• Pagament de Tributs municipals

  Logo Ajuntament

  Pagament Tributs

Tributs Ajuntament/ORGT

Tributs Ajuntament/ORGT

El 29 de juny de 2021 el Ple de l’Ajuntament de Sabadell en sessió extraordinària va aprovar la delegació a l’Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona (ORGT) de la gestió, liquidació, inspecció i recaptació d’algunes taxes i impostos municipals, així com la recaptació de multes de trànsit. Aquesta delegació entrà en vigor l'1 de gener del 2022.

Les delegacions efectuades a la Diputació de Barcelona (ORGT) es poden classificar en tres grups que es detallen a continuació:

Delegació total de la gestió, el cobrament en voluntària i en executiva del tribut

La gestió implica totes les activitats tendents a la quantificació i determinació del deute tributari, en aquest sentit, l’ORGT serà la responsable de la creació dels padrons que corresponguin així com resoldre les sol·licituds relatives a aquests i l’aplicació dels beneficis fiscals, és a dir, les exempcions i les bonificacions.

El cobrament en voluntària és aquell que indica el calendari fiscal per als impostos i taxes que de forma periòdica és cobren cada any o bé el termini assenyalat a una notificació per a les liquidacions tributàries quan s’hagi produït un fet imposable pel qual ha de pagar un cert tribut. El cobrament en via executiva comença un cop exhaurit el termini en voluntària i dictada i notificada la provisió de constrenyiment.

Codi Concepte
VE,VH,MC Impost sobre vehicles de tracció mecànica
AE,EA,IA Impost sobre activitats econòmiques
n/c Taxa aprofitament especial domini públic a favor d’empreses explotadores de serveis de subministraments d’interès general
OS Ocupació subsòl
OT Taxes per utilització privativa domini públic empreses telecomunicacions

Gestió per l’Ajuntament i delegació del cobrament en voluntària i en executiva a l’ORGT

L’Ajuntament de Sabadell serà el responsable de la creació dels padrons i liquidacions dels tributs que es detallen a continuació i també resoldrà les sol·licituds relatives a la gestió d’aquests, mentre que l’ORGT serà l’encarregada de la notificació i el cobrament tant en període voluntari com en via executiva.

Veure els tributs

Gestió i cobrament en voluntària per l’Ajuntament i cobrament en executiva per l’ORGT

L'Ajuntament de Sabadell generarà les liquidacions dels tributs que es detallen a continuació així com la seva notificació i cobrament en període voluntari. També resoldrà les sol·licituds relatives a la gestió d'aquests tributs. Un cop exhaurit el termini assenyalat a les notificacions el cobrament en via executiva serà a càrrec de l'ORGT.

Veure els tributs

Pagaments a Terminis

L’Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona (ORGT) ha engegat pel 2023 un nou sistema de pagament fraccionat de tributs, similar al que tenia l’Ajuntament de Sabadell. Aquest servei permet abonar els tributs de caràcter periòdic (IBI, Residus, Vehicles, Guals i IAE), en terminis flexibles i sense interessos, dins l’any natural.

Adjuntem el full informatiu  amb les característiques del nou sistema de pagament fraccionat. En el cas que estigueu interessats en sol·licitar que us sigui d’aplicació us haureu d’adreçar a l’ORGT, a través dels mitjans que s’especifiquen en l’esmentat document. Trobareu tota la informació a:

https://orgt.diba.cat/ca/TramitsPagaments/Ajornament/fraccionaments

Canals per fer el pagament:

Oficina d'Atenció Tributària i caixers automàtics municipals

On?

OFICINA DE ATENCIÓ TRIBUTARIA
C. de la Indústria,10, 1r

Les atencions presencials seran sempre amb cita prèvia i pels tributs que gestioni o recapti l'Ajuntament de Sabadell. Consulteu quin és el vostre cas a dins aquesta mateixa pàgina a l'apartat: 
https://web.sabadell.cat/relacioTributs
Si voleu fer gestions de pagament o sol·licitar un fraccionament o ajornament de pagament dels tributs que cobra l'Ajuntament cal que demaneu cita a: 
https://citaprevia.sabadell.cat/

Seleccioneu les següents opcions:
onpagament

Si, per contra, voleu efectuar un pagament o sol·licitar un fraccionament o ajornament relacionat amb els tributs delegats i gestionats per l'ORGT caldrà que aneu a: 
https://orgt.diba.cat/cites

CAIXERS AUTOMÀTICS MUNICIPALS
Els caixers només admetran cobraments de tribus gestionats i cobrats per l'Ajuntament com la plusvàlua, impost sobre construccions, instal·lacions i obres (ICIO), les taxes d'escola bressol, música, cànons i concessions, etc. El llistat sencer a:
https://web.sabadell.cat/relacioTributs
Ubicats a:

 • Policia Municipal (Obert tot l’any 24 hores) c. de Pau Claris,100
 • Caixer Despatx Lluch, c. Industria, 10

IMPORTANT : Recordeu que no s’admeten pagaments en metàl·lic superior als 1.000 €

Què necessito?

L’avís de pagament i per pagar als caixers la carta de pagament amb codi de barres

Modalitats de pagament

Modalitats de pagament
Targeta de crèdit o dèbit i pagament en efectiu

 

Entitats Bancàries

Quines?

Les entitats col·laboradores només podran acceptar pagament de tributs gestionats i cobrats per l'Ajuntament (veure https://web.sabadell.cat/relacioTributs)

 • Banco de Sabadell
 • Banco Santander
 • Bankinter
 • Cajamar
 • Deutsche Bank
 • Ibercaja

Què necessito?

Què necessito?
L’avís de pagament (veure imatge). Si no el teniu i disposeu de certificat digital, podeu obtenir aquesta informació a la Carpeta Ciutadana en període de pagament voluntari.

Modalitats de pagament

La que estableixi la entitat bancària corresponent

 

En línia

Modalitats de pagament

Modalitats de pagament
Un cop introduïdes les dades que identifiquen el rebut podreu pagar tant amb targeta com amb Bizum. Amb aquesta darrera opció el sistema permet abonar en una sola operació fins a un import màxim de 3.000 €.

Què necessito?

Què necessito?
L’avís de pagament (veure imatge). Si no el teniu i disposeu de certificat digital, podeu obtenir aquesta informació a la Carpeta Ciutadana en període de pagament voluntari.

Fer el pagament

 

Consulta de rebuts

Informació sobre la situació dels rebuts

A partir de l’1 de gener de 2022 l’Ajuntament de Sabadell va delegar a l’Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona (ORGT). La recaptació en període voluntari de l’impost sobre vehicles de tracció mecànica, l’impost sobre béns immobles, taxa de residus, taxa de gual i impost sobre activitats econòmiques correspon a l’ORGT, així com tota la recaptació en via executiva de qualsevol tribut. Podeu consultar la relació completa dels rebuts que correspon pagar a cada administració a: https://web.sabadell.cat/relacioTributs

Consulta de rebuts corresponents a l’Ajuntament de Sabadell

 • Consulta de rebuts amb certificat digital

 Consulta de rebuts amb signatura digital

 •  Consulta de rebuts domiciliats pagats (sense certificat digital)

Per demanar una còpia dels rebuts pagats per domiciliació bancària corresponents a vehicles de tracció mecànica, l’impost sobre béns immobles, taxa de residus, taxa de gual i  impost sobre activitats econòmiques,  cal tenir en compte data de delegació a l’ORGT. Fins al 2021 correspon a l’Ajuntament.  Què necessitareu:

 • El NIF del titular del rebut

 • Els cincs darrers dígitsdel número de compte on estava domiciliat

 • L’import de la quota o el rebut

 • L’exercici que necessiteu

Consulta de rebuts domiciliats sense certificat

Consulta de rebuts a la Diputació de Barcelona (ORGT)

 •  En aquest apartat podreu gestionar la domiciliació dels rebuts, afegir noves domiciliacions i canviar els comptes de les domiciliacions existents, domiciliar un rebut amb les dades de l’avís de pagament,  sol·licitar la baixa d'una domiciliació i Consultar el detall dels rebuts que s'han pagat per domiciliació durant l'any en curs i l'anterior.

Consulta rebuts domiciliats a l’ORGT

Presencialment

Si nom teniu possibilitat d’accedir telemàticament i sou una persona física cal que demaneu cita a: https://citaprevia.sabadell.cat/

Podreu seleccionar entre les següents opcions:

citapre

 

Calendari

CalendariFiscal 2024

(*)Data límit per fraccionar.- Fins aquesta data es podran presentar sol·licituds de domiciliacions en la modalitat fraccionada.
(**) Data límit de domiciliació.- Un cop expirada la data anterior, encara podran domiciliar fins a la data assenyala i el rebut es carregarà en un termini de forma excepcional aquest exercici.