PLÀNOL DE SABADELL Adreces i telèfons d'emergències FARMÀCIES DE GUÀRDIA RESTRICCIÓ DE TRÀNSIT

CA EN ES

Bústia Ètica i de Bon Govern

Àmbit d’actuació

Pot fer comunicacions a la Bústia Ètica i de Bon Govern qualsevol ciutadà/na, a més dels servidors/es públics/ques de l’Ajuntament de Sabadell i de les societats que el componen:

1. Les comunicacions efectuades a la Bústia Ètica i de Bon Govern estan destinades a comunicar accions o omissions que la persona comunicant consideri que poden resultar contràries al dret, als principis o regles ètiques i de bon govern que estableix la normativa vigent.

2. Les comunicacions efectuades a la Bústia Ètica i de Bon Govern no suposen l’inici d’un procediment administratiu, ni tenen efecte de presentació de documents al Registre administratiu municipal. La persona que realitzi aquesta comunicació tampoc adquireix la condició de persona interessada en un procediment administratiu.

3. Les comunicacions formulades mitjançant la Bústia Ètica i de Bon Govern no es consideren, en cap cas, un instrument per a l’exercici del dret de petició, ni tampoc per formular consultes, suggeriments o incidències a l’Ajuntament. Per a això, han de fer servir elscanals habilitats per aquesta finalitat.

Accés a la Bústia Ètica i de Bon Govern

Aquesta aplicació és el canal prioritari d'admissió de les comunicacions de la bústia ja que és l'únic que garanteix la confidencialitat i permet l’anonimat de les comunicacions durant tot el procés.

La Bústia Ètica i de Bon Govern és només per comunicar fets relacionats amb males pràctiques a l’Ajuntament de Sabadell i el seu sector públic, no per formular queixes i consultes. En cas de queixes i suggeriments, comunicacions a l’ajuntament, incidències a la via pública o queixes o reclamacions a la Síndica de greuges, existeixen altres canals de comunicació

Voleu continuar amb la comunicació a la Bústia Ètica i de Bon Govern?

Sí, continuar