• Pagament de Tributs municipals

    Logo Ajuntament

    Pagament Tributs

Calendari

CalendariFiscal 2024

(*)Data límit per fraccionar.- Fins aquesta data es podran presentar sol·licituds de domiciliacions en la modalitat fraccionada.
(**) Data límit de domiciliació.- Un cop expirada la data anterior, encara podran domiciliar fins a la data assenyala i el rebut es carregarà en un termini de forma excepcional aquest exercici.