PLÀNOL DE SABADELLAdreces i telèfons d'emergènciesFARMÀCIES DE GUÀRDIARESTRICCIÓ DE TRÀNSIT
CA EN ES
 
           

ENERGIA SOSTENIBLE

Fiscalitat energètica

fiscalitat

Per tal de donar suport al foment i implantació de les energies renovables, l’Ajuntament compta amb bonificacions fiscals en tres eines fiscals. Els ajuts a les energies renovables es basen en bonificacions a:

  • L’Impost sobre Bens Immobles

La bonificació és del 50% en els cinc anys posteriors a la concessió en cas de disposar d'instal·lacions fotovoltaiques i d’un 15% quan es tracti d’instal·lacions d’energia tèrmica. (Només per aquells casos que no resten obligats per normativa a la seva instal·lació). En ambdós casos hi ha un topall de bonificació de 600 euros.). [Ordenança fiscal 2.1]

  • L’Impost sobre Construccions, Instal·lacions i Obres

[Ordenança fiscal 2.4]

    • Bonificació del 95% per aquelles obres que incorporin sistemes per l’aprofitament tèrmic o elèctric de l’energia solar, i/o plaques fotovoltaiques, sempre que no sigui d’obligat compliment la seva implantació i previ informe favorable o verificació del Servei de Llicències i Disciplina Urbanística.
    • Bonificació del 95% per les obres de rehabilitació d’edificis d’habitatges que tinguin per objecte la sostenibilitat i eficiència energètica i d’adequació de les instal·lacions a la normativa vigent.
    • Bonificació del 80% per obres d’instal·lació infraestructures de càrrega de vehicles elèctrics, sempre que no sigui d’obligat compliment la seva implantació.

Per poder gaudir d’aquestes bonificacions, el subjecte passiu ha de sol·licitar-la expressament amb esment del supòsit per la qual la demana i adjuntar-hi la documentació requerida pel departament gestor.

  • L’Impost sobre Activitats Econòmiques

Es poden beneficiar els subjectes passius que tributin per quota municipal que utilitzin i produeixin energia a partir d’instal·lacions per a l’aprofitament d’energies renovables o sistemes de cogeneració en el mateix local on es desenvolupa la seva activitat econòmica. Gaudiran d’una bonificació del 50 % de la quota durant els 5 anys següents a l’any en què comenci la utilització o la producció de dita energia, sempre i quan aquesta producció sigui d’un mínim del 30 % per a energies renovables i d’un 60 % per sistemes de cogeneració, sempre i quan la seva instal·lació no sigui obligatòria atesa la normativa específica en la matèria.[Ordenança fiscal 2.2]

Aquestes bonificacions es poden actualitzar anualment a les corresponents ordenances fiscals.