• Pagament de Tributs municipals

    Logo Ajuntament

    Pagament Tributs

Pagaments a Terminis

L’Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona (ORGT) ha engegat pel 2023 un nou sistema de pagament fraccionat de tributs, similar al que tenia l’Ajuntament de Sabadell. Aquest servei permet abonar els tributs de caràcter periòdic (IBI, Residus, Vehicles, Guals i IAE), en terminis flexibles i sense interessos, dins l’any natural.

Adjuntem el full informatiu  amb les característiques del nou sistema de pagament fraccionat. En el cas que estigueu interessats en sol·licitar que us sigui d’aplicació us haureu d’adreçar a l’ORGT, a través dels mitjans que s’especifiquen en l’esmentat document. Trobareu tota la informació a:

https://orgt.diba.cat/ca/TramitsPagaments/Ajornament/fraccionaments