PLÀNOL DE SABADELL Adreces i telèfons d'emergències FARMÀCIES DE GUÀRDIA RESTRICCIÓ DE TRÀNSIT

CA EN ES

Bústia Ètica i de Bon Govern

Requisits

Les comunicacions han de complir els requisits següents:

1. Les comunicacions poden tenir com a objecte consultes i aportacions que han de referir exclusivament a conductes, situacions, fets o omissions reals o potencials contràries al dret o al principis o regles ètiques i de bon govern, respecte del personal empleat públic de l’Ajuntament de Sabadell, de les seves societats municipals i personal subjecte al Codi Ètic dels alts càrrecs de l’Ajuntament de Sabadell.

2. No es tramitaran les comunicacions en les quals s’evidenciï una manca de fonament o que siguin notòriament falses, així com les que incompleixin alguna de les condicions que estableixen les normes reguladores del funcionament de la Bústia Ètica i de Bon Govern.

3. Les comunicacions descriuran els fets i les circumstàncies amb el detall suficient per facilitar la identificació de l'acció o l'omissió, per la qual cosa serà obligatori emplenar amb el màxim detall el camp destinat a descriure la conducta contrària al dret o als principis o regles ètiques i de bon govern.

4. Els camps identificatius de la persona que presenta la comunicació, així com els relatius a la seva adreça física i electrònica tenen caràcter opcional, i no són un requisit exigible per a la presentació de comunicacions.

5. Les comunicacions no comporten, en cap cas, la formulació d'un recurs administratiu, ni l'exercici de qualsevol acció o reclamació a la qual tinguin dret les persones que les formulen.

Accés a la Bústia Ètica i de Bon Govern

Aquesta aplicació és el canal prioritari d'admissió de les comunicacions de la bústia ja que és l'únic que garanteix la confidencialitat i permet l’anonimat de les comunicacions durant tot el procés.

La Bústia Ètica i de Bon Govern és només per comunicar fets relacionats amb males pràctiques a l’Ajuntament de Sabadell i el seu sector públic, no per formular queixes i consultes. En cas de queixes i suggeriments, comunicacions a l’ajuntament, incidències a la via pública o queixes o reclamacions a la Síndica de greuges, existeixen altres canals de comunicació

Voleu continuar amb la comunicació a la Bústia Ètica i de Bon Govern?

Sí, continuar