• Pagament de Tributs municipals

  Logo Ajuntament

  Pagament Tributs

Consulta de rebuts

Informació sobre la situació dels rebuts

A partir de l’1 de gener de 2022 l’Ajuntament de Sabadell va delegar a l’Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona (ORGT). La recaptació en període voluntari de l’impost sobre vehicles de tracció mecànica, l’impost sobre béns immobles, taxa de residus, taxa de gual i impost sobre activitats econòmiques correspon a l’ORGT, així com tota la recaptació en via executiva de qualsevol tribut. Podeu consultar la relació completa dels rebuts que correspon pagar a cada administració a: https://web.sabadell.cat/relacioTributs

Consulta de rebuts corresponents a l’Ajuntament de Sabadell

 • Consulta de rebuts amb certificat digital

 Consulta de rebuts amb signatura digital

 •  Consulta de rebuts domiciliats pagats (sense certificat digital)

Per demanar una còpia dels rebuts pagats per domiciliació bancària corresponents a vehicles de tracció mecànica, l’impost sobre béns immobles, taxa de residus, taxa de gual i  impost sobre activitats econòmiques,  cal tenir en compte data de delegació a l’ORGT. Fins al 2021 correspon a l’Ajuntament.  Què necessitareu:

 • El NIF del titular del rebut

 • Els cincs darrers dígitsdel número de compte on estava domiciliat

 • L’import de la quota o el rebut

 • L’exercici que necessiteu

Consulta de rebuts domiciliats sense certificat

Consulta de rebuts a la Diputació de Barcelona (ORGT)

 •  En aquest apartat podreu gestionar la domiciliació dels rebuts, afegir noves domiciliacions i canviar els comptes de les domiciliacions existents, domiciliar un rebut amb les dades de l’avís de pagament,  sol·licitar la baixa d'una domiciliació i Consultar el detall dels rebuts que s'han pagat per domiciliació durant l'any en curs i l'anterior.

Consulta rebuts domiciliats a l’ORGT

Presencialment

Si nom teniu possibilitat d’accedir telemàticament i sou una persona física cal que demaneu cita a: https://citaprevia.sabadell.cat/

Podreu seleccionar entre les següents opcions:

citapre