• Pagament de Tributs municipals

  Logo Ajuntament

  Pagament Tributs

Pla de Pagament Personalitzat

Què és?

Què és?

És una forma de pagament dels tributs periòdics triant alguna de les modalitats de pagament fraccionat que s’ajusti a les vostres necessitats.

L’estimació de l’import es fa a partir dels rebuts de l’exercici anterior.

No cal cap documentació si es tracta del mateix titular. En cas contrari caldrà una acreditació de la representació.

Requisits

 • Sol·licitud presencial:

Només cal un número de compte on poder domiciliar els pagaments i un correu electrònic com a mitjà de comunicació pel pla de pagament. Opcionalment el contribuent podrà facilitar un telèfon mòbil de contacte.

 • Sol·licitud en línia:
  • Id Cat Mòbil: la sol·licitud en línia ara és més fàcil que mai, ja que podràs utilitzar el teu mòbil com a sistema d'identificació.
  • Certificats digitals: també pots utilitzar altres sistemes d'identificació digital com DNIe o idCAT.

Important: Tant si es fa presencialment o en línia cal que no tingueu cap rebut pendent en període executiu. En cas contrari, haureu de sol·licitar un fraccionament (apartat de sota).

Modalitats de pagament

Mensual, bimensual, trimestral, semestral i pagament únic. La data de càrrec serà el dia 5 de cada mes. Les quotes no podran ser inferiors als 10 €.

Avantatges

 • Sense interessos
 • Flexible, podeu triar la modalitat
 • Sense pagament inicial
 • Dinàmic, s’adapta als canvis dels padrons
 • Permanent, es prorroga automàticament
 • En línia
 • Comunicacions electròniques

Sol·licitar el teu pla de pagament

Modificació i consulta de dades

Fraccionar i ajornar deutes

Amb caràcter general, si esteu interessats a pagar de manera fraccionada els vostres deutes, tant en període voluntari com en període executiu amb l’Ajuntament de Sabadell, podeu fer-ho adreçant-vos a l’oficina d’Atenció Tributària de Sabadell, c. de la Indústria, 10.

Com a norma general, les fraccions no podran ser inferiors a 50 euros mensuals (carregades en compte bancari) i es liquidaran els interessos de demora que corresponguin. En el moment de formalitzar l’acord de fraccionament haureu d’ingressar, com a mínim, el 10% de l’import del deute.

Beneficis fiscals

Exempcions o bonificacions

Exempcions o bonificacions

Les ordenances fiscals contenen diferents beneficis fiscals, ja siguin exempcions o bonificacions en el pagament dels diferents tributs i preus públics. Consulteu les diferents ordenances fiscals per veure els seus beneficis.

Us destaquem alguns dels beneficis fiscals dels principals tributs municipals:

 

Impost sobre Béns Immobles (IBI)

Famílies nombroses: bonificació per l’habitatge familiar d’entre el 10% i el 75%, en funció del seu valor cadastral i de la renda familiar.

Habitatges on s’instal·lin sistemes per l’aprofitament de l’energia solar: bonificació de fins al 50% de la quota, sempre que no sigui d’obligat compliment.

Impost sobre Vehicles de Tracció Mecànica

Els vehicles elèctrics i els híbrids amb emissions de CO2/km inferiors a 120 g estan bonificats amb un 75%.

Els vehicles híbrids amb emissions de CO2/km entre 120 i 149 gr es poden acollir a una bonificació del 50%.

Els vehicles bi o tri-combustibles de gas natural o gasos liquats del petroli amb unes emissions de CO2/km inferiors a 150 g tenen una bonificació del 50%.

Els turismes de benzina amb emissions inferiors a 95 g de CO2/km poden gaudir deles següents bonificacions: 25% el primer any, un 20% el segon, un 15% el tercer i un 10% el quart any.

Taxa de Residus

A partir d’aquest any el titular de la taxa de residus serà el propietari de l’immoble (cases, pisos, locals, oficines, etc.), que podrà repercutir, si s’escau, l’import del deute satisfet sobre els llogaters.

Nova bonificació del 10% per a empreses que siguin titulars d’activitats de comerç al detall que acreditin la voluntat d’adherir-se al servei municipal de recollida de residus porta a porta.

Tarifació social en funció dels ingressos per als residents d’habitatges: reduccions sobre la quota que poden arribar al 100%.

Famílies nombroses i monoparentals. Bonificacions del 10% per a famílies nombroses i monoparentals de caràcter general. Serà del 15% quan aquestes siguin de categoria especial.

Comportament ambiental respectuós com els lliuraments als Punts Blaus o el compostatge. Bonificacions de entre el 10% i el 90%.

Recollida de voluminosos: Bonificació del 5% per als ciutadans i ciutadanes que acreditin un mínim de 2 cops l’any la utilització del servei de recollida de voluminosos.

Empreses de nova creació: Bonificació per a tres anys 75%, 50% i 25% respectivament.

Empreses que tributen per IAE: Bonificació del 25% de la quota quan un mínim del 80% de la plantilla hagin disposat de contracte indefinit.

Impost sobre Activitats Econòmiques (IAE)

Empreses que iniciïn l’activitat empresarial. Bonificació fins al 50%.

Empreses que incrementen de manera estable la seva plantilla en més d’un 10% de mitjana. Bonificació fins al 50%.

Rendiment negatiu. Bonificació fins al 25% de la quota sempre que no comporti un reducció de plantilla als centres de treball a Sabadell.

Plusvàlues

Las transmissions de l’habitatge habitu­al per causa de mort a favor dels famili­ars. Bonificacions de fins al 95% de la quo­ta de l’impost, en funció del valor cadastral de l’habitatge.

Transmissions de locals de negoci per causa de mort a favor de familiars. Boni­ficacions de fins al 95% de la quota de l’im­post, en funció del valor cadastral del local.

Sol·licitar beneficis fiscals i terminis

SOL·LICITUDS: es poden realitzar de manera presencial a les Oficines de Sabadell Atenció Ciutadana:

TERMINI: perquè les bonificacions puguin tenir efecte el mateix exercici de la sol·licitud, cal que es demanin en el termini que indica cada ordenança fiscal, tot i que en els tributs de cobrament periòdic (padrons) caldrà fer la sol·licitud abans que finalitzi el termini de pagament en període voluntari

Canals per fer el pagament:

Oficina d'Atenció Tributària, caixers automàtics municipals i transferències

On?

OFICINA DE ATENCIÓ TRIBUTARIA
C. de la Indústria,10, 1r

CAIXERS AUTOMÀTICS MUNICIPALS
Ubicats a:

 • Servei d'Atenció Ciutadana:
  C. de la Indústria,10
   
 • Policia Municipal:
  c. de Pau Claris,100

Què necessito?

L’avís de pagament i per pagar als caixers la carta de pagament amb codi de barres

Modalitats de pagament

Modalitats de pagament
Targeta de crèdit o dèbit i pagament en efectiu

Transferències

Pagaments en periode voluntari indiqueu NIF, Nom i Cognoms

COMPTE VOLUNTÀRIA BANC SABADELL

ES20 0081 5154 2400 0158 8560

Per fer els pagaments en periode executiu cal que indiqueu el número d'expedient

COMPTE EXECUTIVA

ES41 0081 5154 2400 0164 9971

 

Entitats Bancàries

Quines?

 • Banco de Sabadell
 • Banco Santander
 • Bankia
 • Bankinter
 • Cajamar
 • Deutsche Bank
 • Ibercaja

Què necessito?

Què necessito?
L’avís de pagament (veure imatge). Si no el teniu i disposeu de certificat digital, podeu obtenir aquesta informació a la Carpeta Ciutadana en període de pagament voluntari.

Modalitats de pagament

La que estableixi la entitat bancària corresponent

 

En línia

Què necessito?

Què necessito?
L’avís de pagament (veure imatge). Si no el teniu i disposeu de certificat digital, podeu obtenir aquesta informació a la Carpeta Ciutadana en període de pagament voluntari.

Fer el pagament

 IMPORTANT: 

Si el vostre avís de pagament de vehicles o guals està fora de termini cal que envieu un correu electrònic a: Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la. Indicant:

 1. Nom i cognoms
 2. DNI/NIF
 3. Adreça completa
 4. Matrícula del vehicle o número de llicència del gual


FER EL PAGAMENT (Accés per a clients de qualsevol entitat bancària)

Modalitats de pagament

Modalitats de pagament
Targeta de crèdit o de dèbit

 

Domiciliació de rebuts

Quins tributs poden domiciliar-se?

 • Impost sobre vehicles de tracció mecànica
 • IBI. Impost sobre béns immobles de naturalesa rústega i urbana
 • IAE. Impost sobre activitats econòmiques
 • Taxa de Gual
 • Taxa de residus

Com puc fer la domiciliació?

En línia: TRAMITAR


Presencialment (amb cita prèvia):

Terminis

Terminis
Els terminis per domiciliar amb pagament fraccionat i les dates de càrrec en compte dels rebuts estan indicats en el quadre de pagaments. Clica a la imatge per ampliar.

Avantatges de la domiciliació

 • Evita obli-dar-se dels terminis de pagament.
 • És una forma d’estalviar temps i diners, evitant de fer cues i esperes.
 • La domiciliació és fàcil de fer: Fer domiciliació en línia
 • Es pot con­sultar tota la informació del rebut pagat.
 • Permet fraccionar el pagament de l’IBI, la taxa de residus i l’IAE.

Consulta de rebuts

 

Guia i Calendari

BannerCOVID 19 TerminiPagament

GUIA TRIBUTÀRIA EN PDF