PLÀNOL DE SABADELL Adreces i telèfons d'emergències FARMÀCIES DE GUÀRDIA RESTRICCIÓ DE TRÀNSIT

CA EN ES
 
           

ENERGIA SOSTENIBLE

16
Gener
2015

L’Ajuntament estalvia més de 2,2 milions d’euros anuals gràcies a l’eficiència energètica a la via pública, els edificis municipals i el subministrament energètic

L'eficiència energètica, una de les claus del programa Sabadell ciutat intel·ligent, també ha permès estalviar 2.291 tones de CO2

L’Ajuntament de Sabadell treballa, i des de fa anys, per l’estalvi i l’eficiència energètica a través de diferents mesures que aplica a l’espai públic, als equipaments i al subministrament energètic. Aquest esforç es tradueix econòmicament en un estalvi de més de 2,2 milions d’euros en les arques municipals i respon a una línia de treball compromesa amb: l’estratègia del canvi climàtic (aprovada l’any 2009), als principis de l’Agència Local de l’Energia i també de l’Agenda 21 + 10.

A més, d’aquest estalvi econòmic s’han deixat d’emetre 2.291 tones, cosa que equival, per exemple, a treure de circulació 1.438 turismes. També s’han reduït 9,6 milions de KWh, que és igual que apagar 11.138 bombetes de 100 w enceses tot l’any.

Tal i com ha assenyalat el tinent d’alcalde de Presidència, Josep Ayuso, en la presentació d’aquest matí:

ja fa uns quants anys que des de l’Ajuntament de Sabadell treballem per l’estalvi i l’eficiència energètica a la ciutat. Aquest compromís és precisament un dels punts clau en la nostra estratègia Smart City i ho hem fet amb mesures concretes, de manera transversal i a diferents àmbits. Entre elles destaquen, per exemple, la recollida pneumàtica, la telegestió del rec, la renovació de la flota de vehicles de recollida de residus amb vehicles EURO VI, el model de gestió amb empreses ESE,... El desplegament de les mesures ens ha permès estalviar més de 2,2 milions d’euros, una dada molt rellevant si tenim en compte que la factura elèctrica des del 2009 ha patit un increment acumulat del 50%.

De la seva banda, el regidor d’Espai Públic, Cristian Sánchez, també ha fet palès que

Sabadell treballa de manera transversal des de tots els departaments municipals per abordar l’estalvi i l’eficiència energètica perquè així el benefici és global a tota la ciutat. A més, cal destacar que tenim altres actuacions a curt termini que suposarà incrementar l’estalvi  fins a 2,7 milions d’euros.

Per fer possible tot aquest estalvi es treballa en tres àmbits concrets, que despleguen tot un ventall de més de 30 mesures que cal desgranar, vinculades a mesures d’eficiència i conscienciació energètica, que no impliquen inversió, i altres que són pròpiament inversions com ara les LED a l'enllumenat públic i als semàfors, la recollida pneumàtica de residus, la nova flota de camions recol·lectors, o la telegestió del reg dels parcs i jardins, entre d'altres d’inversions.

Pel que fa a l’espai públic, les actuacions de millora d’eficiència es tradueixen en un estalvi de 1.962.137 euros repartits en actuacions d’enllumenat públic, parcs i jardins, residus i mobilitat.

Quant a l’enllumenat, parcs i jardins i residus hi ha actuacions d’eficiència i de noves tecnologies. Conjuntament suposen un estalvi de 1.824.137 euros, 1.822 tones de CO2 i 7.298.291 kWh.

Enllumenat públic

Les mesures aplicades a l’enllumenat que s’han portat a terme han estat:

-          Correcció de les emissions de flux cap a l’hemisferi superior a 682 lluminàries

-          Substitució de 24 quadres de comandament amb incorporació de regulació de flux

-          Renovació de l’enllumenat a 7 zones de la ciutat

-          Renovació de tots els quadres d’enllumenat a la Gran Via (15 unitats)

-          Mesures correctores d’eficiència energètica en l’enllumenat d’acord amb el RD 1890/2008, reglament d’eficiència energètica en instal·lacions d’enllumenat exterior.

-          Instal·lació de 31 punts de llum LED a la Gran Via amb un estalvi del 50%

-          Instal·lació de 631 fluorescents LED al parc de Catalunya

-          Instal·lació de 107 reactàncies electròniques amb regulació de flux

-          Instal·lació de telegestió punt a punt via ràdio en 32 llumeneres independentment a cada punt de llum

-          50% de la potència instal·lada o el 39% del quadres amb regulació de flux i telegestió.

D’altra banda, el nou contracte d’enllumenat públic, gestionat amb una empresa de serveis energètics (ESE) i en el marc del qual s’ha dut a terme la instal·lació de 7.585 punts de llum LED, que se sumen als 915 ja existents i es tradueix en què el 29% d’enllumenat públic és LED. També s’ha incrementat del nombre de llumeneres amb regulador de flux passant del 38% al 79%, s’han ajustat les potències de les pòlisses contractades, s’han substituït llumeneres obsoletes per noves i s’han utilitzat làmpades de llarga durada.

Parcs i jardins:

En l’àmbit dels parcs i jardins, una de les mesures destacades és la telegestió del reg  al 90% de les zones verdes de Sabadell, i l’ús d’aigua regenerada pel reg en el 30% de les zones verdes. A més, els punts de reg disposen de sensors que permeten l’aturada automàtica del reg en cas de pluja o vent.

Recollida de residus i neteja viària:

Quant a recollida de residus i neteja viària, una mesura destacada és la recollida pneumàtica de residus al centre de la ciutat, que sumat a altres zones on ja funciona suposa que un benefici per al 13% de la població de Sabadell.

A més, Sabadell ja compta amb la primera flota de camions recol·lectors 100% Euro VI de l’Estat espanyol, i un 25% de la flota del servei de recollida i neteja elèctrica al 2015. S’estalviaran 60 t de CO2, cosa que representa una baixada del 8% respecte les emissions actuals, i 8,97 t de NOx, que representa una baixada del 91% respecte de la situació actual.

Mobilitat:

Pel que fa a la mobilitat, cal remarcar la renovació del 100 % de les òptiques dels semàfors amb tecnologia LED a la ciutat i la incorporació d’11 vehicles elèctrics (4 cotxes, 2 furgonetes, 2 motocicletes i 3 vehicles). Els estalvis quantificats ascendeixen a 138.000 euros, 211 tones de CO2 i 1.165.616 kWh.

Equipaments municipals:

En l’àmbit dels equipaments les actuacions realitzades i en procés representen un estalvi de 191.808 euros, de 197 tones de CO2 i 1.091.435 kWh, que es reparteixen en:

-          Instal·lació geotèrmica de Cal Marcet i a Vapor Codina

-          Instal·lació de 41 bateries de condensadors en equipaments de consum energètic elevat

-          Optimització del procés de recollida pneumàtica de la Central de Can Llong.

-          Actuacions d’estalvi energètic a la Biblioteca Vapor Badia

-          Ajust i reprogramacions de les instal·lacions amb telegestió

-          Ajust de l’enllumenat als equipaments municipals

-          Noves instal·lacions solars fotovoltaiques a la deixalleria de Can Llong

-          Contracte ESE a 12 equipaments municipals de 10 anys de durada

-          Actuacions d’eficiència energètica a les màquines de vending (dispensadores de begudes, cafè, snacks...)

-          Ajust de l’horari de les fonts

D’altres actuacions en estudi són: l’optimització dels horaris de neteja als equipaments i la millora dels hàbits energètics; l’optimització mitjançant auditoria dels centres cívics i biblioteques per optimitzar els espais oberts al públic segons la demanda; l’optimització, revisió i reordenació dels criteris de pagament de les factures de diferents equipaments; el contracte ESE de 15 equipaments només amb il·luminació als equipaments municipals de 10 anys de durada i la instal·lació solar fotovoltaica d’autoconsum de 10 kW connectada a Cal  Marcet.

Això suposarà un estalvi de 280.564 euros, que caldrà sumar als 191.808 actuals.

Gestió del subministrament energètic:

Incorporació d’un programari de GESTIÓ DE FACTURACIÓ amb l’objectiu d’optimitzar les contractacions, augmentar els dispositius de control davant d’irregularitats i millorar el seguiment de les despeses energètiques amb els següents estalvis potencials, ha estat el punt fort de l’estalvi, que ha estat de 142.912 euros.

Aquest programari ha permès millorar la gestió, potències contractades i corregint errors de facturació de les companyies subministradores.

A més, actualment hi ha en estudi una nova fase d’ajustos de potències que pot suposar un estalvi de 128.000 euros.

Consolidació de la feina feta

La sostenibilitat és un concepte transversal que va des de les accions en l’àrea de l’educació, fins a les inversions a la via pública. Per aquesta raó la ciutat treballa permanentment pel manteniment del medi ambient i des del 2009 va establir un full de ruta per dur a terme actuacions en aquesta línia, la major part d’elles s’emmarquen en:

-         L’Estratègia Municipal de Canvi Climàtic 2008-2012: es va aprovar el 5 de maig de 2009, i respon als compromisos adquirits per Sabadell mitjançant adhesió al Pacte d'Alcaldes. L'estratègia té com a objectiu final la reducció de les emissions de CO2 equivalents municipals (incloent tots els sectors generadors d'emissions, no només les dependències municipals).

-         També, des de finals de 2008, Sabadell disposa de l'Oficina Municipal de l'Energia, unitat orientada a l'estalvi i eficiència energètica municipal.  

-         A més, l'Agenda 21+10 és el pla estratègic sostenibilista a escala local. Recull tots els fruits de l'Agenda 21 Local, iniciada al 2002. El pla d'acció de l'Agenda 21+10 es va aprovar l'1 de març de 2011, i té un horitzó temporal fins al 2020. Aquesta revisió de l’Agenda 21 es fonamenta en 5 línies estratègiques: educació per la sostenibilitat, adaptació al canvi climàtic, qualitat urbana, consum intel·ligent i ciutat compacta.

A més de les mesures ja adoptades en matèria d'eficiència energètica en els darrers anys, l'Ajuntament de Sabadell continua impulsant nous projectes en aquest àmbit des del convenciment de la seva utilitat econòmica, mediambiental i de promoció de la innovació.

Per aquest motiu, s'estan executant a la ciutat diferents projectes vinculats a la monitorització energètica d'un districte (District of Future, finançat pel 7è programa marc de la Comissió europea); cessió de comptadors intel·ligents a més de 100 llars de la ciutat, i gestió energètica dels edificis municipals mitjançant empreses de serveis energètics (ESE) que es comprometen amb objectius d'estalvi energètic assumint el risc de pagament a les companyies subministradores.

Cal destacar que, en tots aquests projectes, l'Ajuntament no actua sol, sinó que ho fa amb la col·laboració tècnica i/o econòmica d'institucions com la Comissió europea, el Banc europeu d'inversions, la Diputació de Barcelona, d’Institut Català d'Energia o empreses i centres de recerca dins del programa "Sabadell ciutat intel·ligent" o dels consorcis multinacionals creats per executar els projectes finançats per la Comissió europea. Les inversions en eficiència energètica són doncs especialment factibles, ja que generen una rendibilitat econòmica i ambiental difícilment igualable en altres àmbits de la gestió urbana, i per aquest motiu seguiran constituint una prioritat per l'Ajuntament. És un camí que ens ha de portar progressivament a la suficiència energètica de la ciutat, amb incorporació d'energies renovables (geotèrmica, solar, eòlica, biomassa) per a la producció descentralitzada d'una part de l'energia utilitzada, i també amb una mobilitat urbana més sostenible.

Categories Sabadell 2030, Energia, Innovació, Transició Ecològica Tags eficiència energètica, energia, estalvi energètic, smart city, sostenibilitat