CA EN ES
 
           

AIGUA

Aigua no potable

A part de l’aigua potable, existeixen altres recursos hídrics, que si bé no tenen la qualitat de l’aigua potable, es poden aprofitar per usos menys exigents que els d’aigua de boca.

Aquest recursos hídrics alternatius són:

  • L’aigua regenerada, que és aigua residual depurada que ha estat sotmesa a un tractament complementari. En el cas de Sabadell, l’aigua provinent de l’EDAR Riu Sec, és aigua regenerada
  • L’aigua freàtica que és la que prové de mines i pous.

Els usos als quals es pot destinar aquesta aigua de menor qualitat i així estalviar aquest bé tan escàs i valuós que és l’aigua potable, són:

  • Neteja de carrers i de la xarxa de clavegueram
  • Reg d’arbres i jardins
  • Descàrrega de les cisternes dels lavabos
  • Reompliment de piscines
  • Determinats usos industrials (refrigeració, neteja, etc)

Sabadell disposa d’una xarxa de distribució d’aigua freàtica i regenerada de 39 Km lineals. Aquesta xarxa es nodreix de:

Pou Ca n’Armengol 621 m3/any
Mina Marí Vinyals 20.576 m3/any
Mina Ribatallada 42.632 m3/any
Mina Ripoll 31.452 m3/any
EDAR Riu Sec (Regenerada) 26.864 m3/any
TOTAL 122.145 m3/any

Imatge 3

A Sabadell ja existeix doble xarxa d’aigua potable-regenerada al polígon industrial i comercial de Sant Pau de Riu Sec i actualment, subvencionat per l’Agència Catalana de l’Aigua (ACA), s’està construint una canonada que portarà l’aigua regenerada fins al barri de Can Gambús. És en aquestes zones de Sabadell, que s’ofereix als edificis de nova construcció l’oportunitat de connectar-se a l’aigua regenerada per tal de poder-la utilitzar pel reg de jardins, descàrregues de sanitaris o determinats processos industrials.

Imatge 4

Eines normatives que permeten una bona gestió