• Pagament de Tributs municipals

    Logo Ajuntament

    Pagament Tributs

Consulta de rebuts

Consulta de rebuts pagats per domiciliació

A partir de l’1 de gener de 2022 l’Ajuntament de Sabadell ha delegat a l’Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona (ORGT) la recaptació de l’impost sobre vehicles de tracció mecànica, l’impost sobre béns immobles, taxa de residus, taxa de gual i impost sobre activitats econòmiques. Per demanar una còpia dels rebuts cal tenir en compte la data de l’exercici.

Rebuts fins 2021 inclòs a l’Ajuntament de Sabadell

AMB CERTIFICAT DIGITAL

Consulta de rebuts amb signatura digital

SENSE CERTIFICAT DIGITAL

Necessitareu:

  • El NIF del titular del rebut
  • Els cincs darrers dígits del número de compte on estava domiciliat
  • L’import de la quota o el rebut
  • L’exercici que necessiteu

Consulta de rebuts domiciliats sense certificat

Rebuts a partir del 2022 a la Diputació de Barcelona (ORGT)

Presencialment

Si nom teniu possibilitat d’accedir telemàticament i sou una persona física cal que demaneu cita a: https://citaprevia.sabadell.cat/

Podreu seleccionar entre les següents opcions:

citapre