• Pagament de Tributs municipals

    Logo Ajuntament

    Pagament Tributs

Tributs Ajuntament/ORGT

Tributs Ajuntament/ORGT

El 29 de juny de 2021 el Ple de l’Ajuntament de Sabadell en sessió extraordinària va aprovar la delegació a l’Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona (ORGT) de la gestió, liquidació, inspecció i recaptació d’algunes taxes i impostos municipals, així com la recaptació de multes de trànsit. Aquesta delegació entrà en vigor l'1 de gener del 2022.

Les delegacions efectuades a la Diputació de Barcelona (ORGT) es poden classificar en tres grups que es detallen a continuació:

Delegació total de la gestió, el cobrament en voluntària i en executiva del tribut

La gestió implica totes les activitats tendents a la quantificació i determinació del deute tributari, en aquest sentit, l’ORGT serà la responsable de la creació dels padrons que corresponguin així com resoldre les sol·licituds relatives a aquests i l’aplicació dels beneficis fiscals, és a dir, les exempcions i les bonificacions.

El cobrament en voluntària és aquell que indica el calendari fiscal per als impostos i taxes que de forma periòdica és cobren cada any o bé el termini assenyalat a una notificació per a les liquidacions tributàries quan s’hagi produït un fet imposable pel qual ha de pagar un cert tribut. El cobrament en via executiva comença un cop exhaurit el termini en voluntària i dictada i notificada la provisió de constrenyiment.

Codi Concepte
VE,VH,MC Impost sobre vehicles de tracció mecànica
AE,EA,IA Impost sobre activitats econòmiques
n/c Taxa aprofitament especial domini públic a favor d’empreses explotadores de serveis de subministraments d’interès general
OS Ocupació subsòl
OT Taxes per utilització privativa domini públic empreses telecomunicacions

Gestió per l’Ajuntament i delegació del cobrament en voluntària i en executiva a l’ORGT

L’Ajuntament de Sabadell serà el responsable de la creació dels padrons i liquidacions dels tributs que es detallen a continuació i també resoldrà les sol·licituds relatives a la gestió d’aquests, mentre que l’ORGT serà l’encarregada de la notificació i el cobrament tant en període voluntari com en via executiva.

Veure els tributs

Gestió i cobrament en voluntària per l’Ajuntament i cobrament en executiva per l’ORGT

L'Ajuntament de Sabadell generarà les liquidacions dels tributs que es detallen a continuació així com la seva notificació i cobrament en període voluntari. També resoldrà les sol·licituds relatives a la gestió d'aquests tributs. Un cop exhaurit el termini assenyalat a les notificacions el cobrament en via executiva serà a càrrec de l'ORGT.

Veure els tributs

Pagaments a Terminis

L’Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona (ORGT) ha engegat pel 2023 un nou sistema de pagament fraccionat de tributs, similar al que tenia l’Ajuntament de Sabadell. Aquest servei permet abonar els tributs de caràcter periòdic (IBI, Residus, Vehicles, Guals i IAE), en terminis flexibles i sense interessos, dins l’any natural.

Adjuntem el full informatiu  amb les característiques del nou sistema de pagament fraccionat. En el cas que estigueu interessats en sol·licitar que us sigui d’aplicació us haureu d’adreçar a l’ORGT, a través dels mitjans que s’especifiquen en l’esmentat document. Trobareu tota la informació a:

https://orgt.diba.cat/ca/TramitsPagaments/Ajornament/fraccionaments