PLÀNOL DE SABADELLAdreces i telèfons d'emergènciesFARMÀCIES DE GUÀRDIARESTRICCIÓ DE TRÀNSIT
CA EN ES

Consell Escolar Municipal

Què és?

El Consell Escolar Municipal és l’òrgan sectorial de participació consulta i assessorament en qualsevol aspecte de l’ensenyament dins l’àmbit del municipi. Es creà el 1981 i després es va anar adequant a la nova realitat social i al nou marc legal en l’àmbit educatiu. L’objectiu del CEM és que, mitjançant la participació i la col·laboració entre totes les parts afectades, sorgeixin activitats, informes i propostes que millorin essencialment la qualitat de l’ensenyament. El Reglament del Consell va ser modificat al juny del 2004 i va suposar la modificació dels sectors que hi participen.

Procés de renovació 2022-23

Al Consell Escolar Municipal de Sabadell hi ha representants de diferents sectors (mares i pares, AMPA, PAS, professorat i alumnat) que provenen dels consells escolars de centre. El CEM ha d’engegar un procés de renovació, el procés del qual serà:

 • - Recollida, a través de la graella de composició, de les persones que formen part dels consells escolars i incorporació a una base de dades: tancat a 21 de juny de 2022.
 • - Informar als equips directius sobre el procés i les vacants a cobrir de cada sector: 30/09/22
 • - Informar als membres dels consells escolars, a través del correu electrònic, sobre les vacants de cada sector i la possibilitat de presentar candidatures fins al 21/10/22
 • - Informar als membres dels diferents sectors de les candidatures presentades, fins al 28/10/22
 • - En una sessió de consell escolar, a cada centre educatiu es procedirà a l’elecció entre els candidats/es de cada sector: entre gener i febrer 2023.
 • - Escrutini dels vots: 14 d'abril de 2023
 • - Al plenari del mes d'abril 2023 s’incorporaran les persones escollides
 • Una vegada finalitzat el procés de renovació de membres del Consell escolar municipal, us informem de les noves incorporacions:
  Noves incroporacions CEM 2023

  Competències

  El Consell Escolar Municipal ha de ser consultat per l’Ajuntament i l’Administració educativa respecte a les següents qüestions:

  • Determinació dels llocs escolars que s’han de crear, substituir o suprimir dins del municipi.
  • Desenvolupament d’accions compensatòries per corregir desigualtats provinents del context econòmic, social i cultural de l’alumne.
  • Determinació dels criteris d’emplaçament, construcció, renovació i manteniment dels centres públics d’ensenyament.
  • Fixació dels criteris de planificació i admissió d’alumnes als centres de la localitat.
  • Proposta de criteris sobre la dotació de pressupostos i la variació de plantilles dels centres educatius.
  • Propostes de convenis i acords de competències delegades que millorin la qualitat del servei educatiu.
  • Les actuacions i normes municipals que afecten els serveis educatius complementaris i extraescolars, amb incidència en el funcionament dels centres docents.
  • Les competències educatives que afecten l’ensenyament no universitari i que la legislació atorga als municipis.

  Composició i funcionament

  COMPOSICIÓ

  El Consell Escolar Municipal està integrat per representants dels diferents col·lectius relacionats amb el món educatiu: l’Ajuntament, mares i pares d'alumnes, professorat, els propis alumnes, directors/es dels centres públics, titulars de centres concertats, personal d’administració i serveis, centres municipals, escoles bressol, escoles d’adults, els Serveis Educatius del Departament d'Ensenyament, Serveis Socials d’Atenció Primària, Consells de Districte i entitats de lleure.

  El Consell Escolar Municipal es compon de: President/a, Vicepresident/a, secretari/a i vocals.

  Si voleu conèixer la composició del CEM i saber quins són els vostres representants:

  Membres CEM Febrer 2024

  Procés de renovació del CEM

  Després de les eleccions als consells escolars de centre que es porten a terme a finals dels anys parells, el CEM també s'ha de renovar. Per fer-ho, es porta a terme un procés que intenta incentivar la participació dels diferents sectors i que es pot resumir així:

  - s'informa als diferents sectors sobre les places que s'han de renovar i sobre la possibilitat de presentar candidatures

  - un cop recollides les candidatures, s'informa a tots els membres de cada sector

  - en un consell ordinari del centre es realitza la votació

  - escrutini dels vots

  - incorporació al primer plenari


  FUNCIONAMENT

  El Consell funciona en Plens i en Comissió Permanent, encara que també es poden crear comissions per tractar temes específics:


  • Ple

  Al Ple del Consell Escolar Municipal correspon, entre d’altres atribucions, debatre i aprovar els informes i dictàmens, atendre les consultes que li faci l’Ajuntament i el Departament d’Ensenyament, aprovar la memòria del CEM, proposar la creació de comissions, demanar informació i elevar informes i propostes a l’Administració educativa.


  • Convocatòria de les sessions

  El règim de sessions està fixat en una sessió ordinària bimensual i altres extraordinàries que es puguin convocar si el tema ho requereix. Totes les sessions són convocades amb un mínim de 2 dies feiners d’antelació.


  • Quòrum d'Assistència

  El Ple del Consell queda constituït vàlidament amb l’assistència d’un terç del nombre legal dels seus membres, que no pot ser mai inferior a tres. Aquest quòrum s’ha de mantenir durant tota la sessió.


  • Adopció d'acords

  L’adopció d’acords s’ha de fer mitjançant votació ordinària, tret que el Ple acordi en algun cas concret la votació nominal o secreta.

  Els acords s’han de prendre per majoria simple dels membres presents i en cas d’empat es farà una nova votació i si aquest persisteix decidirà el vot de qualitat del president.

  Actes i Documents

  En aquest apartat podreu consultar els documents generats pel Consell o que poden ser d'interès per a la comunitat educativa.


  CURS 2023-24

  - Calendari escolar del curs 

  - Acta de la sessió del 24 d'octubre de 2023

  CURS 2022-23

  - Calendari escolar del curs 

  - Carta adreçada a la Generalitat en referència al vetlladors 

  - Acta de la sessió del 3 de novembre de 2022

  - Acta de la sessió del 28 de febrer de 2023

  - Acta de la sessió del 8 de juny de 2023

  CURS 2021-22

  - Acta de la sessió del 21 d'octubre de 2021

  - Acta de la sessió del 16 de desembre de 2021

  - Acta de la sessió del 22 de febrer de 2022

  - Acta de la sessió del 26 de abril de 2022

  - Acta de la sessió del 16 de juny de 2022

  CURS 2020-21

  - Calendari escolar del curs 

  - Acta de la sessió del 29 d'octubre de 2020

  - Acta de la sessió del 4 de febrer de 2021

  - Acta de la sessió del 29 d'abril de 2021

  - Acta de la sessió del 10 de juny de 2021


  CURS 2019-20

  - Calendari escolar del curs

  - Acta de la sessió del 24 d'octubre de 2019

  - Acta de la sessió del 12 de desembre de 2019

  - Acta de la sessió del 20 de febrer de 2020

  - Acta de la sessió del 15 de juny de 2020


  CURS 2018-19

  - Calendari escolar del curs

  - Acta de la sessió plenària del dia 6 de novembre de 2018

  - Acta de la sessió plenària del dia 22 de gener de 2019


  CURS 2017-18

  - Calendari escolar del curs

  - Acta de la sessió plenària del dia 24 d'octubre del 2017

  - Acta de la sessió plenària del dia 6 de març de 2018

  - Acta de la sessió plenària del dia 2 de maig de 2018


  CURS 2016-17

  - Calendari escolar del curs

  - Acta de la sessió plenària del dia 20 d'octubre del 2016

  - Acta de la sessió plenària del dia 13 de desembre del 2016

  - Acta de la sessió plenària del dia 21 de febrer del 2017

  - Acta de la sessió plenària del dia 20 d'abril del 2017

  - Acta de la sessió plenària del dia 30 de maig del 2017


  CURS 2015-16

  - Calendari escolar del curs

  - Acta de la sessió plenària del dia 1 de març del 2016

  - Aportacions del CEM sobre l'assetjament entre iguals

  - Acta de la sessió plenària del dia 31 de maig del 2016