• Pagament de Tributs municipals

    Logo Ajuntament

    Pagament Tributs

Tributs Ajuntament/ORGT

Tributs Ajuntament/ORGT

El 29 de juny de 2021 el Ple de l’Ajuntament de Sabadell en sessió extraordinària va aprovar la delegació a l’Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona (ORGT) de la gestió, liquidació, inspecció i recaptació d’algunes taxes i impostos municipals, així com la recaptació de multes de trànsit. Aquesta delegació entrà en vigor l'1 de gener del 2022.

Les delegacions efectuades a la Diputació de Barcelona (ORGT) es poden classificar en tres grups que es detallen a continuació:

Delegació total de la gestió, el cobrament en voluntària i en executiva del tribut

La gestió implica totes les activitats tendents a la quantificació i determinació del deute tributari, en aquest sentit, l’ORGT serà la responsable de la creació dels padrons que corresponguin així com resoldre les sol·licituds relatives a aquests i l’aplicació dels beneficis fiscals, és a dir, les exempcions i les bonificacions.

El cobrament en voluntària és aquell que indica el calendari fiscal per als impostos i taxes que de forma periòdica és cobren cada any o bé el termini assenyalat a una notificació per a les liquidacions tributàries quan s’hagi produït un fet imposable pel qual ha de pagar un cert tribut. El cobrament en via executiva comença un cop exhaurit el termini en voluntària i dictada i notificada la provisió de constrenyiment.

Codi Concepte
VE,VH,MC Impost sobre vehicles de tracció mecànica
AE,EA,IA Impost sobre activitats econòmiques
n/c Taxa aprofitament especial domini públic a favor d’empreses explotadores de serveis de subministraments d’interès general
OS Ocupació subsòl
OT Taxes per utilització privativa domini públic empreses telecomunicacions

Gestió per l’Ajuntament i delegació del cobrament en voluntària i en executiva a l’ORGT

L’Ajuntament de Sabadell serà el responsable de la creació dels padrons i liquidacions dels tributs que es detallen a continuació i també resoldrà les sol·licituds relatives a la gestió d’aquests, mentre que l’ORGT serà l’encarregada de la notificació i el cobrament tant en període voluntari com en via executiva.

Veure els tributs

Gestió i cobrament en voluntària per l’Ajuntament i cobrament en executiva per l’ORGT

L'Ajuntament de Sabadell generarà les liquidacions dels tributs que es detallen a continuació així com la seva notificació i cobrament en període voluntari. També resoldrà les sol·licituds relatives a la gestió d'aquests tributs. Un cop exhaurit el termini assenyalat a les notificacions el cobrament en via executiva serà a càrrec de l'ORGT.

Veure els tributs