspectes i garantir, així, que l’atorgament i justificació de les subvencions s’ajusti a la normativa vigent i respecti els principis de concurrència, objectivitat i publicitat. Així, el Ple de novembre de 2017 va aprovar el Pla Estratègic de Subvencions 2018-2019 i es preveu que durant el 2018 es compti amb una nova ordenança i convocatòria única per a totes les subvencions amb concurrència, indicant quanties individualitzades o criteris per a la seva determinació.

La regidora Glòria Rubio ha assenyalat que

cal recordar que la història recent de l’Ajuntament ha estat marcada pel cas Mercuri i en aquest context, hem volgut avaluar l’estat dels procediments i aplicar millores per tal de reduir els riscos de corrupció que pugui haver. S’han detectat irregularitats en els àmbits analitzats. Moltes coses ja s’han millorat i en altres ja hi estem treballant.

Contractació menor

Pel que fa a l’adjudicació de contractes menors, l’auditoria, entre altres aspectes, ha detectat que s’havien adquirit compromisos de forma successiva per a necessitats de caràcter recurrent, periòdic o permanent. Tal i com ha explicat, el regidor Xavier Guerrero, s’havien adjudicat contractes diferents per a un mateix objecte,

incomplint així la filosofia de la Llei de Contractes del Sector Públic, que demana determinar amb la màxima precisió la natura i extensió de les necessitats que pretenen cobrir-se amb el contracte i es prohibeix el fraccionament indegut de l’objecte del contracte.

Per corregir aquesta pràctica, actualment s’orienta el contracte cap un procediment licitatori si es detecta aquesta circumstància, i fins i tot s’emeten informes desfavorables de Secretaria en determinats casos. La situació és de transitorietat, i ja s’ha aprovat una Guia per a la contractació menor adaptada al nou marc legal. En aquest context, l’Ajuntament ha fet passos per a disposar d’una eina telemàtica de control de la informació més eficaç; està fent sessions informatives al personal tècnic i administratiu amb motiu de l'entrada en vigor de la llei 9/2017 de Contractes del Sector Públic; està orientant els òrgans gestors per a un compliment rigorós de la normativa i està informant de mesures alternatives, com ara l’adopció d’acords marc o contractes sense necessitats predefinides amb exactitud.

D’altra banda, s’han observat casos on s’havia produït un fraccionament de l’objecte contractual, ja que determinats contractes s’haurien d’haver licitat pel procediment obert o negociat. L’Ajuntament està fent accions similars que en el cas anterior per resoldre aquest tema.

Finalment, una altra anomalia detectada afecta les despeses superiors a 3.000 i inferiors a 10.000 euros, on en alguns casos possiblement no s’havien fet els procediments de control intern establerts a les bases d’execució dels pressupostos, que requereixen la justificació mitjançant informe tècnic de la conveniència de fer una despesa directa.

En aquest àmbit, actualment es fa una relació exhaustiva de les relacions de despesa i quan es detecta aquesta deficiència es sol·liciten els informes preceptius als òrgans gestors.

Procediments de selecció i provisió de llocs de treball

El darrer àmbit auditat ha estat els procediments de selecció i provisió de llocs de treball de recursos humans. L’anàlisi constata que l’Ajuntament no disposava de suficients instruments de planificació i ordenació dels seus recursos humans. Tampoc el departament de RH estava prou dimensionat en personal tècnic (li mancaven perfils polivalents i titulacions diverses i comandaments experts), ni tenia eines informàtiques, el resultat és que la planificació de les polítiques de RH esdevenia insuficient generant una gestió reactiva. En aquest sentit, s’han pres mesures per enfortir aquest àmbit amb la provisió de nous comandaments i la creació de cinc places de diferent perfil tècnic.

Al marge de l’aspecte de funcionament intern, l’auditoria descriu que no s’havien convocat totes les places d’Oferta Pública dels anys 2008, 2009 i 2010 fet que ha comportat el creixement del nombre de persones interines que no han pogut consolidar les places que ocupen. Al 2017 es va poder aprovar una nova oferta pública que ha comportat posar al dia la planificació dels processos de selecció i que permetrà gestionar noves convocatòries en temps i forma.

Actualment, s’ha millorat la gestió de les borses de treball i la contractació de personal temporal doncs amb els sistemes utilitzats en el termini auditat no es transparentaven prou en els expedients tots els criteris utilitzat per l’òrgan de selecció. S’ha treballat amb la representació sindical un nou model de convocatòria i sistema de borses que transparentarà aquests punts de millora que apuntava l’auditoria.

Metodologia de selecció transparent i experta

S’ha iniciat la selecció per competències i proves aptitudinals, així com els mètodes per fer entrevistes, garantint que són uniformes i s’avalua amb els mateixos criteris , fent constar el guió de l’entrevista i les valoracions obtingudes pels aspirants, incorporant-ho a l’expedient. S’ha solucionat el problema detectat a l’auditoria conforme és inadequat el requisit per fer promocions internes d’estar en comissions de servei. Aquest supòsit s’ha eliminat de les noves convocatòries per considerar-se que no dona compliment correcta a l’Estatut Bàsic de l’Empleat Públic.

Altres accions que s’han pres han estat l’aprovació d’una nova oferta pública d’ocupació, amb la convocatòria de 112 places de personal funcionari i 31 de laboral; el disseny d’un nou sistema de borses que permetrà tenir disponibilitat de personal per cobrir mancances temporals de manera àgil i transparent; i la planificació de l’oferta pública dels propers dos anys.

Categories Ajuntament, Govern, Transparència Tags ajuntament, auditoria, govern, recursos humans, transparència